Kaldesignalbevis


Når du installerer maritimt radioudstyr eller anskaffer et nyt fartøj med maritimt radioudstyr, skal du have et kaldesignalbevis. Det ansøger du om hos Søfartsstyrelsen.

Du skal ansøge om nyt kaldesignalsbevis i følgende tilfælde:

  • Ved tildeling af MMSI-nummer, kaldesignal, EPIRB
  • Ved ændring af ejerforhold for eksempel ved ejerskifte eller navn- og adresseændring
  • Ved ændring af fartøjets navn
  • Ved optagelse i skibsregistret eller udmeldelse af skibsregistret
  • Ved anskaffelse af radioudstyr der ikke fremgår af kaldesignalbeviset
  • Ved demontering af radioudstyr der fremgår af kaldesignalbeviset

Som ejer er det dit ansvar, at oplysningerne på kaldesignalbeviset stemmer overens med de faktiske forhold.

Ansøgning om kaldesignalbevis

Vi er ved at implementere et nyt system til håndtering af kaldesignalsbeviser.

En ny ansøgningsblanket er tilgængelig fra mandag d. 29/5-2017.

Du skal have et SRC-bevis for at kunne betjene din radio

For at bruge for eksempel en VHF-radio skal du som minimum have et SRC-certifikat.
Læs mere under radio i fritidsfartøjer.

Identifikationsnummer til VHF udstyr til skibe herunder håndholdt VHF

Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at udstede kaldesignal (Ship Station License)  og maritimt identifikationsnummer til radioudstyr i skibe, herunder til VHF udstyr, men ikke til personer eller personligt udstyr. For radioudstyr om bord i skibe gælder, at et fastmonteret radioanlæg skal kodes med et tildelt nationalt MMSI nummer - DK landekoden (MID) 219 eller 220 efterfulgt af seks cifre. En bærbar VHF med DSC skal i stedet kodes med et tildelt maritimt identitetsnummer startende med cifferet ”8” efterfulgt af DK landekoden (MID) 219 eller 220 samt fem cifre. Et maritimt identifikationsnummer må anvendes til det skib det er registreret til.

Yderligere oplysninger

E-mail:  radio@dma.dk
Telefon: 72196018

Udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse af P-kanaler

Udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse af P-kanaler og maritime land- og jordstationer varetages af Energistyrelsen, frekvens@ens.dk.

ATIS

En lang række europæiske lande har indgået en særlig aftale om brugen af VHF radioanlæg ved sejlads på de europæiske floder (inland waterways). Danmark er ikke med i aftalen, da den kun vedrører lande med indre vandveje.

En del af aftalen er obligatorisk krav om kodning af VHF radioanlægget med et særligt identifika-tionsnummer kaldet Automatic Transmitter Identification System (ATIS). Kravet gælder i nogen af disse lande også gæsteskibe fra tredjelande. Nummeret er på 10 cifre og sammensat på en ganske bestemt måde: MMSI-nummeret med et 9-tal foran. Eksempelvis får et skib med MMSI-nummer 220-243-167 et ATIS-nummer som er: 9220-243-167.

Tidligere blev ATIS-nummeret tildelt af og registreret hos et af landene som er med i aftalen. Dette er ikke længere tilfældet og nummeret skal heller ikke registreres ved Søfartsstyrelsen.

Bemærk, at når ATIS funktionen er slået til i VHF radioen, så er DSC funktionen ude af kraft. Man skal derfor slå ATIS funktionen fra igen, når man forlader floderne, så DSC funktionen igen fungerer, når man er til havs. DSC funktionen er afgørende for udsendelse af nødmeldinger.

MMSI-nummeret tildeles som hidtil af Søfartsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af kalde-signalsbevis.

Registrering af nødsenderen Personal Locator Beacon (PLB - 406 MHz Beacons)

Anvendelse af en PLB er ikke tilladt på land i Danmark. Her skal man i stedet telefonisk anmode om hjælp gennem 112.

Anvendelse af en PLB udenfor Danmark er dog mulig i de lande, som tillader brugen af disse nødsendere. Dette er oftest lande med øde områder, som eksempelvis det nordlige Skandinavien. Ejeren af en PLB må undersøge i det pågældende land, om det er tilladt at anvende en PLB nødsender.

En PLB skal altid registreres. Ejere af en PLB, med det formål at anvende den i udlandet, skal have denne registreret. Til dette formål er der etableret mulighed for at registrere PLB´er i International Beacon Registration Database (IBRD) etableret i regi af Cospas-Sarsat systemet.

Man bør være opmærksom på, at en PLB der ønskes anvendt om bord på et skib skal registreres med skibets MMSI nummer udstedt af Søfartsstyrelsen. Ved at kode en PLB med et MMSI nummer, ændrer en PLB status til en EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) der anvendes af skibe som nødsendere. Herved er senderen registreret tilhørende skibet, og redningsmyndighederne har dermed mulighed for at identificere hvem der sender. ​

 Kontakt

 
Søfarende og certifikater (SFS)
72 19 60 00