Danmark godkender 2010 HNS-konventionen
02-07-2018 16:00

Danmark har i dag godkendt 2010 HNS-konventionen, som det fjerde land i verden. Konventionen træder i kraft, når 12 lande har ratificeret.

Containerskib ved bølge

​Danmark i dag godkendt 2010 ændringsprotokollen til konventionen om ansvar for skader med søtransport af HNS-stoffer (Hazardous and Noxious substances). HNS-stoffer er en række farlige og forurenende stoffer.

Konventionen sikrer ensartede globale ansvarsregler for skader som følge af ulykker med transport af HNS-stoffer. Ved større forureningsuheld, hvor skaderne overstiger et bestemt beløb, kan der kræves betaling af HNS-fonden til dækning af HNS-skader. HNS-fonden administreres af IMO.

Danmark er det fjerde land, som tiltræder HNS-konventionen, efter Norge, Canada og Tyrkiet.

Konventionen træder i kraft, når 12 lande har ratificeret.

Fakta om konventionen

Konventionen dækker:

  • Personskade og tab af menneskeliv om bord på og uden for skibet
  • Skade på ejendom uden for skibet
  • Økonomiske tab som følge af forurening, f.eks. i fiskeri-, havbrugs- og turistsektoren
  • Omkostninger til forebyggelse, f.eks. oprensning i land og til søs
  • Omkostninger til rimelige tiltag til genopretning af miljøet.

For at sikre ansvar for denne type skader, indeholder konventionen et objektivt ansvar for den registrerede ejer af skibet ved skader, som følge af transport af HNS-stoffer.

Krav til skibe der transporterer HNS-stoffer:

  • Skibe skal have lovpligtigt certifikat om bord, som dokumentation for gyldig forsikring
  • Udenlandske skibe må ikke anløbe dansk havn uden et certifikat.

Søfartsstyrelsen udsteder forsikringscertifikater til danske skibe, som transporterer HNS-stoffer.

De deltagende lande i HNS-konventionen forpligter sig videre til at sikre, at skibe, som fører deres flag, har forsikring, og til at kontrollere, at frem-mede skibe, der anløber deres havne, sejler med forsikring.

Hvornår træder HNS-fonden ind som forsikring?

Rederen og dennes ansvarsforsikring udgør det første lag af forsikring, mens HNS-fonden udgør det øverste lag for de skader, hvis økonomiske omfang ikke kan rummes inden for rederens forsikring. Rederens ansvarsgrænse gradueres efter skibets tonnage. Ved større forureningsuheld, hvor skaderne overstiger dette beløb, kan der kræves betaling af HNS-fonden til dækning af HNS-skader svarende til det system, der gælder ved søtransport af tung og forurenende olie.

HNS-fonden finansieres af bidrag fra importører af HNS-gods i de lande, der har tilsluttet sig 2010 HNS-konventionen. Modtagerne betaler forholdsmæssigt efter hvor mange tons HNS-gods, de har modtaget det foregående år.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00