Passagersejlads på Flensborg Fjord


Illustrativt billede

For at sejle med passagerer på Flensborg Fjord skal skibet leve op til det sikkerhedsniveau, der følger af den fælles EU-sikkerhedsregulering for passagerskibe.

Højt og ensartet sikkerhedsniveau

I princippet skal der være samme høje sikkerhedsniveau for passagersejlads, uanset hvor sejladsen finder sted. Kystnær sejlads frembyder imidlertid færre risici end sejlads langt fra land. Derfor opererer alle regler med en risikobaseret tilgang, hvor øget risiko modsvares af strengere tekniske og operationelle krav. Dette princip er således et bærende hensyn i såvel SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) som EU's direktiver.

Antal passagerer, tilgængeligheden af hurtig hjælp, muligheden for hurtigt at komme i land, tætheden af sejlads i området samt vejr- og vindforhold er afgørende for, hvilke operationelle og tekniske krav der er nødvendige for at nå det ønskede sikkerhedsniveau.

En rejse mellem Danmark og Tyskland i Flensborg Fjord er pr. definition en international rejse. Det betyder, at skibe, der sejler mellem dansk og tysk havn i Flensborg Fjord, er omfattet af SOLAS. Men i erkendelsen af at kystnær sejlads frembyder færre risici, er det efter SOLAS op til flagstaten at tage stilling til de lempelser, der kan være relevante, når skibe opererer tæt på kysten. Derfor skal et passagerskib på Flensborg Fjord ikke opfylde samme krav, som hvis det fx skulle sejle over Atlanten.

Søfartsstyrelsen og de tyske søfartsmyndigheder nåede i foråret 2017 frem til en fælles forståelse af det sikkerhedsniveau, som passagerskibe, der sejler mellem Danmark og Tyskland på Flensborg fjord, skal have. 

Passagerskibene skal enten opfylde:

Direktivet om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (Direktiv 2006/87/EU) med visse præciseringer f.s.v.a. særligt ældre skibes overlevelsesevne og tilstedeværelsen af nødvendige redningsmidler, brandbeskyttelse, branddetektering og brandbekæmpelse, eller

Direktivet om sikkerhedsregler og standarder for passagerskibe (Direktiv 2009/45/EU).

Læs her den fælles forståelse (engelsk)

Dansk eller tysk flag

Som udgangspunkt er det flagstaten, der godkender og certificerer det enkelte skib til dets konkrete anvendelse. Hvis et passagerskib skal godkendes og certificeres til sejlads på Flensborg Fjord, skal der således tages stilling til, om skibet skal på dansk eller tysk flag. Ved sejlads på Flensborg Fjord mellem Danmark og Tyskland vil en sikkerhedsgodkendelse af et skib i praksis ske i et tæt samarbejde mellem de to lande.

Skibe godkendt efter EU’s direktiv om indre vandveje

En særlig problemstilling har knyttet sig til, om passagerskibe kan sejle til og fra danske havne, hvis de er sikkerhedsgodkendt efter EU’s direktiv om fartøjer på indre vandveje  som fx floder og indsøer.  Det skyldes, at sejlads på indre vandveje adskiller sig væsentligt fra sejlads i åbent farvand. Skibe, der kun er godkendt efter indre vandvejsreglerne, skal derfor typisk opgradere deres sikkerhedsudstyr for at kunne sejle mellem Danmark og Tyskland på Flensborg Fjord.

Sejler et skib på floder og indsøer i Tyskland, så kan det på kort tid grundsættes på fx flodbredden, hvor passagerne kan evakueres. Samtidig kan hjælp hurtigt være til stede. Det betyder fx, at der ikke er samme krav til brandforebyggelse og -bekæmpelse, som hvis skibet sejler på åbent vand, ligesom der heller ikke er krav om redningsflåder eller redningsveste til alle ombordværende på sådanne skibe. Derfor er der andre, typisk lempeligere sikkerhedskrav til sådanne skibe, end hvis de skal sejle på mere åbent farvand.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17