Coronavirus - søfarten


Forebyg coronavirus

Søfartsstyrelsen følger situationen nøje såvel i Danmark som internationalt i relation til de særlige forhold for skibsfarten og de søfarende. Læs her spørgsmål og svar.

Først og fremmest bør alle rederier, skibe og søfarende følge råd og vejledning fra Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet. Alle spørgsmål vedrørende smitte, risiko, sygdom, behandling, overvejelser i forbindelse med rejser eller havneanløb henvises hertil samt til instrukser og vejledninger fra myndighederne i de havnestater, skibene anløber.

Herudover står Søfartsstyrelsen samtidig til rådighed for rederier og de søfarende med bistand og vejledning i forhold til de særlige situationer, der eventuelt måtte opstå.

Kontakt til Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen vil tilstræbe at bistå med nødvendige løsninger, så en given udfordring kan håndteres, uden at skibene forsinkes eller driften påvirkes unødigt.

Du kan kontakte Søfartsstyrelsen med spørgsmål herom.

I Søfartsstyrelsens åbningstid kan du henvende dig på styrelsens hovednummer: tlf. 72 19 60 00.

I akutte tilfælde udenfor normal åbningstid kan Søfartsstyrelsens vagttelefon benyttes – tlf. 72 19 60 00.

Spørgsmål og svar i forbindelse med COVID-19

Rederier og maritime virksomheder bør søge information for virksomheder på www.virksomhedsguiden.dk.

Søfarende, rederier og skibe kan stå over for særlige problemstillinger. Nedenfor har vi samlet svar på nogle af de spørgsmål, som kan opstå. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Søfartsstyrelsen.

Hvad gør vi, hvis der opstår problemer i forhold til terminer for syn og certifikater?

Kontakt Søfartsstyrelsen om det konkrete skib. Vi vil som hovedregel kunne udstede nødvendige tilladelser til forlængelse og udsættelse.

Hvad gælder, hvis en søfarendes bevis udløber og ikke kan fornyes?

Kontakt Søfartsstyrelsen. Vi vil som hovedregel kunne udstede nødvendige tilladelser til forlængelse og udsættelse.

Udenlandske certifikater (til udenlandske søfarende) kan Søfartsstyrelsen ikke forlænge e.l. I tilfælde af problemer med udenlandske certifikater vil Søfartsstyrelsen hjælpe med kontakt til den relevante udenlandske myndighed for at få udstedt fornødne forlængelser.

Hvis der opstår problemer, eller du har spørgsmål vedrørende sundhedsbevis, brandkursus, sønæringsbevis m.v., kan du kontakte Søfartsstyrelsen, som vil forsøge at finde en løsning.

Hvad nu, hvis et dansk skib får problemer med havnestatskontrol, karantænepåbud e.l. i et andet land?

Opstår der problemer med certifikater til skib eller besætning i forbindelse med havnestatskontrol, skal rederiet kontakte Søfartsstyrelsen, som vil søge at bistå i situationen.

Særlige påbud, karantænebestemmelser o.l. sker efter gældende regler i det land, som skibet skal anløbe. Skulle der i den forbindelse opstå særlige problemer, kan man kontakte Søfartsstyrelsen, der så vidt muligt vil bistå med råd og vejledning samt etablering af kontakt til relevante myndigheder i det pågældende land.

Kan skibsbesætning og øvrigt personale i relation til skibets drift og vedligehold komme ind i Danmark?

Rigspolitiet har oplyst, at al arbejdsrelateret indrejse til Danmark er tilladt. Det er Søfartsstyrelsens forståelse, at det indtil videre også gælder personer, som har et arbejdsmæssigt ærinde relateret til opretholdelse af skibes drift og vedligehold. De bør have dokumentation med sig, fx i form af et invitationsbrev, kopi af en ansættelseskontrakt eller lignende.

Ved tvivlsspørgsmål bør man rette henvendelse til politiet for vejledning.

Se mere på www.coronasmitte.dk

Må passagerer på færger blive siddende i deres biler på vogndækket under overfarten?

På færgerne kan der under covid-19 situationen være behov for at tillade passagerer ophold i bilerne på vogndækket under sejladsen. Beslutning herom kan træffes af rederiet i samråd med skibsføreren ud fra en konkret vurdering af, hvad der findes nødvendigt for at sikre sikkerhed og sundhed om bord.

I sådanne tilfælde skal rederiet have fastsat et beredskab og nødvendige procedurer med henblik på at håndtere den særlige situation. Beredskabet skal fastslå det samlede antal passagerer, der højst kan opholde sig i bilerne under overfarten.

Det skal også sikres,

  • at der til enhver tid er tilstrækkelig plads mellem bilerne, så samtlige passagerer kan komme uhindret ud af bilerne og med direkte adgang til evakueringsveje,
  • at der opretholdes vagt på vogndækket under hele overfarten, og at der er tilstrækkelig besætning på vogndækket til at bistå ved en evakuering,
  • at der sker optælling af passagerer, der sidder i biler på vogndæk,
  • at der foreligger en evakueringsplan og er planlagt evakueringsveje fra vogndækket til skibets redningsudstyr samt fastlagt procedurer, der sikrer kontrol af, at alle bliver evakueret fra vogndækket.

Hvordan forebygges smitte med Coronavirus om bord på skibene?

Om bord i skibene gælder samme forholdsregler som alle andre steder. Søfartsstyrelsen anbefaler, at man følger sundhedsmyndighederenes råd og vejledning om, hvordan man bedst undgår smitte. Det er også vigtigt at følge de lokale havnemyndigheders vejledning og instruktion.

Læs mere på www.coronasmitte.dk

Hvad gøres der, hvis en søfarende om bord får konstateret Corona-virus?

Hvis en søfarende om bord bliver syg, skal skibsføreren i samråd med Radio Medical vurdere den bedste behandling. Forholdsregler for de øvrige ombordværende, forebyggelse af smitte mv. skal træffes i samråd med Radio Medical.

Hvis behandling skal ske i land, kan Søfartsstyrelsen bistå rederiet med kontakt til relevante myndigheder i ind- og udland.

Kontakt til Radio Medical Danmark

Hvordan får jeg originaldokumenter til skibsregistrering til Danmark fra Grønland?

I den aktuelle COVID-19-situation, skal du påregne længere fragttid på post mellem Grønland og Danmark.

Ifølge Post Nord og TelePost bliver der sendt post fra Grønland til Danmark to gange om ugen.
Skibsregistret kan kontaktes for råd og vejledning på telefon +45 72 19 60 00.

Eller pr. mail til Skibsregistret

Hvad skal skib og rederi gøre, hvis der opstår en situation, hvor besætningsfastsættelsen ikke kan opfyldes?

Rederiet skal kontakte Søfartsstyrelsen, som vil være indstillet på at bistå med at finde og tillade en midlertidig løsning under hensyntagen til sikkerheden.

Mail til Søfartsstyrelsen

Må man som udenlandsk søfarende gå i land (landlov) under ophold i danske havne?

Nej, ifølge Rigspolitiet, er landlov for udenlandske søfarende ikke et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark.

Se mere på www.coronasmitte.dk

Må man skifte besætning i danske havne?

Ja, ifølge Rigspolitiet er af- eller påmønstring i Danmark i forbindelse med besætningsskifte tilladt, da det er et anerkendelsesværdigt formål.

Se mere på www.coronasmitte.dk

Hvad gøres der, hvis en søfarende om bord viser tegn på COVID-19

Hvis en søfarende om bord udviser tegn på COVID-19, skal Radio Medical kontaktes, og vedkommende skal som hovedregel i isolation om bord.

Der er udarbejdet en vejledning, som bør følges, når en person ombord skal i isolation.

Læs vejledningen

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Beviser
+45 72 19 60 15