Nyt om regler


Illustrativt billede

Søfartsstyrelsen har ansvaret for love og bekendtgørelser om søsikkerhed, tekniske forskrifter, maritim arbejds- og socialret (søfartssociale forhold) samt skibsregistrering.

Nedenfor kan du læse mere om de seneste regler på Søfartsstyrelsens område.

Du kan finde alle regler på Søfartsstyrelsens område i Retsinformation på www.retsinformation.dk.

Læs om relevante regelforberedende tiltag på det tekniske område, herunder om møder i IMO's komitéer og underkomitéer

Reference
Indhold

Bekendtgørelse nr. 749 af 29/05/2020 om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsførerbekendtgørelsen)

29-05-202004-06-2020

Der er foretaget præcisering af krav til at manøvrere speedbåde og vandscootere. Endvidere er der tilføjet bestemmelser, der tillader personer som led i forbere-delse til prøve og under beskrevet forudsætning er at fører fartøjerne uden bevis

Bekendtgørelse nr. 663 af 20/05/2020 om beviskrav til fører af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterførerbekendtgørelsen)

20-05-202027-05-2020

Der er foretaget præcisering af krav til at manøvrere speedbåde og vandscootere. Endvidere er der tilføjet bestemmelser, der tillader personer som led i forbere-delse til prøve og under beskrevet forudsætning er at fører fartøjerne uden bevis

​Bekendtgørelse nr. 554 af 28/04/2020 om om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsførerbekendtgørelsen)

28-04-202001-05-2020

​Der er foretaget præcisering af krav til at manøvrere speedbåde og vandscootere. Endvidere er der tilføjet bestemmelser, der tillader personer som led i forbere-delse til prøve og under beskrevet forudsætninger at fører fartøjerne uden bevis

​Bekendtgørelse nr. 555 af 28/04/2020 om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterførerbekendtgørelsen)

28-04-202001-05-2020

​Der er foretaget præcisering af krav til at manøvrere speedbåde og vandscootere. Endvidere er der tilføjet bestemmelser, der tillader personer som led i forbere-delse til prøve og under beskrevet forudsætninger at fører fartøjerne uden bevis

​Bekendtgørelse nr. 261 af 23/03/2020 om nye bekendtgørelser om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v. for hhv. Danmark og Grønland udstedes.

23-03-202001-04-2020

​Nye bekendtgørelser om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v. for hhv. Danmark og Grønland udstedes.

Bekendtgørelse nr. 30 af 16. januar 2020 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde)

15-01-202016-01-2020

​Ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde) sættes i kraft.

Bekendtgørelse nr. 1522 af 13. december 2019 om forebyggelse mod forurening fra skibe

20-12-201901-01-2020

​Med bekendtgørelsen gennemføres den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe af 1973/79 samt protekol 1997 med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1519 af 13. december 2019 om kost og drikkevand m.v. i handelsskibe

20-12-201901-01-2020

​Som opfølgning på Deloittes nabotjek i 2016 er reglerne om drikkevand, drikkevandsanlæg og kabysrum m.v. blevet gennemgået. En række danske særregler er fjernet, herunder en række utidssvarende bestemmelser. Samtidig er bekendtgørelsens struktur tilpasset konventionen om søfarendes arbejdsforhold, MLC 2006. Endelig er detaljerede minimumskrav erstattet af funktionskrav. Reglerne er sammenskrevet med kostreglerne i en ny bekendtgørelse. Kostreglerne er uændret.

Bekendtgørelse nr. 1521 af 13. december 2019 om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart

20-12-201921-12-2019

​Gennemførelsen af direktiv 2017/2110 om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart sker ved udstedelsen af to bekendtgørelser. Den hidtil gældende inspektionsordning for udenlandske ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart fra/til Danmark overføres til bekendtgørelse om havnestatskontrol ved en ændringsbekendtgørelse. Gældende teknisk forskrift om en inspektionsordning for ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart tilpasses, således at den nye bekendtgørelse alene vedrører danske ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart til tredjelande. Ændringerne medfører ingen ændringer for rederier eller for sikkerheden.

Bekendtgørelse nr. 1529 af 19. december 2019 om skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart

20-12-201921-12-2019

​Implementering af det ændrede passagerskibedirektiv (2017/2108/EU).

Implementeringsdatoen 21. december 2019 er et EU krav.

Bekendtgørelse nr. 1511 af 13. december 2019 om ændring af bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe

19-12-201921-12-2019

​Gennemførelsen af direktiv 2017/2110 om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart sker ved udstedelsen af to bekendtgørelser. Den hidtil gældende inspektionsordning for udenlandske ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart fra/til Danmark overføres til bekendtgørelse om havnestatskontrol ved en ændringsbekendtgørelse. Gældende teknisk forskrift om en inspektionsordning for ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart tilpasses, således at den nye bekendtgørelse alene vedrører danske ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart til tredjelande. Ændringerne medfører ingen ændringer for rederier eller for sikkerheden.

Bekendtgørelse nr. 1355 af 11. december 2019 om supplerende bestemmelser for last- og passagerskibe

12-12-201901-01-2020

​Omstrukturering af "Meddelser fra Søfartsstyrelsen D", samt visse dele af "Meddelser fra Søfartsstyrelsen B".

Bekendtgørelse nr. 1357 af 11. december 2019 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart

12-12-201901-01-2020

​Fejlretning af "Meddelser fra Søfartsstyrelsen D", således at regelværket reflekterer den korrekte retstilstand for transport af farligt gods.

Bekendtgørelse nr. 1319 af 9. december 2019 om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning

10-12-201901-01-2020

​Bekendtgørelsens regler er udarbejdet som led i den gradvise konkurrenceudsættelse af gennemsejlingslodsninger. Da formålet med moderniseringen af lodsmarkedet er, at der skal ske en fuld konkurrenceudsættelse pr. 1. januar 2020, så ophører tilladelsesordningen den 31. december 2019. Da lodsloven stadig fastsætter krav om en tilladelsesordning, da ændres bekendtgørelsen således, at ordningen stadig består, men dog i ændret form.

Bekendtgørelse nr. 1301 af 4. december 2019 om betaling for Søfartsstyrelsens opgaver som led i tilsynet med lodsning, lodser og lodserier

06-12-201901-01-2020

​Søfartsstyrelsen foretager mindre ændringer i bestemmelser omhandlende gebyrsatser, således at gebyrsatserne ikke fremgår af bekendtgørelsen, men af Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse nr. 1305 af 5. december 2019 om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

06-12-201901-01-2020

​Søfartsstyrelsen foretager mindre ændringer i bestemmelser omhandlende gebyrsatser, således at gebyrsatserne ikke fremgår af bekendtgørelsen, men af Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse nr. 1307 af 4. december 2019 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

06-12-201901-01-2020

​Søfartsstyrelsen foretager mindre ændringer i bestemmelser omhandlende gebyrsatser, således at gebyrsatserne ikke fremgår af bekendtgørelsen, men af Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse nr. 1308 af 5. december 2019 om ændring af bekendtgørelse om årlig afgift for skibe optaget i de danske skibsregistre

06-12-201901-01-2020

​​Søfartsstyrelsen foretager mindre ændringer i bestemmelser omhandlende gebyrsatser, således at gebyrsatserne ikke fremgår af bekendtgørelsen, men af Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse nr. 1235 af 28. november 2019 om optælling og registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater

29-11-201921-12-2019

Med bekendtgørelsen fastlægges at antallet af ombordværende - samt på de længere færgeruter - tillige personoplysninger skal rapporteres til National Single Window. Passagerskibsrederierne kan dog fastholde deres nuværende systemer frem til december 2023.

Bekendtgørelse nr. 1154 af 19. november 2019 om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974

23-11-201901-01-2020

​Med bekendtgørelsen gennemføres den internationale konvention om sikkerhed til søs (SOLAS 1974) med de seneste ændringer

Bekendtgørelse nr. 1112 af 11. november 2019 om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med fiskeren om ansættelsesvilkårene

14-11-201915-11-2019

Søfartsstyrelsen gennemfører EU-direktiv 2017/159/EU om arbejdsforhold i fiskerisektoren

Bekendtgørelse nr. 1115 af 11. november 2019 om kost og drikkevand m.v. i fiskeskibe

14-11-201915-11-2019

​Søfartsstyrelsen gennemfører EU-direktiv 2017/159/EU om arbejdsforhold i fiskerisektoren

Bekendtgørelse nr. 1116 af 11. november 2019 om opholdsrum m.v. i fiskeskibe

14-11-201915-11-2019

​Søfartsstyrelsen gennemfører EU-direktiv 2017/159/EU om arbejdsforhold i fiskerisektoren

Bekendtgørelse nr. 1113 af 11. november 2019 om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe

14-11-201915-11-2019

​Søfartsstyrelsen gennemfører EU-direktiv 2017/159/EU om arbejdsforhold i fiskerisektoren

Bekendtgørelse nr. 1114 af 11. november 2019 om private forhyrings- og formidlingstjenester for fiskeres virksomhed

14-11-201915-11-2019

​Søfartsstyrelsen gennemfører EU-direktiv 2017/159/EU om arbejdsforhold i fiskerisektoren

Bekendtgørelse nr. 1120 af 11. november 2019 om ændring af bekendtgørelse om fravigelser fra lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe

14-11-201915-11-2019

​Søfartsstyrelsen gennemfører EU-direktiv 2017/159/EU om arbejdsforhold i fiskerisektoren

Bekendtgørelse nr. 969 af 16. september 2019 om ændring af bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler

20-09-201913-10-2019

​Søfartsstyrelsen udsteder ændringsbekendtgørelse om ballastvand, der fastsætter ændrede installationsdatoer for, hvornår skibe skal have installeret ballastvandanlæg til rensning af skibets ballastvand.

Bekendtgørelse nr. 954 af 13. september 2019 om ændring af bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister

18-09-201907-10-2019

​Søfartsstyrelsen foretager enkelte administrative ændringer i bekendtgørelser, således at Søfartsstyrelsens hovedadresse ændres til: "Casper Brands Plads 9, 4220 Korsør".

​Bekendtgørelse nr. 955 af 13. september 2019 om ændring af bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

18-09-201907-10-2019

​Søfartsstyrelsen foretager enkelte administrative ændringer i bekendtgørelser, således at Søfartsstyrelsens hovedadresse ændres til: "Casper Brands Plads 9, 4220 Korsør".

Bekendtgørelse nr. 956 af 13. september 2019 om ændring af bekendtgørelse om skibsregistrering

18-09-201907-10-2019

Søfartsstyrelsen foretager enkelte administrative ændringer i bekendtgørelser, således at Søfartsstyrelsens hovedadresse ændres til: "Casper Brands Plads 9, 4220 Korsør".​

30-08-201901-09-2019

​​Søfartsstyrelsen udsteder ny bekendtgørelse om ferie for søfarende, der skal regulere overgangen til den nye ferielov.

Bekendtgørelse nr. 827 af 15. august 2019 af anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven

17-08-201917-08-2019

​Bekendtgørelse nr. 827 af 15. august 2019 af anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven

06-08-201903-10-2019

​Gennemførelsesforordningen indeholder nye krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvestandarder for skibsudstyr som beskrevet i Rådets direktiv 2014/90 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98. Gennemførelsesforordningen erstatter de tidligere krav og prøvestandarder for skibsudstyr, der er beskrevet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/773 af 15 maj 2018 om angivelse af krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr. ​

​Bekendtgørelse nr. 751 af 17. juli 2019 om ændring af bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

26-07-201901-09-2019

​Skal opdateres.

Bekendtgørelse nr. 706 af 04. juli 2019 om personførende elevatorer i skibe

09-07-201915-07-2019

Den nye bekendtgørelse i forhold til de gældende regler indebærer primært, at henvisninger til ISO - og EN -standarder for konstruktion og installation af elevatorer opdateres. Samtidig giver bekendtgørelsen mere fleksibilitet i forhold til den kreds, der kan syne elevatorer. Et eksempel på en godkendelsesattest er vedlagt som bilag til bekendtgørelsen.

​​Bekendtgørelse nr. 697 af 4. juli 2019 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i handels- og fiskeskibe (Abejdsmiljø i skibe)

06-07-201915-07-2019

Søfartsstyrelsen udsteder kapitel 8 i Meddelelse A
om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning
som en selvstændig bekendtgørelse. Samtidig
opdateres henvisninger til CLP-forordningen, og der
foretages sproglige præciseringer.

​Bekendtgørelse nr. 46 af 15. januar 2019 om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads

16-01-201901-02-2019

​På baggrund af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 stiller bekendtgørelsen krav til alle ISM-pligtige rederier om at leve op til ISM-Kodens krav til "Maritime Cyber Risk Management" og sikrer en klar hjemmelstråd mellem NIS-direktivets (2016/1148/EU) krav og den eksisterende regulering af cyber-området indenfor Søfartsstyrelsens ressortområde.

11-01-201901-07-2019

I den nuværende regulering om skibsdagbøger m.v. indgår en række administrative krav, som ikke længere forekommer relevante. Kravet om en særskilt radiodagbog ophæves, uht. at den internationale regulering fastlægger, at relevante ”hændelser i forbindelse med radiotjenesten” kan indføres i skibsdagbogen. Bestemmelsen, hvorefter ”skibsdagbogen udgives på foranledning af Søfartsstyrelsen” ophæves, da den ikke længere forekommer relevant, og muligheden for at anvende digitale løsninger gøres mere tidssvarende. For opbevaring af ”gamle” dagbøger henvises til den tilsvarende bestemmelse i søloven. Kravet om opbevaring af kladder tilpasses, så der kun er opbevaringskrav, indtil indholdet er overført til skibsdagbogen. Endelig fjernes det formelle krav om, hvordan og hvor tit skibsføreren skal kontrollere skibsdagbøgerne.

21-12-201817-12-2018

​Bekendtgørelse nr. 1629 af 17. december 2018 af lov om sikkerhed til søs

Lov nr. 1534 af 18. december 2018 om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Overenskomstdækning af offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde)

19-12-201818-12-2018

Lov nr. 1534 af 18. december 2018 om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Overenskomstdækning af offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde)

17-12-201818-12-2018

​Skal opdateres

Bekendtgørelse nr. 1370 af 29. november 2018 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

30-11-201801-12-2018

​Som følge af sammenlægningen af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd til Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Vælfærdsråd og Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste ophæves Kapitel XII, Afsnit A, der fastsætter regler om Søfartens Arbejdsmiljøråd.

Bekendtgørelse nr. 1340 af 28. november 2018 om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer

29-11-201801-01-2019

​Ændret bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer. Der er tale om mindre justeringer af bekendtgørelsen. Særligt kan nævnes, at overgangsordningen for certifikater forlænges med ét år. Det betyder, at det certifikat, som føreren af et omfattet fartøj skal kunne forevise, indtil den 1. januar 2020 kan bestå af forsikringspolicen sammen med eventuel dokumentation for, at forsikringspræmien er betalt.

Bekendtgørelse nr. 1344 af 28. november 2018 om ikrafttræden af §§ 1 og 3 i lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer)

28-11-201801-12-2018

​Skal opdateres.

​Bekendtgørelse nr. 1290 af 20. november 2018 om ændring af bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer

21-11-201801-12-2018

​Sikkerhedsstyrelsen overtager markedsovervågningsforpligtigelsen for fritidsfartøjsdirektivet, som er gennemført ved Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer.

Bekendtgørelse nr. 1206 af 5. oktober 2018 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

09-10-201801-01-2019

​Med ændringen kan det eksisterende MLC 2006 certifikat forlænges med op til fem måneder i tilfælde, hvor fornyelsessynet er gennemført, men det ikke er muligt at få det nye certifikat udstedt eller sendt om bord, inden det udløber

​Bekendtgørelse nr. 1085 af 28. august 2018 om ikrafttræden af § 1, nr. 11, i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted.

31-08-201801-09-2018

​Reglerne om registrering af skibe i Dansk Almindeligt Skibsregister og Dansk Internationalt Skibsregister er ændrede, så der kan foretages skift mellem registrene på klokkeslæt.

Bekendtgørelse nr. 1105 af 28. august 2018 om ændring af bekendtgørelse om skibsregistrering

31-08-201801-09-2018

​Reglerne om registrering af skibe i Dansk almindeligt Skibsregister og Dansk Internationalt Skibsregister er ændrede, så der kan foretages skift mellem registrenepå klokkeslæt.

Bekendtgørelse nr. 1106 af 28. august 2018 om ændring af bekendtgørelse om Dansk Internationalt skibsregister

31-08-201801-09-2018

​Reglerne om registrering af skibe i Dansk Almindeligt Skibsregister og Dansk Internationalt Skibsregister er ændrede, så der kan foretages skift mellem registrene på klokkeslæt.

​Bekendtgørelse nr. 1075 af 28. august 2018 om overførsel af bunkersprodukter mellem skibe m.v. på dansk og grønlandsk søterritorium

29-08-201801-01-2019

Med revisionen af bekendtgørelsen bliver de nye - mere miljøvenlige - skibsbrændstoffer, som skibsfarten er begyndt at anvende, omfattet. Reglerne udvides til at omfatte grønlandsk territorialfarvand.

10-07-201818-06-2018

Gennemførelsesforordningen indeholder nye krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvestandarder for skibsudstyr som beskrevet i Rådets direktiv 2014/90 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98. Gennemførelsesforordningen erstatter de tidligere krav og prøvestandarder for skibsudstyr, der er beskrevet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/306 af 6. februar 2017 om angivelse af krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr. ​

Bekendtgørelse nr. 946 af 18. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav

29-06-201801-07-2018

​Bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav, bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990, bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond), bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe og bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe ændres alle således, at disse også gælder for Grønland. Ændringen foretages på baggrund af en ny Kongelig Anordning af søloven, som sætter en række ændringer til søloven i kraft for Grønland, og som træder i kraft 1. juli 2018. Ændringerne består udelukkende af en ændring af bekendtgørelsernes territoriale ændring og er derfor kun relevant for Grønland.

Bekendtgørelse nr. 947 af 18. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990

29-06-201801-07-2018

​Bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav, bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990, bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond), bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe og bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe ændres alle således, at disse også gælder for Grønland. Ændringen foretages på baggrund af en ny Kongelig Anordning af søloven, som sætter en række ændringer til søloven i kraft for Grønland, og som træder i kraft 1. juli 2018. Ændringerne består udelukkende af en ændring af bekendtgørelsernes territoriale ændring og er derfor kun relevant for Grønland.

Bekendtgørelse nr. 948 af 18. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

29-06-201801-07-2018

​Bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav, bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990, bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond), bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe og bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe ændres alle således, at disse også gælder for Grønland. Ændringen foretages på baggrund af en ny Kongelig Anordning af søloven, som sætter en række ændringer til søloven i kraft for Grønland, og som træder i kraft 1. juli 2018. Ændringerne består udelukkende af en ændring af bekendtgørelsernes territoriale ændring og er derfor kun relevant for Grønland.

Bekendtgørelse nr. 949 af 18. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader foråraget af bunkersolie fra skibe

29-06-201801-07-2018

​Bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav, bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990, bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond), bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe og bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe ændres alle således, at disse også gælder for Grønland. Ændringen foretages på baggrund af en ny Kongelig Anordning af søloven, som sætter en række ændringer til søloven i kraft for Grønland, og som træder i kraft 1. juli 2018. Ændringerne består udelukkende af en ændring af bekendtgørelsernes territoriale ændring og er derfor kun relevant for Grønland.

Bekendtgørelse nr. 882 af 18. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragtpligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond)

29-06-201801-07-2018

​Bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav, bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990, bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond), bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe og bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe ændres alle således, at disse også gælder for Grønland. Ændringen foretages på baggrund af en ny Kongelig Anordning af søloven, som sætter en række ændringer til søloven i kraft for Grønland, og som træder i kraft 1. juli 2018. Ændringerne består udelukkende af en ændring af bekendtgørelsernes territoriale ændring og er derfor kun relevant for Grønland.

Bekendtgørelse nr. 846 af 25. juni 2018 om sikkerhedsarbejds i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe)

26-06-201801-07-2018

​I den nye bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe er beskyttelsesreglerne for sikkerhedsgruppens medlemmer udformet i overensstemmelse med tilsvarende på landjorden. Endvidere genindføres en fleksibel bestemmelse for skibe med en fastsat besætning på 5 eller 6, så ikke alle sikkerhedsgruppens medlemmer behøver af gennemføre § 16 kurset. Endelig rettes titlen.

Bekendtgørelse nr. 845 af 25. juni 2018 om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)

26-06-201801-07-2018

​Bekendtgørelsen ændres for at rette op på fejl af redaktional karakter, som blev opdaget efter kundgørelsen juni 2017. Bl.a. rettes titlen og forkert benævnelse af sikkerhedsudvalget.

​Bekendtgørelse nr. 784 af 12. juni 2018 om opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe

25-06-201801-07-2018

​Reglerne for søfarendes opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe adskilles fra Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, således at der anvendes samme kapitelstruktur som i konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC). Derudover gøres reglerne om opholdsrum og fritidsfaciliteter tidssvarende.

Bekendtgørelse nr. 892 af 25. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

25-06-201801-07-2018

​Reglerne om lægemidler og medicinsk udstyr er tilpasset i overensstemmelse med seneste ændringer af lægemiddelloven på området.

​Bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2018 om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)

15-06-201801-07-2018

Reglerne revideres med henblik på en simplificering og internationalisering af de danske regler i henhold til de internationale konventioner.

Anordning nr. 782 af 6. juni 2018 om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven

15-06-201801-07-2018

​Anordning nr. 782 af 6. juni 2018 om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven

Bekendtgørelse nr. 762 af 11. juni 2018 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til besætningen på skibe der sejler i polare områder

12-06-201801-07-2018

​I forbindelse med den internationale polarkode for skibe, der sejler i polare områder, indføres der regler for beviskrav og opnåelse af kvalifikationer for skibsførere og navigatører i henhold til STCW-konventionen

Bekendtgørelse nr. 462 af 11. maj 2018 om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer

11-05-201815-05-2018

Bekendtgørelsen følger op på lov nr. 374 af 1. maj 2018 om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.).

Bekendtgørelsen indeholder primært regler om følgende: 

 1. Forsikringspligt for udenlandske fartøjer.
 2. Kontraheringspligt for forsikringsselskaberne.
 3. Indførelse af en garantiordning.
 4. Regler om certifikater og beviser, som føreren af de omfattede fartøjer skal være i besiddelse af.

Bekendtgørelse nr. 463 af 11. maj 2018 om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald

11-05-201815-05-2018

Bekendtgørelsen ændrer ansvarsgrænsen for skibe under 300 tons.

For det første ændres ansvarsgrænsen, således at den højere ansvarsgrænse for krav i anledning af et vrags lokalisering, afmærkning og fjernelse, som blev indsat ved lov nr. 1546 af 19. december 2017, ikke gælder for skibe (herunder speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer) under 300 tons.

For det andet fjernes den gældende nedsættelse af ansvarsgrænsen for speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer, hvortil der er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand, for krav for skader forvoldt i forbindelse med en søulykke. Det betyder, at de nævnte speedbåde m.v. herefter vil følge ansvarsgrænsen i søloven bortset fra forhøjelsen for vragfjernelse. Denne ændring er en opfølgning på lov nr. 374 af 1. maj 2018 om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.).

Bekendtgørelse nr. 262 af 12. april 2018 om havnestatskontrol af skibe

09-04-201801-05-2018

​Direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol, som optræder som bilag til bekendtgørelsen, er blevet ændret i forbindelse EU forordning om ophugning af skibe og EU forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport. I begge tilfælde er der tale om, at der er blevet indført et nyt certifikat i bilag IV i direktiv 2009/16/EF, som er en liste over certifikater og dokumenter, der kontrolleres under en indledende inspektion.

Lov nr. 139 af 28. februar 2018 om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdssråd

01-03-201801-03-2018

​Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdssråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer

Bekendtgørelse nr. 110 af 21. februar 2018 om ændring af bekendtgørelse om skibsregistrering

14-02-201802-03-2018

​Ændringen følger af lov nr. 1548 af 19. december 2017, hvorefter fritidsfartøjer under 20 BT pr. 1. marts 2018 ikke længere kan optages i Skibsregistret. Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20, hvor der ikke er registreret pant eller andre rettigheder, vil automatisk blive slettet af Skibsregistret. Du kan læse mere om lovændringen her.

Bekendtgørelse nr. 1724 af 18. december 2017 om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsførerbekendtgørelsen)

29-12-201701-01-2018

​Som følge af omlægning af regulering for prøveaflæggelse og bevisudstedelse for fritidssejlere samt skærpelse af krav ved sejlads med vandscootere indføres der nye krav vedrørende erhvervelse af fritidssejlerbeviser.

Bekendtgørelse nr. 1725 af 18. december 2017 om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterførerbekendtgørelsen)

29-12-201701-01-2018

​Som følge af omlægning og regulering for prøveaflæggelse og bevisudstedelse for fritidssejlere samt skærpelse af krav ved sejlads med vandscootere indføres der nye krav vedrørende erhvervelse af fritidssejlerbeviser.

Bekendtgørelse nr. 1726 af 18. december 2017 om prøver og beviser for fritidssejlere

29-12-201701-01-2018

​Som følge af omlægning af regulering for prøveaflæggelse og bevisudstedelse for fritidssejlere, samt skærpelse af krav ved sejlads med vandscootere indføres der nye krav vedrørende erhvervelse af fritidssejlerbeviser.

​Bekendtgørelse nr. 1695 af 14. december 2017 om prammes bygning og udstyr m.v.

28-12-201701-01-2018

​Bekendtgørelsen implementerer IMO's Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units i dansk lovgivning. Revisionen omfatter primært fjernelse af forældede nationale danske særkrav samt en opdatering af anvendelsesområdet.

28-12-201701-01-2018

​Bekendtgørelsen implementerer IMO's Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units i dansk lovgivning. Revisionen omfatter primært fjernelse af forældede nationale danske særkrav samt en opdatering af anvendelsesområdet.

Bekendtgørelse nr. 1654 af 20. december 2017 om registrering af handelsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk

23-12-201701-01-2018

​Justering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag

​Bekendtgørelse nr. 1655 af 20. december 2017 om registrering af fiske- og fritidsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk

23-12-201701-01-2018

​Justering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag

Lov nr. 1546 af 19. december 2017 om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs (Ansvarsbegrænsningsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.)

20-12-201701-01-2018

​Lovændringen medfører en forhøjelse af det nuværende ansvarsbegrænsningsbeløb vedr. vragfjernelse, ligesom der indføres hjemmel til opfyldelse af Danmarks forpligtelser til at gennemføre FN- og EU-sanktioner på skibsregistreringsområdet. Derudover er indeholdt en ændring af sølovens regler om søpant, således at privatretlige havneafgifter er sikret ved søpant i skibet. Med lovændringen rettes der tillige op på to mindre uhensigtsmæssigheder omkring, hvilke dele af søloven der skal finde anvendelse i forbindelse med optagelse i fartøjsfortegnelsen. Herudover ændres bestemmelser omkring opbevaring af fysiske nationalitetsbeviser om bord og aflevering af disse til skibsregistrator. Afslutningsvist ophæves en bestemmelse om, at Søfartsstyrelsen er sekretariat for Ankenævnet for Søfartsforhold. Lovændringerne træder i kraft 1. januar 2018.

​Lov nr. 1548 af 19. december 2017 om ændring af søloven og tinglysningsafgiftsloven (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag og forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer)

20-12-201701-01-2018

Ændringer pr. 1. januar 2018: Lovændringen medfører en justering og klarificering af de gældende regler for, at udenlandske rederier kan registrere skibe i de danske skibsregistre. De nærmere betingelser vedr. aktivitet i Danmark vil blive udmøntet ved bekendtgørelse. Denne del af lovændringen træder i kraft pr. 1. januar 2018.

Ændringer pr. 1. marts 2018: Lovændringen medfører derudover en forenkling af mulighederne for registrering (tinglysning) af pant og andre rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer, idet registreringen flyttes fra skibsregistret, der føres i Søfartsstyrelsen, til Personbogen, der føres ved Tinglysningsretten. Som følge af ændringen i registrering af pant og andre rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer, foretages der ændring i tinglysningsafgiftsloven om, hvilke skibe der er omfattet af reglerne for pant i løsøre. Ubehæftede fritidsfartøjer, dvs. fartøjer, som der ikke er registreret pant eller udlæg i, slettes af skibsregistret af egen drift fra den 1. marts 2018. I perioden efter den 1. marts 2018 og indtil sletningen af de ubehæftede fritidsfartøjer er gennemført, kan der ikke registreres nye rettigheder vedrørende disse fartøjer men alene visse ændringer til disse rettigheder. Denne del af lovændringen træder i kraft pr. 1. marts 2018.

Bekendtgørelse nr. 1424 af 7. december 2017 om ophævelse af bekendtgørelse om information og høring af søfarende

08-12-201710-12-2017
Som følge af implementeringen af EU-direktiv 2015/1794 ophæves § 2, stk. 3, i lov om information og høring af lønmodtagere, som fastsætter at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte særlige regler for information og høring af besætningsmedlemmer på handelsskibe.

Følgelig ophæves Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 952 af 12. oktober 2005 om information og høring af søfarende. De søfarende vil i stedet være direkte omfattet af lov om information og høring af lønmodtagere.

Bekendtgørelse nr. 1378 af 30. november 2017 om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari

05-12-201701-01-2018

​Dansk særkrav om størrelsen på den erstatning, der ydes til ansatte om bord på skibe for tab eller beskadigelse af deres ejendele om bord som følge af skibets forlis, sørøveri, brand eller andet havari, ophæves ved ændringen.

​Bekendtgørelse nr. 1357 af 2. december 2017 om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne.

02-12-201701-01-2018

Denne bekendtgørelse samt de tilhørende ændringsbekendtgørelser fjerner krav til virksomheder og personer, der udfører visse autorisationer på vegne af Søfartsstyrelsen.

Udover en generel opdatering af autorisationsområderne, er der blandt andet blevet foretaget en præcisering af kravene for udførelse af isolationsmålinger.

Endvidere sættes autorisationsområdet i kraft for Grønland.

​Bekendtgørelse nr. 1341 af 30. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav

01-12-201701-01-2018


Denne bekendtgørelse samt de tilhørende ændringsbekendtgørelser fjerner krav til virksomheder og personer, der udfører visse autorisationer på vegne af Søfartsstyrelsen.
Udover en generel opdatering af autorisationsområderne, er der blandt andet blevet foretaget en præcisering af kravene for udførelse af isolationsmålinger.
Endvidere sættes autorisationsområdet i kraft for Grønland.

Bekendtgørelse nr. 1342 af 30. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

01-12-201701-01-2018


Denne bekendtgørelse samt de tilhørende ændringsbekendtgørelser fjerner krav til virksomheder og personer, der udfører visse autorisationer på vegne af Søfartsstyrelsen.
Udover en generel opdatering af autorisationsområderne, er der blandt andet blevet foretaget en præcisering af kravene for udførelse af isolationsmålinger.
Endvidere sættes autorisationsområdet i kraft for Grønland.

​Bekendtgørelse nr. 1343 af 30. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om personførende elevatorer i skibe

01-12-201701-01-2018


Denne bekendtgørelse samt de tilhørende ændringsbekendtgørelser fjerner krav til virksomheder og personer, der udfører visse autorisationer på vegne af Søfartsstyrelsen.
Udover en generel opdatering af autorisationsområderne, er der blandt andet blevet foretaget en præcisering af kravene for udførelse af isolationsmålinger.
Endvidere sættes autorisationsområdet i kraft for Grønland.

​​Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.

09-11-201701-01-2018

Med ændringen pr. 1. januar 2018 ophæves de danske særkrav om udstedelse af en fartstilladelse til større lastskibe. Endvidere ophæves det danske særkrav om, at danske skibe skal indsamle og videreformidle meteorologiske informationer til de danske myndigheder.

Med ændringen pr. 1. marts 2018 pålægges alle skibe med en bruttotonnage over 400 (MARPOL-skibe) at anvende en ny affaldsjournal for registrering af udledninger, afbrænding eller aflevering af skibsaffald. I tillæg hertil skal bulkskibe tillige anvende en særlig affaldsjournal for håndtering af lastaffald.

Endvidere skal alle større skibe indsamle og rapportere om deres brændstofforbrug til Administrationen eller en af denne bemyndiget organisation. Oplysningerne kontrolleres og registreres i IMO's database over skibes brændstofforbrug. Det er hensigten hermed at etablere et retvisende billede af den internationale skibsfarts energiforbrug.

​​Bekendtgørelse nr. 1124 af 9. oktober 2017 om ændring af bekendtgørelse om skibsregistrering

10-10-201713-11-2017

Ændringen omhandler muligheden for også at indlevere og sende dokumenter til Skibsregistret på Søfartsstyrelsens domicil i Korsør

Bekendtgørelse nr. 862 af 22. juni 2017 om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i fiskeskibe

30-06-201701-07-2017

​Som led i omstrukturering af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A vedrørende arbejdsmiljø udarbejdes en ny bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe.

Bekendtgørelse nr. 863 af 22. juni 2017 om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i handelsskibe

30-06-201701-07-2017

​Som led i omstrukturering af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A vedrørende arbejdsmiljø udarbejdes en ny bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe.

Bekendtgørelse nr. 810 af 20. juni 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

24-06-201701-07-2017

​-

Bekendtgørelse nr. 795 af 22. juni 2017 om uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i handelsskibe og om uddannelse til arbejdsmiljøunderviser

23-06-201701-07-2017

​Området for sikkerhedsarbejde i skibe revideres og samtidig gøres det muligt at udbyde arbejdsmiljøuddannelsen for handelsskibe som et e-learning program.

Bekendtgørelse nr. 752 af 15. juni 2017 om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler

17-06-201701-07-2017

Søfartsstyrelsen udsteder bekendtgørelse om krav til ballastvandplaner og -journaler m.v. for skibe, der sejler med ballastvand

Bekendtgørelse nr. 722 af 8. juni 2017 om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer

10-06-201701-07-2017
Efter ikrafttrædelsen af den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC) i august 2013 er der opstået spørgsmål om, hvilke kategorier af personer der er omfattet af begrebet søfarende. Bekendtgørelsen afklarer, hvilke regler der gælder for de personer, der ikke er søfarende og tydeliggør, hvem der kan betragtes som søfarende.

Bekendtgørelse nr. 578 af 30. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

01-06-201701-07-2017

​Med bekendtgørelsen ophæves danske særkrav om en bilagsmappe i skibe til opbevaring af synsrapporter.

Bekendtgørelse nr. 579 af 30. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om skibs- og radiodagbøger

01-06-201701-07-2017

​Med bekendtgørelsen ophæves danske særkrav om en bilagsmappe i skibe til opbevaring af synsrapporter

Bekendtgørelse nr. 580 af 30. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.

01-06-201701-07-2017

​Med bekendtgørelsen ophæves danske særkrav om en bilagsmappe i skibe til opbevaring af synsrapporter

Bekendtgørelse nr. 581 af 30. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

01-06-201701-07-2017

Med bekendtgørelsen ophæves danske særkrav om:

 • En bilagsmappe i skibe til opbevaring af synsrapporter.
 • Skærpede krav til brandsikkerhed for skibe der ikke sejler mere end 20 sømil af kysten.
 • Særlig godkendelse af CO2 anlæg.
 • Særlig (periodisk) godkendelse af transportable brandslukkere.

​Bekendtgørelse nr. 516 af 22. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerer i national fart

24-05-201701-07-2017

​Visse tekniske regler for passagerskibe i national fart opdateres i henhold til nye EU-krav om anvendelse af internationale regler vedtaget i FN's Søfartsorganisation, på sådanne skibe.

Bekendtgørelse nr. 499 af 22. maj 2017 om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område

23-05-201701-07-2017

​Bekendtgørelsen ophæver 10 bekendtgørelser på Søfartsstyrelsens område med henblik på at lette byrder og skabe klarhed om regelgrundlaget for danske skibe

Bekendtgørelse nr. 501 af 22. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om udførelse af visse opgaver i henhold til lov om sikkerhed til søs på vegne af Søfartsstyrelsen

23-05-201701-07-2017

​Fjernelse af administrative autorisationer gør det lettere for erhvervet at få udført eftersyn og kontrol af bl.a. brandslukningsanlæg og trykprøvning af tanke på uklassede skibe

Bekendtgørelse nr. 502 af 22. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

23-05-201701-07-2017

​Fjernelse af administrative autorisationer gør det lettere for erhvervet at få udført eftersyn og kontrol af bl.a. brandslukningsanlæg og trykprøvning af tanke på uklassede skibe

Bekendtgørelse nr. 503 af 22. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe

23-05-201701-07-2017

​Fjernelse af administrative autorisationer gør det lettere for erhvervet af få udført eftersyn og kontrol af bl.a. brandslukningsanlæg og trykprøvning af tanke på uklassede skibe

Bekendtgørelse nr. 208 af 27. februar 2017 for Færøerne om ændring af ansvarsgrænserne i sølovens § 175, stk. 2 og 3

01-03-201701-03-2017

Bekendtgørelsen ændrer ansvarsgrænserne i søloven i opadgående retning som konsekvens af en beslutning om de internationale ansvarsgrænser truffet i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO.

28-02-201701-03-2017

Anordningen sætter dele søloven i kraft for Færøerne.

28-02-201701-03-2017

Bekendtgørelsen fastsætter regler om ansøgning om udstedelse af certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe.

28-02-201701-03-2017

​Bekendtgørelsen fastsætter regler om indholdet af de forsikringscertifikater, som efter sølovens regler skal udstedes for skibe med en tonnage på mindst som bevis for dækning af søretlige krav.

Bekendtgørelse nr. 198 af 27. februar 2017 for Færøerne om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald

28-02-201701-03-2017

Bekendtgørelsen fastsætter særlige ansvarsgrænser for skibe under 300 BT. Reglerne afviger fra de almindelige ansvarsgrænser i søloven, idet de er lavere.

Bekendtgørelse nr. 199 af 27. februar 2017 for Færøerne af York-Antwerpen reglerne af 1990

28-02-201701-03-2017

Bekendtgørelsen indeholder York-Antwerpen reglerne af 1990 i engelsk tekst og dansk oversættelse. Reglerne gælder, hvis ikke andet er aftalt, efter sølovens § 461 for almindeligt havari.

24-02-201716-03-2017

Gennemførelsesforordningen indeholder nye krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvestandarder for skibsudstyr som beskrevet i Rådets direktiv 2014/90 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98. Gennemførelsesforordningen erstatter de tidligere krav og prøvestandarder for skibsudstyr, der er beskrevet i Kommissionens direktiv 2015/559, der er vedhæftet som bilag 2 til bekendtgørelse nr. 422 af 17. maj 2016 om udstyr i skibe.

Bekendtgørelse nr. 1641 af 12. december 2016 om prøver og beviser for fritidssejlere

20-12-201601-01-2017

Bekendtgørelsen er en rammebekendtgørelse, som omfatter prøver, der leder hen til udstedelse af bevis til at føre fritidsfartøj, herunder speedbåd, duelighed i sejlads og yachtskipper. Bekendtgørelsen fastsætter de specifikke krav, som skal prøves for at opnå et fritidssejlerbevis samt beskriver kravene til udbydere, der varetager prøver og kvalitetssikrer disse.

Bekendtgørelse nr. 1590 af 16. december 2016 om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område

16-12-201601-01-2017

​Søfartsstyrelsen ophæver en række bekendtgørelser på Søfartsstyrelsens område.

Bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2016 om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe

16-12-201601-01-2017

​Ændring i bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring i skibe sker for at præcisere bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Bekendtgørelse nr. 1600 af 14. december 2016 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

16-12-201601-01-2017

Bekendtgørelsen ændres for at muliggøre en løbende digitalisering af området.

Bekendtgørelse nr. 1691 af 15. december 2016 om særlige uddannelseskrav til besætningen på skibe der anvender gas til fremdrivning

15-12-201601-01-2017

​Bekendtgørelsen fastsætter de internationale krav til besætningen om bord på skibe, der anvender gas til fremdrivning i dansk ret.

13-12-201601-01-2017

​Fra den 1. januar 2017 indfører Søfartsstyrelsen digital fartstid for søfarende. Det kan være nemt for de søfarende at få digital adgang til sønæringsbeviser og andre relevante oplysninger. Det sker som led i Søfartsstyrelsens strategi om bedre digital adgang for de søfarende.

​Bekendtgørelse nr. 1524 af 8. december 2016 om indberetning af personer der arbejder på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

13-12-201601-01-2017

​Skal opdateres

Bekendtgørelse nr. 1687 af 12. december 2016 om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde

12-12-201601-01-2017

​Bekendtgørelsen forenkler reglerne for fritidssejlads og de udformes, så det er muligt af udfolde deleøkonomien på fritidssejlerområdet, og sikkerheden til søs sikres. Samtidig afskaffes utidssvarende tekniske krav og synskrav m.v. for ældre fritidsfartøjer med mere end 6 personer under 18 år om bord.

Bekendtgørelse nr. 1512 af 8. december 2016 om Meddelelseser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.

10-12-201601-01-2017

Bekendtgørelsen udstedes som en konsolideret udgave af SOLAS og MARPOL, og gennemfører samtidigt de seneste ændringer af konventionerne. De nye regler vedrører blandt andet nye muligheder for at bygge og ombygge skibe til at sejle på andre brændstoffer end olie med et flammepunkt over 60o C, f.eks. naturgas (LNG), ophævelse af kravet om forhåndsgodkendelse af mønstringsruller på passagerskibe samt gennemførelsen af den internationale kode for skibe der sejler i polare farvande.

Bekendtgørelse nr. 1410 af 24. november 2016 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om Ankenævnet for Søfartsforhold

30-11-201601-01-2017

Som led i regeringens plan "Bedre balance" (statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder) overflyttes sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Søfartsforhold, der i dag sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen, til Nævnenes Hus i Viborg fra 1. januar 2017. I denne forbindelse sker konsekvensændringer af ankenævnets forretningsorden ved, at bl.a. adressen og kontaktoplysningerne rettes.

Bekendtgørelse nr. 1346 af 21. november 2016 om forsikring eller anden garanti til dækning af rederens ansvar over for de søfarende og skibsføreren i tilfælde af misligholdelse af ansættelsesforholdet

25-11-201601-01-2017

​Bekendtgørelsen minimumsimplementerer ændringerne til den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC), der træder i kraft internationalt i januar 2017.

Bekendtgørelse nr. 1350 af 21. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.)

25-11-201601-01-2017

Bekendtgørelsen minimumsimplementerer ændringerne til den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC), der træder i kraft internationalt i januar 2017.

Bekendtgørelse nr. 1351 af 21. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

25-11-201601-01-2017

​Bekendtgørelsen minimumsimplementerer ændringerne til den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC), der træder i kraft internationalt i januar 2017.

Bekendtgørelse nr. 1352 af 21. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart

25-11-201601-01-2017

​Bekendtgørelsen minimumsimplementerer ændringerne til den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC), der træder i kraft internationalt i januar 2017.

Bekendtgørelse nr. 1344 af 21. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om fravigelser fra lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe

25-11-201601-01-2017

Bekendtgørelsen minimumsimplementerer ændringerne til den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC), der træder i kraft internationalt i januar 2017.

Bekendtgørelse nr. 1355 af 24. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

25-11-201601-01-2017

Som led i regeringens plan "Bedre balance" (statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder) overflyttes sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Søfartsforhold, der i dag sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen, til Nævnenes Hus i Viborg fra 1. januar 2017. I denne forbindelse sker konsekvensændringer af ankenævnets forretningsorden ved, at bl.a. adressen og kontaktoplysningerne rettes.

Bekendtgørelse nr. 1354 af 24. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold

25-11-201601-01-2017

Som led i regeringens plan "Bedre balance" (statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder) overflyttes sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Søfartsforhold, der i dag sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen, til Nævnenes Hus i Viborg fra 1. januar 2017. I denne forbindelse sker konsekvensændringer af ankenævnets forretningsorden ved, at bl.a. adressen og kontaktoplysningerne rettes.

Bekendtgørelse nr. 1355 af 24. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

24-11-201601-01-2017

Som led i regeringens plan "Bedre balance" (statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder) overflyttes sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Søfartsforhold, der i dag sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen, til Nævnenes Hus i Viborg fra 1. januar 2017. I denne forbindelse sker konsekvensændringer af ankenævnets forretningsorden ved, at bl.a. adressen og kontaktoplysningerne rettes.

Bekendtgørelse nr. 1354 af 24. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold

24-11-201601-01-2017

​Skal opdateres

Bekendtgørelse nr. 1339 af 21. november 2016 om opslag af erklæring vedrørende beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren i henhold til lov om arbejdsskadesikring

23-11-201601-01-2017

Bekendtgørelsen minimumsimplementerer ændringerne til den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC), der træder i kraft internationalt i januar 2017.

Bekendtgørelse nr. 1220 af 29. september 2016 om ændring af bekendtgørelse om erstatning af søfarendes ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari

29-09-201601-01-2017

​Ændringer som følge af manglende indsættelse af årstal for prisindeks

Bekendtgørelse nr. 1161 af 12. september 2016 om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe

13-09-201618-09-2016

Bekendtgørelsen præciserer forskellen mellem bemyndigede organer og bemyndigende myndigheder i bekendtgørelse nr. 422 af 17. maj 2016 om udstyr i skibe.

Bekendtgørelse nr. 672 af 7. juni 2016 om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område

09-06-201601-07-2016

​Bekendtgørelsen ophæver 11 bekendtgørelser på Søfartsstyrelsens område med henblik på at lette byrder og skabe klarhed om regelgrundlaget for danske skibe

Lov nr. 615 af 8. juni 2016 om maritim fysisk planlægning

09-06-201601-07-2016

Loven gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning. Loven fastlægger rammerne for gennemførelsen af en havplan for de danske havområder. Havplanen skal være udstedt senest den 31. marts 2021

18-05-201618-09-2016

​Bekendtgørelsen gennemfører EU's Direktiv af 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF. Dette direktiv erstatter det tidligere direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe

Bekendtgørelse nr. 397 af 29. april 2016 om verificering af vægten på pakkede containere

03-05-201601-07-2016

​På internationalt niveau er det besluttet, at alle pakkede containere fra den 1. juli 2016 skal have fastlagt deres såkaldte "verificerede vægt". Det er derudover et krav, at vægtoplysningerne altid følger containerne og er til rådighed for skibet og terminalen. Er de ikke det, må skibsføreren ikke laste de pakkede containere.

De nye regler gælder i alle havne, hvorfra der udskibes pakkede containere. Med bekendtgørelsen gennemføres de danske regler herom.

​Lov nr. 400 af 4. maj 2016 om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love

02-05-201601-07-2016

​Loven gennemfører de seneste ændringer i den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC) om finansiel sikkerhed for efterladte søfarendes krav ved arbejdsgiverens misligholdelse af ansættelsesforholdet. Loven pålægger desuden bygherrer ved anlægsprojekter, der foregår helt eller delvis til søs, at medvirke til, at sikkerheden på de skibe, som anvendes i forbindelse med projekterne, er i orden.

Loven gennemfører endelig justeringer af ansvarsreglerne i forbindelse med bugseringer af skibe, bl.a. med henblik på at forbedre forsikringsmulighederne. Herudover åbnes der op for, at de lovpligtige syn af dykkermaterialet kan udføres af private virksomheder, ligesom det er tilfældet med lovpligtige syn af skibe.

​Bekendtgørelse nr. 1866 af 28. december 2015 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.

28-12-201501-01-2016

​Bekendtgørelsen udstedes som en konsolideret udgave af SOLAS og MARPOL og gennemfører samtidigt de seneste ændringer af konventionerne, herunder om inertgas i mindre tankskibe, stabilitetsinstrumenter for tankskibe samt IMO's auditordning for medlemsstater.

​Bekendtgørelse nr. 1738 af 16. december 2015 om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.

22-12-201501-01-2016

​Bekendtgørelse nr. 1738 af 16. december 2015 om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.

Bekendtgørelse nr. 1699 af 11. december 2015 for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter

19-12-201501-07-2016

​Bekendtgørelse nr. 1699 af 11. december 2015 for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter

Bekendtgørelse nr. 1698 af 11. december 2015 for Grønland om lodsning m.v.

19-12-201501-07-2016

​Bekendtgørelse nr. 1698 af 11. december 2015 for Grønland om lodsning m.v.

Bekendtgørelse nr. 1697 af 11. december 2015 for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.

19-12-201501-01-2016

​Bekendtgørelse nr. 1697 af 11. december 2015 for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.

Bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer

19-12-201521-12-2015

Bekendtgørelsen implementerer EU's fritidsfartøjsdirektiv. Dette direktiv har til formål at sikre et indre marked for fritidsfartøjer i EU ved at fastlægge et fælles niveau for sikkerhed og for støj- og udstødningsemissioner.

​Bekendtgørelse nr. 1608 af 14. december 2015 om ændring af bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.

14-12-201501-01-2016

​Pr. 1. januar 2016 justeres gebyrer på Søfartsstyrelsens område for at følge Finansministeriets regler om priskalkulation ved gebyrberegning. Bekendtgørelsen ændres, så det fremgår, at gebyrstørrelsen offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

​Bekendtgørelse nr. 1525 11. december 2015 om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer.

11-12-201501-01-2016

​Pr. 1. januar 2016 justeres gebyrer på Søfartsstyrelsens område for at følge Finansministeriets regler om priskalkulation ved gebyrberegning. Bekendtgørelsen ændres, så det fremgår, at gebyrstørrelsen offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse nr. 1526 af 11. december 2015 om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe

11-12-201501-01-2016

​Pr. 1. januar 2016 justeres gebyrer på Søfartsstyrelsens område for at følge Finansministeriets regler om priskalkulation ved gebyrberegning. Bekendtgørelsen ændres, så det fremgår, at gebyrstørrelsen offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse nr. 1527 af 11. december 2015 om ændring af bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

11-12-201501-01-2016

​Pr. 1. januar 2016 justeres gebyrer på Søfartsstyrelsens område for at følge Finansministeriets regler om priskalkulation ved gebyrberegning. Bekendtgørelsen ændres, så det fremgår, at gebyrstørrelsen offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse nr. 1466 af 8. december 2015 om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe

09-12-201501-01-2016

​Ændringer til STCW-konventionen medfører, at søfarende inden 1. januar 2017 skal have mulighed for at genopfriske deres kvalifikationer i brandledelse i skibe og opnå dokumentation for dette. Bekendtgørelsen indeholder en overgangsbestemmelse, der skal sikre, at de søfarende i løbet af 2016 kan gennemgå denne genopfriskning. Bekendtgørelsen overfører den eksisterende uddannelsesplan for brandledelses minimumskrav for kursers indhold uændret, men ophæver de specifikke krav til afviklingen af kurset. Indarbejdelsen giver således større fleksibilitet for kursusudbyderen og sikrer samme krav til kursistens udbytte.

Bekendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2015 om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe

26-11-201501-01-2016

​Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe ændres på baggrund af, at IMO har vedtaget koderne for henholdsvis anerkendte organisationer (RO-koden) og for gennemførelse af IMO-instrumenter (III-koden). Koderne indeholder minimumskriterier for autorisation og tilsyn af de anerkendte organisationer. Koderne gennemføres i EU ved gennemførelsesdirektivet 2014/111/EU og gennemførelsesforordning 1355/2014.

Vejledning nr. 11061 af 25. november 2015 om fremgangsmåde ved bedømmelse af skibskokke

25-11-201526-11-2015

Den 20. august 2013 blev det muligt for udenlandske skibskokke at gøre tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) på baggrund af et påtegningsbevis som skibskok.

Påtegningsbevis som skibskok kan blandt andet udstedes efter gennemført operationelt interview.

Form og indhold af det operationelle interview er beskrevet i en vejledning, og denne vejledning er netop blevet opdateret og er nu tilgængelig på Søfartsstyrelsens hjemmeside i en dansk og engelsk version.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 23. oktober 2015 om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både

23-10-201501-11-2015


Efter gennemgang af bekendtgørelsen har det været nødvendigt at præcisere § 6, stk. 1 og stk. 2.​

Ændringen har ingen større betydning for indeholdt af bekendtgørelsen, idet der udelukkende er tale om præcisering af ordlyden i § 6, stk. 1 og stk. 2. 

Bekendtgørelse nr. 1145 af 29. september 2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikaitonsbeviser

29-09-201501-10-2015
Sønæringsbekendtgørelsen er ændret således, at der er åbnet op for muligheden for at kunne udstede sønæringsbeviser til elektrikere. Derudover er der er indført et kvalifikationsbevis til skibsassistenter med svendebrev. 
Herudover er der foretaget mindre korrekturmæssige ændringer.
05-09-201511-09-2015

Bekendtgørelsen er alene opdateret med en korrekt gengivelse af udstyrsdirektivet, som er medtaget som bilag til bekendtgørelsen​

Bekendtgørelse nr. 955 af 20. august 2015 om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både bortset fra hurtiggående mand-over-bord-både

22-08-201526-08-2015
Ændringen har ingen større betydning for indeholdt af bekendtgørelsen, idet der udelukkende er tale om præcisering af ordlyden i § 6, stk. 1 og stk. 2.
Bekendtgørelse nr. 676 af 21. maj 2015 om søfarendes hviletid
23-05-201524-05-2015

​​Der er tale om en genudstedelse af bekendtgørelsen, hvor der er rettet henvisningsfejl. Der er ikke sket indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, ligesom der ikke er ændringer i den retstilstand, der er på området.

​Bekendtgørelse nr. 7 af 7. januar 2015 om ændring af bekendtgørelse om skibspassagerers rettigheder

19-05-201512-01-2015

​Bekendtgørelsen vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje (passagerrettighedsforordningen). Bekendtgørelsen giver mulighed for, at også andre overtrædelser af forordningen end "grove" overtrædelser straffes med bøde, og præciserer, at Søfartsstyrelsen kan udstede påbud om at bringe overtrædelser af forordningen i orden.

​Bekendtgørelse nr. 658 af 12. maj 2015 om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både

12-05-201501-06-2015

​Bekendtgørelsen fastlægger kravene til at opnå bevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, og samtidig indføres krav om genopfriskningskurser mindst hvert 5. år.

​Bekendtgørelse nr. 508 af 23. april 2015 om ændring af bekendtgørelse af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

25-04-201527-04-2015
I forbindelse med en omorganisering af tilsynet med REACH-forordningen tydeliggøres reglerne vedrørende asbest, således at det kun under særlige omstændigheder kan tillades, at skibe med asbest eller asbestholdigt materiale kan gå i drift under dansk flag og videresælges. Det er en forudsætning, at asbesten ikke udgør nogen risiko for de ombordværende eller andre.​

Bekendtgørelse nr. 503 af 23. april 2015 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.​

24-04-201501-05-2015
 1. I bilaget til bekendtgørelsen, kapitel II-5, kapitel XI, kapitel XXI og kapitel XXII indarbejdes en række tekster om anerkendte organisationer, som er reguleret i EU-reguleringen. Teksterne indarbejdes med henblik på at sikre en samlet oversigt over Lastelinie-, SOLAS- og MARPOL-konventionerne. Det præciseres i de tilknyttede fodnoter, at denne regulering formelt sker via EU-reguleringen.
 2. I kapitel II-5 indarbejdes en præcisering af Lasteliniekonventionens anvendelse på danske skibe.
 3. I kapitel III indarbejdes en præcisering af definitionen af en redningsdragt.
 4. I kapitel V indarbejdes en præcisering af anvendelsesområdet.
 5. I kapitel XXVI indarbejdes en række præciseringer, fastlæggelse af en række definitioner af skibstyper samt gennemførelse af de seneste ændringer til MARPOL-konventionen.​​
Bekendtgørelse nr. 491 af 22. april 2015 om ikrafttræden af §§ 7 og 8 i lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.)​
24-04-201525-04-2015
Bekendtgørelsen sætter to ændringer af søloven i kraft, således at det bliver muligt at sætte visse af sølovens regler i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.​

Bekendtgørelse nr. 256 af 18. marts 2015 om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe (§ 8-kursus for fiskeskibe)

18-03-201501-04-2015

​Bekendtgørelsen fastsætter den gældende procedure vedrørende uddannelseskrav for medlemmer af havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe med det formål at sikre klarhed over uddannelsens indhold.

Bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2015 om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster

05-03-201511-03-2015

​Søfartsstyrelsen har revideret bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster. Revision har til formål at øge dens anvendelighed for brugerne. Det er særligt forhold ved samsejlads for de helt små fartøjer (kanoer og kajakker) med et dimensionstal under 20, som har været i fokus. I forhold til forrige bekendtgørelse er der indført en funktionsbaseret tilgang til antallet af besætningsmedlemmer i grupper af samsejlende fartøjer, samt det at krav om besætningsmedlem nr. 2 først kræves ved aktuel sejlads med passagerer. Sammensætningen af besætningen skal være beskrevet i sikkerhedsinstruksen. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 963 af 28. september 2012.

​Bekendtgørelse nr. 226 af 2. marts 2015 om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe

04-03-201506-03-2015

​Med STCW 2010 er der indført krav om genopfriskning af blandt andet søsikkerhed og brandbekæmpelse, og denne bekendtgørelse beskriver de krav, den søfarende skal opfylde for at kunne vedligeholde disse kompetencer. Samtidig er der indført en overgangsordning, der kan benyttes frem til 31. december 2016.

​Bekendtgørelse nr. 124 af 6. februar 2015 om broreglementer for broer i danske farvande

10-02-201515-02-2015

​Søfartsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 124 af 6. februar 2015 om broreglementer for broer i danske farvand. Den nye bekendtgørelse indgår som en del af arbejdet med at forbedre sejladssikkerheden omkring broer, som blev iværksat på baggrund af den finske coaster Ramonas påsejling af Jernbanebroen over Limfjorden. Da broerne generelt er meget forskellige, både med hensyn til udformning og skibstrafik gennem broen, blev det i forbindelse med arbejdet konstateret, at det ikke er muligt at fastsætte detaljerede regler, som kan anvendes på samtlige broer. Derfor indeholder den nye bekendtgørelse i modsætning til bekendtgørelse 961 af 7. december 1992 ingen regler eller konkrete anvisninger for sejlads gennem broer. Formålet med den nye bekendtgørelse er at sikre, at der for den enkelte bro bliver udarbejdet et hensigtsmæssigt broreglement, hvor reglerne for passage mv. for broen er beskrevet. Bekendtgørelsen indeholder derfor procedure for nye og for ændring af eksisterende broreglementer. I denne procedure indgår en høring af farvandets brugere og andre interessenter. Det skal understreges, at alle eksisterende broreglementer forbliver i kraft, indtil der er ønsker eller behov for at ændre indholdsmæssigt i disse.

Bekendtgørelse nr. 69 af 27. januar 2015 om ændring af bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene

27-01-201501-03-2015

​Der gennemføres en pligt for skibsføreren (de facto rederen) til at sikre, at aftalen om MLC mellem de europæiske sociale parter i EU-direktiv 2009/13/EF findes om bord på skibet, og at adgangen til denne kan være elektronisk. Dette er et krav i henhold til direktiv 2013/54/EU.

Med bekendtgørelsen gennemføres desuden en meget efterspurgt præcisering af § 2, stk. 2, nr. 1, således at det klart fremgår, at der skal anføres den søfarendes fødselsår eller alder samt fødested på dennes ansættelsesaftale.

Bekendtgørelse nr. 66 af 27. januar 2015 om visse dele af Søfartsstyrelsens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold

27-01-201501-03-2015

​Efter vedtagelsen af MLC i 2006 indgik de europæiske sociale parter inden for søfartsområdet en aftale om MLC. Denne aftale blev efterfølgende gennemført i EU ved et direktiv (2009/13/EF). I 2013 vedtoges et direktiv om håndhævelse af 2009/13/EF. Dette direktiv (2013/54/EU) gennemføres for størstedelen ved bekendtgørelse om visse dele af Søfartsstyrelsens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, 2006.

Bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar 2015 om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen)

24-01-201501-02-2015

​Søfartsstyrelsen har udsendt ny bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar 2015 om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen har afløst bekendtgørelse nr. 229 af 4. april 1989 om afmærkning m.v. i dansk afmærkningsområde.
I den nye bekendtgørelse er tekst og indhold gjort mere tidssvarende, og der er indført en række præciseringer og opstramninger. Som eksempel kan nævnes definition på afmærkningsområder for Danmark og Grønland, indhold af tilladelser og påbud, samt generelle straffebestemmelser herunder straffebestemmelser for juridiske personer. For Færøerne vil bekendtgørelse nr. 229 af 4. april 1989 om afmærkning m.v. i dansk afmærkningsområde fortsat være gældende, da Færøerne ikke har hjemtaget § 8 om afmærkning i søsikkerhedsloven.

Bekendtgørelse nr. 27 af 20. januar 2015 om forsikring eller anden garanti til dækning af ejerens ansvar ved vragfjernelse

20-01-201523-01-2015

​Ved bekendtgørelsen fastsættes krav til forsikring m.v. og certifikat til bekræftelse af forsikring m.v. til dækning af ansvar for vragfjernelse m.v. efter en søulykke. Bekendtgørelsen supplerer sølovens kapitel 8 a om ansvar for vragfjernelse efter en søulykke og pligt til forsikring, der dækker vragfjernelse

Bekendtgørelse nr. 21 af 19. januar 2015 om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.)

19-01-201522-01-2015

​Med bekendtgørelsen sættes de dele af søloven og lov om tillæg til strandingsloven i kraft, som gennemfører vragfjernelseskonventionen i dansk ret. Med lovbestemmelserne fastsættes et objektivt ansvar for vragfjernelse og regler om forsikringspligt og om certifikater, der dokumenterer at forsikringskravene er opfyldt.

Bekendtgørelse nr. 13 af 13. januar 2015 om ændring af ansvarsgrænserne i sølovens § 175, stk. 2 og 3

13-01-201508-06-2015

​Bekendtgørelsen indebærer, at ansvarsgrænserne for søretlige krav i sølovens § 175, stk. 2 og 3, hæves med virkning fra 8. juni 2015. Herved gennemføres en beslutning i FN’s søfartsorganisation, IMO, om at hæve de internationalt fastsatte ansvarsgrænser med 51 %, så de tager højde på den pris- og lønudvikling, der har været siden 1996, hvor ansvarsgrænserne sidst blev forhøjet.

Bekendtgørelse nr. 13 af 13. januar 2015 om ændring af ansvarsgrænserne i sølovens § 175, stk. 2 og 3

13-01-201508-06-2015

​Bekendtgørelsen indebærer, at ansvarsgrænserne for søretlige krav i sølovens § 175, stk. 2 og 3, hæves med virkning fra 8. juni 2015. Herved gennemføres en beslutning i FN’s søfartsorganisation, IMO, om at hæve de internationalt fastsatte ansvarsgrænser med 51 %, så de tager højde på den pris- og lønudvikling, der har været siden 1996, hvor ansvarsgrænserne sidst blev forhøjet.

Bekendtgørelse nr. 1451 af 15. december 2014 om oplysningspligt for modtagere af HNS-stoffer transporteret i bulk i skib

13-01-201501-01-2015

​Ved bekendtgørelsen fastsættes oplysningspligt for modtagere af HNS-stoffer transporteret i bulk i skib.

Bekendtgørelse nr. 7 af 7. januar 2015 om ændring af bekendtgørelse om skibspassagerers rettigheder

10-01-201512-01-2015

​Bekendtgørelsen vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje (passagerrettighedsforordningen). Bekendtgørelsen giver mulighed for, at også andre overtrædelser af forordningen end "grove" overtrædelser straffes med bøde, og præciserer, at Søfartsstyrelsen kan udstede påbud om at bringe overtrædelser af forordningen i orden.

Bekendtgørelse nr. 21 af 19. januar 2015 om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.)

01-01-201521-01-2015

​Med bekendtgørelsen sættes de dele af søloven og lov om tillæg til strandingsloven i kraft, som gennemfører vragfjernelseskonventionen i dansk ret. Med lovbestemmelserne fastsættes et objektivt ansvar for vragfjernelse og regler om forsikringspligt og om certifikater, der dokumenterer at forsikringskravene er opfyldt.

Bekendtgørelse nr. 1408 af 15. december 2014 om delvis ikrafttræden af § 1, nr. 8, i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet) og ikrafttræden af § 3, nr. 2, i lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om ændring af søloven og forskellige andre love og lov om søfarendes ansættelsesforhold (Skærpet strafniveau ved forvoldelse af søulykke eller ved sejlads i strid med godt sømandskab m.v. og undersøgelse af dykkerulykker)

19-12-201401-01-2015

​Ved bekendtgørelsen sættes dele af søloven, som gennemfører konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer (2010 HNS-konventionen), i kraft.

​Bekendtgørelse nr. 1344 af 11. december 2014 om betaling for Søfartsstyrelsens opgaver som led i tilsynet med lodsning, lodser og lodserier

16-12-201401-01-2015
Bekendtgørelsen viderefører hovedsageligt gældende ret. Bekendtgørelsen indeholder præciseringer og opdateringer.

​Bekendtgørelse nr. 1343 af 11. december 2014 om lodseriers virksomhed og lodsers pligter

16-12-201401-01-2015

​Bekendtgørelsen viderefører hovedsagelig gældende ret. Bekendtgørelsen lemper lodseriernes forsikringspligt, pligt til at indberette egenkontrol og indberetning af udstyr. Lodseriernes pligt til at indberette lodsninger udbygges som følge af de seneste ændringer i lodsloven. Endvidere ophæves bekendtgørelsen om bestilling af lods.

Bekendtgørelse nr. 1342 af 11.december 2014 om lodspåsætning, -afsætning og -afløsning

16-12-201401-01-2015
Bekendtgørelsen indfører en ny mere fleksibel ordning for af- og påsætning af lodser.

Bekendtgørelse nr. 1341 af 11.december 2014 om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning

16-12-201401-01-2015

​Med bekendtgørelsen indføres en ny ordning, der giver private lodserier mulighed for at ansøge om tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning i danske farvande.

​Bekendtgørelse nr. 1451 af 15. december 2014 om oplysningspligt for modtagere af HNS-stoffer transporteret i bulk i skib

15-12-201401-01-2015

​Ved bekendtgørelsen fastsættes oplysningspligt for modtagere af HNS-stoffer transporteret i bulk i skib.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00