Modtagelse af HNS


Illustrativt billede

​​HNS-stoffer er en række potentielt farlige og skadelige stoffer, som er opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer.​

Hvem skal indberette og hvornår?

Virksomheder, som modtager HNS-stoffer ad søvejen, skal hvert år inden den 15. marts indsende oplysninger om den mængde HNS-stoffer, der er modtaget det foregående år. Det gælder i alle de tilfælde, hvor der er oplysningspligt. Oplysningerne sendes til IOPC Fonden i anonymiseret form. Oplysningerne har betydning for, hvornår IMO’s HNS-konvention træder i kraft internationalt.

Hvornår er der oplysningspligt?

Oplysningspligten gælder kun HNS-stoffer, der er transporteret i bulk (og således ikke emballeret gods). Oplysningspligten gælder desuden kun, hvis en virksomhed inden for det pågældende kalenderår har modtaget en eller flere af følgende: 

Hvad er HNS-stoffer?

HNS-stoffer (Hazardous and Noxious Substances) er den række af potentielt farlige og skadelige stoffer, som er omfattet af sølovens § 212 og af den internationale konvention om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer (HNS-konventionen).
  • flydende naturgas af lette kulbrinter med metan som hovedbestanddel (LNG)
  • mindst 150.000 tons tung olie
  • mindst 15.000 tons andre HNS-stoffer

Virksomheder der allerede indberetter om tung olie

En række virksomheder indberetter allerede modtagelsen af tung olie. Det gør de efter reglerne om oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning for skader ved olieforurening. Hvis virksomheden allerede foretager disse indberetninger, skal den ikke også indberette særskilt om HNS-stoffer. Det betyder, at virksomheden ikke har oplysningspligt i det tilfælde.

Indsend indberetningsskema

Sekretariatet for den internationale olieskadefond (IOPC) har udarbejdet et skema, som skal benyttes ved virksomhedernes indberetning til Søfartsstyrelsen. Indberetningsskemaet kan hentes her: Indberetningsskema 

Det udfyldte og underskrevne skema bedes sendt til mrj@dma.dk.

Flere oplysninger

Søfartsstyrelsen har udstedt nærmere regler om indberetningspligten i bekendtgørelse nr. 1451 af 15. december 2014 om oplysningspligt for modtagere af HNS-stoffer transporteret i bulk i skib.
Se bekendtgørelsen her.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00