Entreprenøropgaver til søs


Illustrativt billede

​​​​​​​​​​​Skal  havnen udvides, eller vil I etablere en spildevandsledning? Det er eksempler på opgaver, som kræver en vurdering af sejladssikkerheden. Derfor skal I sende et vurderingsskema til Søfartsstyrelsen.

Sejladssikkerheden i danske og grønlandske farvande er Søfartsstyrelsens ansvar i henhold til Lov om sikkerhed til søs § 6. Hvad du jf. loven skal foretage i forhold til sejladssikkerheden er nærmere beskrevet i:

Bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i de danske farvande

Vil din aktivitet eller arbejdet påvirke sejladssikkerheden, eller er du i tvivl, skal du udfylde:

​Indhent tilladelse

 1. Ansøg om tilladelse. Du skal som regel altid indhente tilladelse hos ressortmyndigheden. Send ansøgningen i så god tid, at eventuelle varslinger i Efterretninger for Søfarende kan overholdes. Klik på de specifikke temaer forneden, hvor det er beskrevet, hvilken ressortmyndighed du skal ansøge hos.
 2. Ressortmyndigheden sender ansøgningen i høring hos øvrige myndigheder heriblandt altid Søfartsstyrelsen.
 3. De vigtigste krav fra Søfartsstyrelsen er:

  • At der foretages en grundig analyse af påvirkningen af sejladssikkerheden og den frie sejlads. Se ovennævnte bekendtgørelse og skabelon til brug for vurdering af sejladssikkerheden.
  • At farvandets brugere, relevante myndigheder og interessenter høres. Se høringsliste her.
  • At arbejdet/aktiviteten varsles i Efterretninger for Søfarende. Behørige varslingsfrister fastsættes i forhold til, hvor stor indvirkning aktiviteten eller arbejdet har i forhold til sejladssikkerheden og den fri sejlads. Varslingsfristerne varierer normalt fra 3 uger op til 6 måneder, eksempelvis vil en spærring af en større skibsrute kræve op til 6 måneders varsling.
  • At der eventuelt etableres/godkendes midlertidig og/eller permanent farvandsafmærkning. Se retningslinjer i publikationen 'Afmærkning af danske farvande' eller ansøg om afmærkning her.
  • Eventuelt yderligere materiale og dokumentation til vurdering af sejladssikkerheden.
  • Eventuelle krav til arbejds- og afviserfartøjer.
  • Eventuel oprettelse af restriktionsområder (link til skabelon).
 4. Når den endelige tilladelse til projektet er givet, er det vigtigt, at bygherre/entreprenører m.v. overholder de beskrevne vilkår for tilladelsen.

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)

Søfartsstyrelsen høres ved VVM-undersøgelser, fordi den forurening, der kan opstå ved en søulykke, kan være væsentlig. Sejladssikkerheden drejer sig dermed også om risikoen for forurening. Søfartsstyrelsen fokuserer i den sammenhæng på ting, der kan gøres for at sikre sejladsen i anlægsfasen og fremadrettet.

Ved Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) , skal der i VVM-rapporten indgå materiale til brug for vurdering af projektets indvirkning på sejladssikkerheden og den frie sejlads.

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Sikre farvande
+45 72 19 60 00