Download fortegnelser / Inventory List


​​​​​​​​​​​De gældende fortegnelser over medicinkister findes nu digitalt og til download - både i pdf og excel-format. Begge udgaver ledsages af en vejledning. Seneste version vil altid være tilgængelig her på siden.

The applicable inventories of  medicine chests are now available for digital download in standard pdf-format and as excel-format. Guidelines are attached to both version. The latest version will always be accessible on this website.

Opdateret 28.11.2016 / Updated 28.11.08.2016

 
Kategori A /Category A= Skibe med fartstilladelse world wide / Ships with permission for world wide voyages

Kategori A MFAG A1 = Skibe med fartstilladelse world wide og med farligt gods og mere end 24 timer til evakuering. 
Category A MFAG A1 = Ships with permission for world wide voyages carrying dangerous goods and having than 24 hours to evacuation.

Kategori A MFAG A2= Skibe med fartstilladelse world wide og med farligt gods og mindre end 24 timer til evakuering.
Category A MFAG A2 =Ships with permission for world wide voyage carrying dangerous goods and having less than 24 hours to evacuation.

 
 
 
A
A MFAG A1
A MFAG A2
PDF-format
Excel-format
Excel-zip v.2.0
  

Kategori B / Category B = Skibe med fartstilladelse op til 175 SM fra EU/EØS kyster / Ships with permission up to 175 NM from EU/EEA coasts
      
Kategori B MFAG B / Category B MFAG B  = Skibe med fartstilladele op til 175 SM fra EU/EØS kyster og med farligt gods.
 / Ships with permission up to 175 NM from EU/EEA coasts and carrying dangerous goods.
   

B
B MFAG 
PDF-format
Excel-format

 
Kategori C / Category C = Skibe med fartstilladelse ikke over 25 SM fra EU /EØS kyster / Ships ​​with permission no more than 25 nm from EU/ECC coasts
 
 
Kategori C ​MFAG C ​/ Category C MFAG C  = Skibe med fartstilladelse ikke over 25 sømil fra EU/EØS kyster og med farligt gods / Ships with permission no more than 25 NM from EU/EEA coasts  carrying dangerous goods.

​​
C
C MFAG C
PDF-format
Excel-format


 
Kategori CR = Supplement til kategori A, B og C (Redningsbåde og - flåder: Supplementtype CR)
Category CRSupplement to categories A, B and C (Lifeboats and liferafts: Supplement type CR)

 
Kategori P ​= Supplement til passagerskibe kategori A, B og C 
Category P = Supplement to passenger ships categories A, B and C

 
           
CR
P
PDF-format
Excel-format


 

Dispensation for gældende lægemiddelstoffer

Søfartsstyrelsen og Radio Medical har udarbejdet en liste over Godkendte alternativer, som kan benyttes når det ikke er muligt at købe de korrekte lægemidler. Listen ligger til download  i excel-format .

Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen over godkendte alternativer med den korrekte koncentration, og indgiftsmåde, er det ikke nødvendig at ansøge om dispensation ved Søfartsstyrelsen.

Labels og brugervejledninger forefindes i listen.

Kan der hverken skaffes lægemidler som i medicinkisten eller fra alternativ listen må der søges dispensation. Dette kan foretages online her på hjemmesiden i samarbejde med apoteket/indkøber.
      
Ved tvivlsspørgsmål kontakt CMS.

Excemption for Active Pharmaceutical Ingredients

The Danish Maritime Authority and Radio Medical Denmark have drawn up a list of Approved alternatives to use, when it is not possible to purchase the correct Active Pharmaceutical Ingredients. For download in excel-format.

If it is possible to purchase Active Pharmaceutical Ingredients from the list of approved alternatives with the correct concentration and method of administration, it is not necessary to apply for an exemption from the DMA.

Labelling and user instruction are also found in the list.

List of Approved alternatives v.1.0.1

If the active pharmaceutical ingredients either cannot be purchased according to the inventory or to the list an exemption is needed. An online exemption form is accessible on this webpage in coorporation with pharmacy/retailer. 

If you have any questions, please contact the CMS.

 

 KONTAKT

Søfartsstyrelsen
Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS)
+45 72 19 60 04