Hvordan bliver rederierne klar til ballastvandkonventionen
05-04-2017 11:00

Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening er i dag vært ved en konference, hvor den kommende implementering af ballastvandkonventionen er på dagsordenen.

Nu træder ballastvandskonventionen endelig i kraft den 8. september 2017. Rederierne skal derfor til at træffe beslutning om, hvordan de vil overholde konventionen.

Konventionen vil blive implementeret over en femårig periode, og når den er fuldt implementeret, vil op mod 60.000 skibe på verdensplan være udstyret med et ballastvandsrensningssystem.

”Vi vil gerne sikre en smidig implementering af reglerne og dermed, at skibe over hele verden behandles ens. Vi ved godt, at der stadig er enkelte udeståender, der endnu ikke er afklaret i IMO, men håber, at konferencen kan være med til at få dette belyst, så vi fremover kan gå til forhandlingerne bedre klædt på,” siger Clea Henrichsen, specialkonsulent i Søfartsstyrelsen.

Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening holder derfor i dag en konference, som giver rederierne mulighed for at blive opdateret om selve konventionen, men også om, hvilke krav der vil være til skibene. Herudover bliver deltagerne også opdateret om forhandlingerne i IMO og nærskibstrafikkens muligheder for dispensationer.

Reglerne skal tage højde for lokale farvande

I forbindelse med udrulning af regelsættet arbejder Søfartsstyrelsen for, at konventionen kan tilgodese sejlads i områder, hvor det er miljømæssigt forsvarligt at skifte ballastvand uden rensning efter det såkaldte Same Risk Area-koncept.

Konceptet giver myndigheder fra flere forskellige lande mulighed for at undtage brugen af ballastvandsrensningsanlæg i et afgrænset havområde, hvis undersøgelser og analyser kan bekræfte, at der ikke er risiko for spredning af invasive arter. Det kunne eksempelvis være ved sejlads med en færge i et afgrænset område.

Fakta – Ballastvand

Stort set alle skibstyper bruger ballastvand til at stabilisere skibet. En supertanker kan på en enkelt ballastrejse flytte 100.000 m2 havvand fra en havn til den næste.

Ballastvandet kan indeholde såkaldte invasive arter, det vil sige mindre havdyr og andre organismer, som lever der, hvor ballastvandet bliver taget om bord. Når ballastvandet senere udledes i et andet økosystem, i skibets ankomsthavn, kan de invasive arter udgøre en trussel mod det lokale havmiljø.

For at stoppe spredningen af invasive arter vedtog FN`s internationale søfartsorganisation, IMO, i 2004 en konvention, der pålægger skibene at behandle ballastvandet, før de leder det ud i havet. Den træder i kraft i 8. september 2017, da den er ratificeret af 30 lande, der tilsammen har registreret 35 pct. af verdens tonnage.

For at leve op til konventionen skal rederierne installere et ballastvandssystem, der renser vandet, inden det lukkes ud. Prisen for et ballastvandsrensningsanlæg er meget afhængig af kapaciteten og ligger mellem 0,2 og 2,5 mio. US. Installationen er kompliceret og tidskrævende og vil som regel kræve, at skibet bliver dokket i flere dage.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Clea Henrichsen, Specialkonsulent
+45 72 19 63 69