FAQ om den verificerede vægt af pakkede containere


​Skal vægten være certificeret?

Alt efter om der er tale om en manuel eller automatisk vægt, skal den opfylde de nøjagtighedskrav, som er fastlagt i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser herom. Vægten skal ikke certificeres, men producenten af vægten skal indestå for, at den lever op til de fastlagte forudsætninger. Tilsvarende skal producenten af vægten løbende sikre, at dens nøjagtighed opretholdes (kalibrering af vægten).

Vi anvender ikke et ISO 9001 kvalitetsstyringssystem, men et andet kvalitetsstyringssystem. Hvordan finder vi ud af, om det er ligeværdigt?

Forudsætningen for at anvende metode 2 (kalkulationsmetoden) er, at afskiber opererer efter et ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetsstyringssystem, herunder at de i bekendtgørelse nr. 397/2016 fastlagte procedurer er indarbejdede og verificerede af det akkrediterede organ. Virksomheder, som er AEO-certificerede på sikkerhed og sikring (AEOS- eller AEOF-certificering) antages også at være i stand til at fastlægge og fastholde de fornødne procedurer.

Er der ikke tale om et ISO 9001 kvalitetsstyringssystem, skal afskiber sikre sig, at det anvendte kvalitets­styringssystem er ligeværdigt med et ISO 9001 system, herunder at der er tale om et styret, dokumenteret, verificerbart kvalitetssystem, som er godkendt af og under løbende kontrol af et i EU akkrediteret audite­ringsorgan. Afskiber kan sikre sig dette ved at kontakte det tilknyttede akkrediterede organ henholdsvis ved at kontakte et akkrediteret organ, som er anerkendt til at udføre auditering af ledelsessystemer efter ISO 19011:2012. En oversigt over danske ISO 9001 akkrediterede virksomheder kan findes på DANAK's hjem­meside.

Skal en godkendelse af et ISO 9001 kvalitetsstyringssystem eller tilsvarende godkendes af Søfartsstyrelsen?

Nej, det er det akkrediterede organ, som godkender kvalitetsstyringssystemet, herunder de procedurer som anvendes til fastlæggelse af den verificerede vægt efter metode 2. Godkendelsen skal efter behov kunne forelægges for Søfartsstyrelsen.

Hvornår kan virksomheden begynde at anvende metode 2?

Så snart det akkrediterede organ har sagt god for virksomhedens kvalitetsstyringssystem, og de i forbindelse med fastlæggelse af den verificerede vægt indarbejdede procedurer, kan virksomheden anvende metode 2. Giver kvalitetsstyringssystemet mulighed for, at virksomheden på egen hånd kan fastlægge, indarbejde og verificere de nye procedurer for fastlæggelse af VGM, kan virksomheden begynde at anvende metode 2 når procedurerne er indarbejdet.

Skal transportøren oplyses om, hvilken metode der er lagt til grund for fastlæggelse af den verificerede vægt?

Nej, afskiber skal alene angive den verificerede vægt til skibsføreren eller dennes repræsentant samt til ter­minaloperatøren. Afskiber skal dog over for Søfartsstyrelsen være i stand til at dokumentere, hvilken metode der er anvendt i forbindelse med angivelse af VGM (Verified Gross Mass) for den enkelte container.

Det er fastlagt i reglerne, at afskiber med sin underskrift skal bekræfte den verificerede vægt. Betyder det, at der skal følge en "fysisk underskrift" med VGM-angivelsen?

I de danske regler er det fastlagt, at en elektronisk underskrift er tilstrækkelig. Blot skal afskiber være i stand til at dokumentere, hvem der – i virksomheden – har angivet den verificerede vægt. Et log-on fra afskibers computer kan eksempelvis være tilstrækkeligt til at identificere rette vedkommende.

Er alle containere omfattet af de nye regler?

Alle containere, som er omfattet af den internationale konvention for sikre containere (International Conven­tion for Safe Containers) (CSC) af 1972, med senere ændringer, som skal gennemføre en international sø­rejse, er omfattet af de nye regler. Dog er containere, der transporteres med ro-ro-skibe på korte internatio­nale rejser, ikke omfattet.

Der anvendes en række transportdokumenter i forbindelse med søtransport af pakkede containere. I hvilket af disse skal VGM deklareres og har det betydning for en eventuel strafferetlig opfølgning.

Der er i princippet metodefrihed for hvorledes afskiber fremsender VGM for den pakkede container. Således kan afskiber vælge et særskilt dokument/erklæring eller denne kan vælge at anvende de eksisterende transportdokumenter. Som også fastlagt i bekendtgørelsen skal det imidlertid klart fremgå, hvem der har deklareret VGM, og som i denne sammenhæng fremstår som afskiberen af den pågældende container.  Erklæringen af VGM er ikke tiltænkt at have (andre) konsekvenser for de af industrien anvendte transportdokumenter.

Jeg er speditør og samler mindre varepartier sammen og pakker dem i en container. Kan vi anvende de op­givne vægtoplysninger fra de enkelte partier?

Det er afskiber, som skal fastlægge den verificerede vægt efter en af de to metoder. Det forekommer ikke oplagt, at afskiber kan anvende metode 2 i denne situation, da denne ikke har styring over vægtangivelserne i de enkelte varepartier.

Vi er speditører for en større virksomhed og formidler transporterne til rederierne. Virksomheden fastlægger den verificerede vægt efter metode 2. Kan vi (som afskiber) anvende vægtoplysningerne fra virksomheden i forbindelse med angivelse af den verificerede vægt?

Det er afskiber, som skal angive den verificerede vægt baseret på metode 1 eller metode 2, ligesom det er denne virksomhed, som i påkommende tilfælde vil blive sanktioneret, såfremt angivelsen ikke er korrekt. Afskiberen kan således ikke angive VGM (Verified Gross Mass) alene baseret på en anden virksomheds oplysninger.

Der er ikke noget i vejen for at en speditør videreformidler den af afskiberen fastlagte VGM til skibsføreren eller denne repræsentant samt terminaloperatøren. Blot skal det fremgå af det dertil anvendte transportdokument, at dette er tilfældet.  

Hvad er tolerancen for at angive en VGM (Verified Gross Mass)?

I princippet er der ikke tolerancegrænser for fastsættelse af en VGM, idet den skal fastlægges så nøjagtig som muligt. I det (egnede) vejeudstyr, der skal anvendes efter metode 1, accepteres imidlertid en mindre unøjagtighed inden for de fastlagte måleintervaller. Tilsvarende kan der være mindre variationer i de paller, fastgørelsesmateriale, dunnage m.v., som anvendes til at sikre godset i en container efter metode 2. Med henblik på at tilgodese disse operative rammer vil det blive overvejet at sanktionere afskibere, når den op­lyste VGM afviger fra den faktiske med mere end 5 %. Til og med den 30. juni 2017 accepteres dog anven­delse af egnet måleudstyr (metode 1), som kan afvige med op til 1.000 kg.

Kan det forventes, at den i bekendtgørelsen valgte tolerancegrænse forlænges?

Nej, det er Søfartsstyrelsens helt klare indtryk, at der nu er det nødvendige måleudstyr på markedet, ligesom de større afskibere og containerterminaler er begyndt at implementere det i deres drift. Der er derfor ikke behov for at forlænge denne "overgangsperiode".

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00