Kontrolterminer


​​​Med New Inspection Regime (NIR) bliver alle skibe, der bevæger sig inden for Paris MoU-området, inddelt i tre typer: ​
 • Lavrisikoskibe (Low Risk Ships – LRS) 
 • Standardrisikoskibe (Standard Risk Ships – SRS)
 • Højrisikoskibe (High Risk Ships – HRS)

​Skibstypen er afgørende 

Skibstypen har betydning for, hvor ofte et skib skal underkastes havnestatskontrol i Paris MoU. Et lavrisikoskib har en termin på tre år, et standardrisikoskib har en termin på et år, mens højrisikoskibe skal inspiceres hver sjette måned. Når en termin er udløbet, skal skibet kontrolleres ved første havneanløb herefter.

Myndigheden kan vælge at inspicere tidligere end fastlagt

Havnestatskontrolmyndigheden kan dog vælge at inspicere skibet tidligere, end det er fastlagt, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til tilrettelæggelsen af myndighedens arbejde. Det betyder, at et lavrisikoskib kan kontrolleres to år efter seneste kontrol, et standardrisikoskib ti måneder efter seneste kontrol, og et højrisikoskib kan kontrolleres fem måneder efter seneste kontrol.

Prioritering af skibe

Når der er gået to år efter seneste kontrol af et lavrisikoskib, bliver skibet et andenprioritetsskib. Det betyder, at myndigheden kan vælge at syne skibet, men ikke skal.

Går der derimod mere end tre år efter seneste inspektion af et lavrisikoskib, bliver skibet et førsteprioritetsskib. Det betyder, at det skal inspiceres.

Tilsvarende prioriteringsregler gælder for standardrisikoskibe og højrisikoskibe.

Dog kan en uventet faktor ændre skibets status fra ingen prioritet til andenprioritet.

Endvidere kan en topprioriteringsfaktor ændre skibets inspektionsprioritet til førsteprioritet.

Skibe berørt af uventede faktorer forstås som følgende: 

 • Skibe, der ikke har overholdt den gældende udgave af IMO-anbefalingen om navigation i indsejlingen til Østersøen, 
 • Skibe med certifikater udstedt af en forhenværende anerkendt organisation, hvis autorisation er tilbagekaldt siden den seneste inspektion i Fællesskabet eller i Paris MoU-regionen,
 • Skibe, om hvilke lodser, havnemyndigheder eller instanser har indberettet åbenbare uregelmæssigheder, som kan påvirke sikkerheden under sejladsen, eller som indebærer en risiko for skade på havmiljøet, jf. PSC-direktivets artikel 23,
 • Skibe, der ikke opfylder de relevante krav om anmeldelse som omhandlet i PSC-direktivets artikel 9 samt i direktiv 2000/59/EF (om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe) og 2002/59/EF (overvågningsdirektivet) og, hvor dette er relevant, forordning (EF) nr. 725/2004 (om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter),
 • Skibe, for hvilke der er foretaget indberetning eller klaget fra skibsføreren, et besætningsmedlem eller enhver person eller organisation, der har en berettiget interesse i, at skibet drives på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, i leve- og arbejdsvilkårene om bord eller i forebyggelse af forurening, medmindre den pågældende medlemsstat anser indberetningen eller klagen for åbenbart ubegrundet,
 • Skibe, som tidligere er blevet tilbageholdt for mere end tre måneder siden,
 • Skibe, om hvilke der er indberettet udestående fejl og mangler, bortset fra skibe, for hvilke fejl og mangler skal udbedres inden 14 dage efter afsejling, og for fejl og mangler, der skal udbedres inden afsejling,
 • Skibe, om hvilke der er indberettet problemer vedrørende deres last, navnlig skadeligt og farligt gods,
 • Skibe, der har manøvreret på en sådan måde, at der har været fare for personer, ejendom eller miljøet, samt
 • Skibe, for hvilke oplysninger fra pålidelig kilde har vist, at deres risikoparametre adskiller sig fra de registrerede parametre, og at risikoniveauet derfor er højere.
 • Ved topprioriteringsfaktorer forstås følgende:  
 • Skibe, som af sikkerhedsgrunde er blevet suspenderet eller trukket tilbage fra deres klasse  siden den seneste inspektion i Fællesskabet  eller i Paris MoU-regionen,
 • Skibe, om hvilke en anden medlemsstat har foretaget indberetning eller meddelelse,
 • Skibe, som ikke kan identificeres i inspektionsdatabasen, samt 
 • Skibe, der har været indblandet i en kollision, grundstødning eller stranding på vej til havnen
 • Skibe, der er blevet anklaget for overtrædelse af bestemmelserne om udslip af skadelige stoffer eller spildevand 
 • Skibe, der har manøvreret på en uregelmæssig eller ikke sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, således at ruteforanstaltninger, der er vedtaget af IMO, eller sikker navigationspraksis og procedurer ikke er blevet fulgt.​

 KONTAKT

Afdeling
SKIBE (SKB)
Telefon: ​+45 72 19 60 24
Mail:  psc@dma.dk​