Prisliste


Den gældende prisliste for Søfartsstyrelsens gebyrer og synstakster fra 1. januar 2020.

​Hvad opkræves der betaling for?
​Type af syn
​Timepris (kr.)

Syns- og sagsbehandlingstid

​ ​​Lovpligtige syn på andre skibe end fiskeskibe, foretaget i Danmark og Grønland ekskl. Færøerne 

885,00 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​Lovpligtige fornyelsessyn og mellemliggende syn på fiskeskibe, foretaget i Danmark 
​Første syn af fiskeskibe hvor aftalt syn ikke har kunnet påbegyndes, har måttet afbrydes eller ikke har kunnet afsluttes inden for en fastsat normtid på grund af kundens forhold 
​Syn af fiskeskibe hvor synet efter anmodning foretages uden for sædvanlig arbejdstid 
​PSC-syn (havnestatskontrol)af udenlandske eller færøske skibe når der er sket tilbageholdelse
​Ved opfølgende syn på danske skibe i Danmark hvor der er sket tilbageholdelse efter PSC-syn 
​Ved ekstraordinære auditeringer efter sø-, arbejdsulykker eller tilbageholdelser, hvor der er tegn på mangler i ISM-systemerne 
​Godkendelse af skibsudstyr og fartøjer 
​Godkendelse og kontrol af STS-operatører, auditering af disses kvalitetsstyringssystemer og kontrolsyn af STS-operationer 
​Syn der gennemføres på fiskeskibe og andre skibe, fordi der ikke er oplyst fyldestgørende om, hvorledes tidligere konstaterede mangler er udbedret 
​Arbejde med ISM-certificering som Søfartsstyrelsen beslutter selv at udføre i stedet for et anerkendt klassifikationsselskabSyns-, sagsbehandlings- og rejsetid samt udgifter til rejse og ophold 
​ ​ ​ ​ ​
​Lovpligtige syn på skibe foretaget i udlandet inkl. Færøerne 


885,00

​ ​
​ ​
​Forgæves udrejse til syn på alle typer af skibe i såvel Danmark, Grønland som i udlandet 
​Godkendelse af skibsudstyr og fartøjer i udlandet 
​Godkendelse og kontrol af STS-operatører, auditering af disses kvalitetsstyringssystemer og kontrolsyn af STS-operationer i udlandet 
​Ved syn i Grønland hvor synet på kundens anmodning gennemføres uden hensyntagen til Søfartsstyrelsens tilrettelæggelse af øvrige synsaktiviteter, kan der efter skøn 
​Ved opfølgende syn på danske skibe i udlandet hvor der er sket tilbageholdelse efter PSC -syn 
​Syns- og sagsbehandlingstid og separat betaling for udgifter til transport fra land til skibet og retur 

Syn der foretages på skibe til søs
885,00
Syns-, sagsbehandlings- og rejsetid samt udgifter til rejse og ophold
​ ​
​Syn hvor klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner er autoriseret til at foretage syn, undersøgelser eller lignende på Søfartsstyrelsens vegne, men hvor Søfartsstyrelsen anmodes om at udføre arbejdet 885,00
​ ​
​Ikke lovpligtige syn, som efter anmodning foretages på danske eller udenlandske skibe 
​Ved syn, hvor Søfartsstyrelsen helt eller delvist har foretaget første syn, før skibet sættes i fart, mod forventning ikke optages i et af de danske registre 
​Ved syn, foretaget af Søfartsstyrelsen, fordi der er givet fritagelse for krav om klasning 


​Hvad opkræves der betaling for?
​Certifikater
​Styk pris (kr.)
​Udfærdigelse og udstedelse af certifikat
​Bunkerscertifikat (udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)
50,00
​Udfærdigelse og udstedelse af certifikat
​CLC-certifikat (udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)
​​210,00
​Udfærdigelse og udstedelse af certifikat
​AFS-certifikat (Udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)
​240,00
​Udfærdigelse og udstedelse af certifikat
​Vragfjernelsescertifikat (udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)
​450,00
​Udfærdigelse og udstedelse af certifikat
​Athencertifikat – krigsforsikring og ikke-krigsforsikring (udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)
​500,00


​Hvad opkræves der betaling for
​Øvrige gebyrer
​Styk pris (kr.)
​Udstedelse af beviser
​Anerkendelsesbeviser 
​500,00
​Udstedelse af beviser
​Dueligheds- og speedbådsbeviser 
​75,00
​Udstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer 
​Kaldesignal
​720,00
​For radioprøver til opnåelse af SRC-certifikat 
​SRC certifikat 
​503,00
​Udstedelse af genpart af certifikat 
​SRC genparter
​0,00
​Udstedelse af Søfartsbog 
​Søfartsbøger 
​500,00
​Udstedelse af Sønæringsbevis 
​Sønæringsbeviser 
​500,00


Ved fakturering ydes normalt 30 dages kredit. Undtaget herfra er udstedelse af certifikater, hvor betaling skal ske inden udstedelse foretages. I tilfælde af manglende betaling pålægger Søfartsstyrelsen et rykkergebyr på kr. 94,00 for hver udstedt rykker. Skyldige beløb kan inddrives ved udpantning og kan forrentes med den rentesats, der er fastsat i lov om renter ved forsinket betaling.

Hjemmel til opkrævning af betaling fremgår af bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2013  ”Bekendtgørelse om betaling for syn og skibe mv.”, bekendtgørelse nr. 738 af 14. juli 2005 ”Bekendtgørelse om betaling for syn af skibe mv. i Grønland”, bekendtgørelse nr. 838 af 18. august 2008 ”Certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe”, bekendtgørelse nr. 217 af 8. april 1998 ”Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe”, som ændret ved bekendtgørelse nr. 948 af 18. juni 2018.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00