Passagerers krav på erstatning ved søulykker


EU har udarbejdet et resumé af passagerernes rettigheder efter Athenforordningen. Bemærk, at resuméet oplyser, at det ikke er retligt bindende. Det skyldes bl.a., at det ikke indeholder oplysning om transportørens mulighed for at begrænse sit ansvar i en række særlige situationer.

Læs EU's resumé af passagerernes rettigheder.

Hvad er forskellen på passagerrettighederne efter Athenforordningen og søloven?

Den danske sølov giver passagererne næsten samme rettigheder som Athenforordningen. Passagerer har efter Athenforordningen lidt flere rettigheder end passagerer under sølovens anvendelsesområde. Det drejer sig konkret om følgende rettigheder:

  • Passageren har krav på erstatning ved søulykker og andre ulykker end søulykker fremkaldt af krigshændelser, herunder terrorhændelser.
  • Ved søulykker har passageren ret til erstatning for bevægelseshjælpemidler eller andre hjælpemidler, medmindre transportøren kan bevise, at søulykken er sket uden dennes fejl eller forsømmelighed. Ved andre ulykker end søulykker gælder det samme, hvis passageren kan bevise, at ulykken skyldes transportørens fejl eller forsømmelighed.
  • Ved en passagers død eller tilskadekomst har passageren eller en anden erstatningsberettiget person ret til forskud til dækning af de øjeblikkelige økonomiske behov. Beløbet beregnes efter omfanget af den lidte skade, udbetales inden 15 dage og skal være mindst 21.000 euro ved dødsfald.
  • Passageren har ret til at modtage passende og forståelige oplysninger om sine rettigheder efter Athenforordningen. 

Søfartsstyrelsen har lavet et skema, som i hovedtræk viser de passagerrettigheder, som gælder både på Athenforordningens og sølovens anvendelsesområder. Erstatningsbeløbene er opgjort i Special Drawing Rights (SDR), som er Den Internationale Valutafonds regneenhed. Dagskursen for SDR fremgår af Nationalbankens hjemmeside og er normalt lidt under 9 kr.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00