Topprioriteringsfaktorer og uventede faktorer


​​ ​​Ved topprioriteringsfaktorer forstås følgende:  ​

 • Skibe, som klassifikationsselskabet af sikkerhedsgrunde har suspenderet eller trukket tilbage siden den seneste inspektion i EU eller i Paris MOU-regionen.
 • Skibe, som er blevet indberettet af en anden medlemsstat. 
 • Skibe, som ikke kan identificeres i inspektionsdatabasen.  
 • Skibe, der har været indblandet i en kollision, grundstødning eller stranding på vej til havnen.
 • Skibe, der er blevet anklaget for overtrædelse af bestemmelserne om udslip af skadelige stoffer eller spildevand. 
 • Skibe, der har manøvreret på en uregelmæssig eller ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed ikke har fulgt den navigationspraksis og de procedurer, der er vedtaget i IMO.​

Ved uventede faktorer forstås følgende: ​

 • Skibe, der ikke har overholdt de​n gældende udgave af IMO-anbefalingen om navig​ation i indsejlingen til Østersøen. 
 • Skibe med certifikater udstedt af en forhenværende anerkendt organisation, hvis autorisation er tilbagekaldt siden den seneste inspektion i Fællesskabet eller i Paris MOU-regionen.
 • Skibe, som er blevet indberettet af lodser eller havnemyndigheder og dermed udgør en sikkerheds- eller miljørisiko. 
 • Skibe, der ikke opfylder de relevante krav om anmeldelse som omhandlet i PSC-direktivets artikel 9 samt i direktiv 2000/59/EF (om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe) og 2002/59/EF (overvågningsdirektivet) og, hvor dette er relevant, forordning (EF) nr. 725/2004 (om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter).
 • Skibe, der er blevet indberettet af skibsføreren, besætningen eller andre med interesse i, at skibet drives på forsvarlig vis, hvad angår sikkerhed, miljø og arbejdsvilkår.
 • Skibe, som tidligere er blevet tilbageholdt for mere end tre måneder siden.
 • Skibe, hvor der er indberettet udestående fejl og mangler, bortset fra skibe, for hvilke fejl og mangler skal udbedres inden 14 dage efter afsejling, og bortset fra fejl og mangler, der skal udbedres inden afsejling.
 • Skibe, hvor der er indberettet problemer vedrørende lasten navnlig skadeligt og farligt gods.
 • Skibe, der har manøvreret på en sådan måde, at der har været fare for personer, ejendom eller miljøet.
 • Skibe, hvor oplysninger fra pålidelig kilde har vist, at skibets risikoparametre adskiller sig fra de registrerede parametre, og at risikoniveauet derfor er højere end antaget.

 KONTAKT

Afdeling
SKIBE (SKB)
Telefon: ​+45 72 19 60 24
Mail:  psc@dma.dk​