Sølovsudvalget


​​​​​Sølovsudvalget er med til at sikre en moderne og hensigtsmæssig regulering af danske søfartsforhold.

Udvalget bistår ministeren i spørgsmål vedrørende søloven, særligt ved afgivelse af betænkninger og ved udarbejdelse af udkast til lovforslagsændringer i søloven.

Sølovsudvalget har tidligere blandt andet afgivet betænkning om transport af gods og ansvar ved forureningsskade forvoldt af bunkerolie opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer.

Sølovsudvalget blev nedsat 21. december 1977 som et fast udvalg af den daværende handelsminister og har fungeret som udvalg lige siden.

Udvalget er for tiden ikke aktivt.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00