Ejerskifte


​​Hvis et dansk skib, der er optaget i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), skifter ejer, skal ejerskiftet anmeldes til Skibsregistret. Anmeldelsen sker ved at sende et dokument, der beviser, hvem der er skibets nye ejer. Dokumentet vil typisk være et skøde eller et Bill of Sale.

Køber skal registreres som rederi​

Når ejerskiftet skal anmeldes, skal køberen altid registreres som rederi. Det sker ved at udfylde og indsende den rette R-formular. Se formularene i boksen nederst på siden.

Dokumentation for ejerskabet

For at vi kan registrere ejerskiftet, skal Skibsregistret have dokumentation for ejendomsretten. Det dokumenterer du ved hjælp af et såkaldt adkomstdokument, som typisk er et skibsskøde eller et Bill of Sale. Dokumentet skal sendes til Skibsregistret. Der stilles bladt andet følgende krav til dokumentet: 

 - Formularerne B1 (bilbrev), B2 (Skøde) og B2 (Bill of Sale) skal anvendes. Find formularerne nedenfor. 

Beskyttelse af rettigheder

Skibsregistret og DIS er retsværnsregistre for skibe på samme måde som tingbogen er det for fast ejendom. Ved registreringen af adkomstdokumentet opnår ejeren dermed en beskyttelse af ejendomsretten til skibet.​​

Dokumenterne skal være på dansk eller engelsk. En faktura eller en købskvittering er ikke tilstrækkelig til at udgøre et adkomstdokument.​

Dokumentet skal indeholde en overtagelsesdato.

Dødsbo under behandling

Hvis skibet overtages i forbindelse med et dødsfald, har skifteretten udpeget en eller flere personer, der kan handle på boets vegne. Det er de samme personer, der skal underskrive skødet, hvis dødsboet sælger skibet. Hvis skibet skal sælges, skal den originale skifteretsattest sendes til Skibsregistret sammen med skødeformular B2. Du finder formularen nedenfor.    

Uskiftet bo

Hvis der er tale om uskiftet bo, udskriver skifteretten en attest om, at den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Den efterlevende ægtefælle kan blive registreret som ejer af skibet ved at sende den originale skifteretsattest til Skibsregistret.

Virksomheden opløses ved likvidation

Underskrifterne skal være i orden

Alle underskrifter skal være originale og angivet med dato for underskriftstidspunktet. Underskrivernes navne skal gentages med blokbogstaver, maskinskrift, stempel eller lignende.

​Når virkomheden opløses, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med skibet. Hvis skibet sælges, skal der inden opløsningen indsendes en skødeformular, B1, eller et tilsvarende adkomstdokument.

Fusion

Når virksomheder er fusioneret, skal det nye, fusionerede selskab registreres som ejer af skibet. Det betyder, at der skal sendes en original, skriftlig begæring om registrering til Skibsregistret. Begæringen skal være vedlagt en CVR-udskrift, der dokumenterer, at fusionen er gennemført.

Fission (spaltning) og tilførsel af aktiver (apportindskud)

Fission er, når et selskab splittes op - det vil sige det modsatte af en fusion. Når det sker, skal der indsendes en skødeformular B1 eller et tilsvarende adkomstdokument. Find dokumenterne nedenfor. Hvis ejerskiftet er fritaget for registreringsafgift, skal der afgives erklæring om afgiftsfrihed. For mere information se LBK nr 462 af 14/05/2007 og SKATs juridiske vejledning.

Regler

  1. LBK nr 68 af 17/01/2014 (Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister)
  2. LBK nr 75 af 17/01/2014 (Bekendtgørelse af søloven)
  3. BEK nr 1157 af 01/10/2013 (Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister)
  4. BEK nr 1132 af 25/09/2013 (Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer)
  5. LBK nr 462 af 14/05/2007 (Tinglysningsafgiftsloven)