Coronavirus - søfarten


Forebyg coronavirus

Søfartsstyrelsen følger situationen nøje såvel i Danmark som internationalt i relation til de særlige forhold for skibsfarten og de søfarende. Læs her spørgsmål og svar.

Først og fremmest bør alle rederier, skibe og søfarende følge råd og vejledning fra Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet. Alle spørgsmål vedrørende smitte, risiko, sygdom, behandling, overvejelser i forbindelse med rejser eller havneanløb henvises hertil samt til instrukser og vejledninger fra myndighederne i de havnestater, skibene anløber.

Herudover står Søfartsstyrelsen samtidig til rådighed for rederier og de søfarende med bistand og vejledning i forhold til de særlige situationer, der eventuelt måtte opstå.

Kontakt til Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen vil tilstræbe at bistå med nødvendige løsninger, så en given udfordring kan håndteres, uden at skibene forsinkes eller driften påvirkes unødigt.

Du kan kontakte Søfartsstyrelsen med spørgsmål herom.

I Søfartsstyrelsens åbningstid kan du henvende dig på styrelsens hovednummer: tlf. 72 19 60 00.

I akutte tilfælde udenfor normal åbningstid kan Søfartsstyrelsens vagttelefon benyttes – tlf. 72 19 60 00.

Spørgsmål og svar i forbindelse med COVID-19

Rederier og maritime virksomheder bør søge information for virksomheder på www.virksomhedsguiden.dk.

Søfarende, rederier og skibe kan stå over for særlige problemstillinger. Nedenfor har vi samlet svar på nogle af de spørgsmål, som kan opstå. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Søfartsstyrelsen.

Hvad gør vi, hvis der opstår problemer i forhold til terminer for syn og certifikater?

Kontakt Søfartsstyrelsen om det konkrete skib. Vi vil som hovedregel kunne udstede nødvendige tilladelser til forlængelse og udsættelse.

Hvad gælder, hvis en søfarendes bevis udløber og ikke kan fornyes?

Kontakt Søfartsstyrelsen. Vi vil som hovedregel kunne udstede nødvendige tilladelser til forlængelse og udsættelse.

Udenlandske certifikater (til udenlandske søfarende) kan Søfartsstyrelsen ikke forlænge e.l. I tilfælde af problemer med udenlandske certifikater vil Søfartsstyrelsen hjælpe med kontakt til den relevante udenlandske myndighed for at få udstedt fornødne forlængelser.

Hvis der opstår problemer, eller du har spørgsmål vedrørende sundhedsbevis, brandkursus, sønæringsbevis m.v., kan du kontakte Søfartsstyrelsen, som vil forsøge at finde en løsning.

Hvad nu, hvis et dansk skib får problemer med havnestatskontrol, karantænepåbud e.l. i et andet land?

Opstår der problemer med certifikater til skib eller besætning i forbindelse med havnestatskontrol, skal rederiet kontakte Søfartsstyrelsen, som vil søge at bistå i situationen.

Særlige påbud, karantænebestemmelser o.l. sker efter gældende regler i det land, som skibet skal anløbe. Skulle der i den forbindelse opstå særlige problemer, kan man kontakte Søfartsstyrelsen, der så vidt muligt vil bistå med råd og vejledning samt etablering af kontakt til relevante myndigheder i det pågældende land.

Kan skibsbesætning og øvrigt personale i relation til skibets drift og vedligehold komme ind i Danmark?

Rigspolitiet har oplyst, at al arbejdsrelateret indrejse til Danmark er tilladt. Det er Søfartsstyrelsens forståelse, at det indtil videre også gælder personer, som har et arbejdsmæssigt ærinde relateret til opretholdelse af skibes drift og vedligehold. De bør have dokumentation med sig, fx i form af et invitationsbrev, kopi af en ansættelseskontrakt eller lignende.

Ved tvivlsspørgsmål bør man rette henvendelse til politiet for vejledning.

Se mere på www.coronasmitte.dk

Må passagerer på færger blive siddende i deres biler på vogndækket under overfarten?

Ophold af passagerer på færger på lukkede vogndæk under overfarten kan undtagelsesvist tillades efter konkret anmodning fra passagerer med særlige beskyttelsesbehov.

  • Skibet skal i så fald have fastsat et beredskab og nødvendige procedurer med henblik på at håndtere sådanne situationer, herunder også hensyn til vejrliget. Beredskabet skal fastslå det samlede antal passagerer, der højst kan opholde sig i bilerne under overfarten.
Det skal også sikres,
  • at der til enhver tid er tilstrækkelig plads mellem bilerne, så samtlige passagerer kan komme uhindret ud af bilerne og med direkte adgang til evakueringsveje,
  • at der opretholdes vagt på vogndækket under hele overfarten, og at der er tilstrækkelig besætning på vogndækket til at bistå ved en evakuering,
  • at der sker optælling af passagerer, der sidder i biler på vogndæk,
  • at der foreligger en evakueringsplan og er planlagt evakueringsveje fra vogndækket til skibets redningsudstyr samt fastlagt procedurer, der sikrer kontrol af, at alle bliver evakueret fra vogndækket.
  • Salg af fødevarer og lignende bør ikke tilbydes på denne del af skibet.

Hvordan forebygges smitte med Coronavirus om bord på skibene?

Om bord i skibene gælder samme forholdsregler som alle andre steder. Søfartsstyrelsen anbefaler, at man følger sundhedsmyndighederenes råd og vejledning om, hvordan man bedst undgår smitte. Det er også vigtigt at følge de lokale havnemyndigheders vejledning og instruktion.

Læs mere på www.coronasmitte.dk

Hvordan får jeg originaldokumenter til skibsregistrering til Danmark fra Grønland?

I den aktuelle COVID-19-situation, skal du påregne længere fragttid på post mellem Grønland og Danmark.

Ifølge Post Nord og TelePost bliver der sendt post fra Grønland til Danmark to gange om ugen.
Skibsregistret kan kontaktes for råd og vejledning på telefon +45 72 19 60 00.

Eller pr. mail til Skibsregistret

Hvad skal skib og rederi gøre, hvis der opstår en situation, hvor besætningsfastsættelsen ikke kan opfyldes?

Rederiet skal kontakte Søfartsstyrelsen, som vil være indstillet på at bistå med at finde og tillade en midlertidig løsning under hensyntagen til sikkerheden.

Mail til Søfartsstyrelsen

Må man skifte besætning i danske havne?

Ja, ifølge Rigspolitiet er af- eller påmønstring i Danmark i forbindelse med besætningsskifte tilladt, da det er et anerkendelsesværdigt formål.

Se mere på www.coronasmitte.dk

Hvad gøres der, hvis en søfarende om bord viser tegn på COVID-19

Hvis en søfarende om bord udviser tegn på COVID-19 eller bliver syg, skal skibsføreren i samråd med Radio Medical vurdere den bedste behandling. Vedkommende skal som hovedregel i isolation om bord.

Kontakt Radio Medical Danmark

Forholdsregler for de øvrige ombordværende, forebyggelse af smitte mv. skal træffes i samråd med Radio Medical.

Hvis behandling skal ske i land, kan Søfartsstyrelsen bistå rederiet med kontakt til relevante myndigheder i ind- og udland.

Der er udarbejdet en vejledning, som bør følges, når en person ombord skal i isolation.

Læs vejledningen

Er der medicin og udstyr om bord i skibe til behandling af Corona virus/COVID-19?

I skibets medicinkiste findes medicin og udstyr, herunder ilt, til behandling af symptomerne i forbindelse med COVID-19. Alle medicinkisterne indeholder værnemidler som beskyttelsesbrille og handsker. I medicinkisterne A, A MFAG A1 og A MFAG A2 findes også mundbind.

Alt behandling skal ske i samråd med Radio Medical Danmark.

Følg rådene om forebyggelse på www.coronasmitte.dk

Kontakt til Radio Medical Danmark

Må udenlandske fritidssejlere sejle til Danmark?

Hvis du har fast bopæl i Tyskland, Norge eller Island må du som fritidssejler gerne sejle til Danmark for at holde ferie i Danmark på din egen båd eller på en lejet båd. Dette kræver dokumentation for ophold på minimum seks nætter i en lystbådehavn. De seks nætter behøver ikke at være i den samme havn.

Rigspolitiet er ansvarlig myndighed.

Læs mere på www.coronasmitte.dk

Retningslinjer for danske skibe - COVID-19

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Beviser
+45 72 19 60 15