Passagersejlads på Flensborg Fjord


​For at sejle med passagerer på Flensborg Fjord skal skibet leve op til det sikkerhedsniveau, der følger af EU’s passagerskibsdirektiv.

Højt og ensartet sikkerhedsniveau
I princippet skal der være samme høje sikkerhedsniveau for passagersejlads, uanset hvor sejladsen finder sted. Kystnær sejlads frembyder imidlertid færre risici end sejlads langt fra land. Derfor opererer alle regler med en risikobaseret tilgang, hvor øget risiko modsvares af strengere tekniske og operationelle krav. Dette princip er således et bærende hensyn i såvel SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) som EU's direktiver.

Antal passagerer, tilgængeligheden af hurtig hjælp, muligheden for hurtigt at komme i land, tætheden af sejlads i området samt vejr- og vindforhold er afgørende for, hvilke operationelle og tekniske krav, der er nødvendige for at nå det ønskede sikkerhedsniveau.

En rejse mellem Danmark og Tyskland i Flensborg Fjord er pr. definition en international rejse. Det betyder, at skibe, der sejler mellem dansk og tysk havn i Flensborg Fjord, er omfattet af SOLAS. Men i erkendelsen af at kystnær sejlads frembyder færre risici, er det efter SOLAS op til flagstaten at tage stilling til de lempelser, der kan være relevante, når skibet ikke er mere end 20 sømil fra kysten. Derfor skal et passagerskib på Flensborg Fjord ikke opfylde samme krav, som hvis det fx skulle sejle over Atlanten.

Søfartsstyrelsen og de tyske myndigheder nåede i efteråret 2013 frem til en fælles forståelse af, at skibe, der sejler mellem Danmark og Tyskand på Flensborg fjord, skal have et sikkerhedsniveau svarende til det, der følger af EU’s passagerskibsdirektiv. Dette direktiv finder anvendelse på alle passagerskibe i fart mellem danske havne og regulerer særligt sejlads til farvandsområder ud til 20 sømil fra land.

Dansk eller tysk flag
Som udgangspunkt er det flagstaten, der godkender og certificerer det konkrete skib til dets konkrete anvendelse. Hvis et passagerskib skal godkendes og certificeres til sejlads på Flensborg Fjord, skal der tages stilling til, om  skibet skal på dansk eller tysk flag.
Ved sejlads på Flensborg Fjord mellem Danmark og Tyskland, vil en sikkerhedsgodkendelse af et skib i praksis ske i et tæt samarbejde mellem de to lande.

Skibe godkendt efter EU’s direktiv om indre vandveje
En særlig problemstilling har knyttet sig til, om passagerskibe kan sejle til og fra danske havne, hvis de er sikkerhedsgodkendt efter EU’s direktiv om tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje til sejlads på indre vandveje som fx floder og indsøer. 

Skibe, der kun er godkendt efter indre vandvejsreglerne, skal typisk opgradere deres sikkerhedsudstyr for at kunne sejle mellem Danmark og Tyskland på Flensborg Fjord. Det skyldes, at sejlads på indre vandveje adskiller sig væsentligt fra sejlads i åbent farvand.

Sejler et skib på floder og indsøer i Tyskland, så kan det på kort tid grundsættes på fx flodbredden, hvor passagerne kan evakueres. Samtidig kan hjælp hurtigt være til stede. Det betyder fx, at der ikke er samme krav til brandforebyggelse og -bekæmpelse, som hvis skibet sejler på åbent vand, ligesom der heller ikke er krav om redningsflåder eller redningsveste til alle ombordværende på sådanne skibe. Derfor er der lempeligere krav til sådanne skibe, end hvis de skal sejle på mere åbent farvand.

At skibets skrog alene lever op til kravene i EU’s direktiv om indre vandveje, behøver ikke at være hindring for sejlads på mere åbent farvand som Flensborg Fjord, hvis skibet opfylder EU’s passagerskibsdirektivs krav til stabilitet, men der vil i de fleste tilfælde være behov for en betydelig opgradering af sikkerhedsudstyret om bord

 KONTAKT

Sikre skibe
Torsten Arnt Olsen, Overskibsinspektør
+45 72 19 61 13