Overførsel af lastolie i danske og grønlandske farvande


​​​​​​​​​"Ship to Ship” (STS)–operationer foregår ved, at to tankskibe overfører laster fra det ene til det andet skibs lasttanke. Operationen er omfattet af en række særlige sikkerhedsprocedurer.

STS-operationer

Antallet af STS-operationer i danske farvande er stigende. Det skyldes primært eksporten af russisk olie, da de danske stræder ikke er dybe nok til, at store tankskibe kan passere fuldt lastede. 

Også den øgede efterspørgsel efter flydende gas forventes at medføre tilsvarende overførsler af disse produkter til søs.

STS-operationer er også særdeles nyttige i forbindelse med forureningsbekæmpelse. Hvis et tankskib har været ude for en grundstødning, kollision eller anden ulykke, og der er fare for, at lasten vil strømme ud, er det vigtigt, at lasten overføres til et andet skib hurtigst muligt. Dette vil også foregå i form af en STS-operation.

I danske farvande sker STS-operationer typisk ud for Frederikshavn i Ålbæk-bugten eller ved Kalundborg Fjord. 1. oktober 2014 trådte nye regler for STS-operationer på dansk- og grønlandsk territorium i kraft. Find dem på Retsinformation.

Bekendtgørelsen om STS-operationer fastlægger, at STS-operationer i dansk og grønlandsk territorialfarvand skal gennemføres under vejledning og tilsyn af en godkendt STS-operatør og i overensstemmelse med de seneste anbefalinger.

Søfartsstyrelsen står for godkendelsen

Søfartsstyrelsen godkender efter ansøgning STS-operatører. STS-operatøren skal betale omkostningerne i forbindelse med godkendelsen.

Godkendte STS-operatører skal anvende et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at deres opgaver udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Søfartsstyrelsen fører løbende tilsyn med operationerne i dansk og grønlandsk farvand.

Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben samt Arktisk Kommando skal underrettes om overførslen, og tankskibe, der gennemfører omladning af last på dansk territorialfarvand, er omfattet af lodspligt i henhold til lodsloven.

For STS-operationer, som finder sted uden for territorialfarvandet, er det reglerne i FN’s internationale søfartsorganisation (IMO), der gælder. Reglerne medfører, at operationen skal udføres efter en godkendt plan, som baseres på skibets konstruktion, udstyr og gældende industriretningslinjer for "best practice" på området. Herudover skal operationen anmeldes til de relevante myndigheder i kyststaten.
 
Læs mere om STS-operationer
Liste over godkendte operatører ​​

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Steen Møller Nielsen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 76