Nyt om regler


Søfartsstyrelsen har ansvaret for love og bekendtgørelser om søsikkerhed, tekniske forskrifter, maritim arbejds- og socialret (søfartssociale forhold) samt skibsregistrering.

Nedenfor kan du læse mere om de seneste regler på Søfartsstyrelsens område.

Du kan finde alle regler på Søfartsstyrelsens område i Retsinformation på www.retsinformation.dk.

Læs om relevante regelforberedende tiltag på det tekniske område, herunder om møder i IMO's komitéer og underkomitéerAbonnér på RSS-feed

Reference
Indhold

Bekendtgørelse nr. 208 af 27. februar 2017 for Færøerne om ændring af ansvarsgrænserne i sølovens § 175, stk. 2 og 3

01-03-201701-03-2017

Bekendtgørelsen ændrer ansvarsgrænserne i søloven i opadgående retning som konsekvens af en beslutning om de internationale ansvarsgrænser truffet i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO.

28-02-201701-03-2017

Anordningen sætter dele søloven i kraft for Færøerne.

28-02-201701-03-2017

Bekendtgørelsen fastsætter regler om ansøgning om udstedelse af certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe.

28-02-201701-03-2017

Bekendtgørelsen fastsætter regler om indholdet af de forsikringscertifikater, som efter sølovens regler skal udstedes for skibe med en tonnage på mindst som bevis for dækning af søretlige krav.

Bekendtgørelse nr. 198 af 27. februar 2017 for Færøerne om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald

28-02-201701-03-2017

Bekendtgørelsen fastsætter særlige ansvarsgrænser for skibe under 300 BT. Reglerne afviger fra de almindelige ansvarsgrænser i søloven, idet de er lavere.

Bekendtgørelse nr. 199 af 27. februar 2017 for Færøerne af York-Antwerpen reglerne af 1990

28-02-201701-03-2017

Bekendtgørelsen indeholder York-Antwerpen reglerne af 1990 i engelsk tekst og dansk oversættelse. Reglerne gælder, hvis ikke andet er aftalt, efter sølovens § 461 for almindeligt havari.

24-02-201716-03-2017

Gennemførelsesforordningen indeholder nye krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvestandarder for skibsudstyr som beskrevet i Rådets direktiv 2014/90 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98. Gennemførelsesforordningen erstatter de tidligere krav og prøvestandarder for skibsudstyr, der er beskrevet i Kommissionens direktiv 2015/559, der er vedhæftet som bilag 2 til bekendtgørelse nr. 422 af 17. maj 2016 om udstyr i skibe.

Bekendtgørelse nr. 1641 af 12. december 2016 om prøver og beviser for fritidssejlere

20-12-201601-01-2017

Bekendtgørelsen er en rammebekendtgørelse, som omfatter prøver, der leder hen til udstedelse af bevis til at føre fritidsfartøj, herunder speedbåd, duelighed i sejlads og yachtskipper. Bekendtgørelsen fastsætter de specifikke krav, som skal prøves for at opnå et fritidssejlerbevis samt beskriver kravene til udbydere, der varetager prøver og kvalitetssikrer disse.

Bekendtgørelse nr. 1590 af 16. december 2016 om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område

16-12-201601-01-2017

​Søfartsstyrelsen ophæver en række bekendtgørelser på Søfartsstyrelsens område.

Bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2016 om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe

16-12-201601-01-2017

​Ændring i bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring i skibe sker for at præcisere bekendtgørelsens anvendelsesområde.

1 - 10Næste

 Kontakt

 
 
72 19 60 00

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00