Skibsfartsnævnet


​Skibsfartsnævnet er et dansk nævn, der er nedsat som led i NATO-samarbejdet og har til opgave at kontrollere eller sikre sig anvendelsen af relevante dele af handelsflåden i tilfælde af krig eller truende krigsfare.

Det kan enten være til fælles internationale forsvarsforanstaltninger eller til brug for varetransport og samfærdsel. Det kræver imidlertid, at nævnets virksomhed skal indgå i et skibsfartsorgan, der er oprettet af NATO - et såkaldt Defence Shipping Authority.

Nævnet kan dog forinden overtage brugsretten til danske skibe, mod at statskassen erstatter rederen samtlige udgifter og tab, som opstår i den forbindelse. Nævnet består af en formand og tre medlemmer, som er udpeget af erhvervsministeren, samt tre medlemmer, som er udpeget af Danmarks Rederiforening.

Skibsfartsnævnet sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen. 

Formand

Skibsreder Søren Skou, A.P. Møller-Mærsk A/S

Medlem
Adm. direktør Jacob Meldgaard, TORM A/S

Medlem
Direktør Niels Smedegaard, DFDS A/S

Medlem
Direktør Carsten Mortensen, Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Medlem
Direktør Fritz Ganzhorn, Søfartens Ledere

Medlem
Keld Bækkelund Hansen, Metal Søfart

Medlem
Direktør Andreas Nordseth, Søfartsstyrlsen

Suppleant
Juridisk chef Kristina Ravn, Søfartsstyrelsen

Sekretær
Direktør Peter Bjerregaard, Danske Rederier

Sekretær
Specialkonsulent Erik Tvedt, Søfartsstyrelsen

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00