Farligt gods i emballeret form


Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel VII, afsnit A, kræver, at sejlads med farligt gods i emballeret form skal finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-Koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Dette gælder uanset skibets størrelse.

 
IMDG-Koden fastsætter krav til emballering, mærkning og stuvning af farligt gods. Godset er opdelt i 9 klasser, som igen kan være opdelt i undergrupper: 

Klasse  1       Eksplosive stoffer og genstande (Klasse 1 er opdelt i 6  undergrupper).
Klasse 2Gasser. Komprimerede, fordråbede eller opløste under tryk.
Klasse 3Brandfarlige væsker.
Klasse 4.1Brandfarlige faste stoffer.
Klasse 4.2Selvantændelige stoffer.
Klasse 4.3Stoffer, som afgiver brandfarlige gasser ved kontakt med vand.
Klasse 5.1Oxiderende stoffer.
Klasse 5.2Organiske peroxider.
Klasse 6.1Giftige stoffer.
Klasse 6.2Smittefarlige stoffer.
Klasse 7Radioaktive stoffer.
Klasse 8Ætsende stoffer.
Klasse 9

Forskellige farlige stoffer og genstande, dvs. ethvert andet stof, som erfaringsmæssigt er – eller måtte vise sig at være – af en så farlig beskaffenhed, at det bør være omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.  

Den nuværende udgave af IMDG-koden (version 36-12) blev vedtaget af IMO's maritime sikkerhedskomité på dens 90. møde i foråret 2012 som resolution MSC.328(90). Denne udgave trådte i kraft den 1. januar 2014. En kopi af IMDG-koden, version 36-12, i form af uddrag fra rapporten fra møde 90 i IMO's søsikkerhedskomité kan læses via følgende link:
- MSC 90/28/Add.2 - List of contents, foreword, preamble and parts 1 to 7, including appendices A and B.
- MSC 90/28/Add.3 - Dangerous goods list.
- MSC 90/28/Add.4 - Index.

For visse ro-ro passagerskibe er der mulighed for - som alternativ til IMDG-Koden - , at anvende ”Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i østersøområdet” (også kaldet ”Østersømemorandum”). Hermed kan sådanne ro-ro passagerskibe sejle lastbiler, der transporterer farligt gods, uden at skulle ændre mærkning og transportdokumenter for det farlige gods fra landevejstransportreglerne (ADR) til søtransportreglerne (IMDG-Koden) inden for de områder, memorandummet angiver.

Gældende udgave af Østersø MoU.

ADR-reglerne opdeler farligt gods i samme fareklasser som IMDG-Koden. Når der er skærpede krav til emballering, mærkning og stuvning af farligt gods ved søtransport i forhold til landevejstransport, er årsagen primært, at det er vanskeligere at bekæmpe et uheld til søs end på land. Bekæmpelse af et uheld på land foretages af specialuddannet personale, der normalt har uhindret adgang til uheldsstedet og forholdsvis let vil kunne evakuere mennesker, der befinder sig i et risikoområde. Det har også betydning, at godset under en sørejse kan blive udsat for væsentligt større påvirkninger end ved andre transportformer.

Konstruktion og certificering af skibe for transport af farligt gods generelt

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 10 og 19, fastsætter krav til skibes konstruktion og udrustning. Skibe med en tonnage over 500 bygget efter den 1. september 1984 og skibe med en tonnage under 500 bygget efter den 1. juni 1985 skal have fast installeret brandslukningsanlæg i lastrummene for at transportere farligt gods i emballeret form. Endvidere er der, afhængig af de enkelte farligt gods klasser, særlige krav til skibenes konstruktion og udrustning.

Administrationen skal udstede et certifikat, der bekræfter, at skibets konstruktion og udrustning opfylder kravene for transport af farligt gods. Dette er gældende i 5 år, og der skal afholdes årlige syn som påtegnes certifikatet.

Certifikat for transport af farligt gods – med undtagelse af farligt gods i fast form i bulk – kræves ikke for de typer laster, der er klassificeret som kørende til klasse 6.2 og 7. De 2 klasser er heller ikke anført på certifikatet. Der er endvidere heller ikke krav om farligt gods certifikat ved transport af farligt gods i begrænset mængder.

Skibe bygget før henholdsvis 1. september 1984 og 1. juni 1985 behøver ikke at opfylde disse krav, men pakning, mærkning og stuvning af godset og uddannelse af personel skal foregå i henhold til kravene i IMDG-Koden.

Læs mere om godkendelse og beredskabsforhold i forbindelse med søtransport af farligt gods her.

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00