FAQ om CE-mærkning


Her finder du svar på de hyppigst forekommende spørgsmål om CE-mærkning.


Hvad er CE-mærkning?

Et CE-mærke på et produkt fungerer som rejsepas, der sikrer produktets fri bevægelighed i EU's indre marked. CE-mærkningen er således et fælles europæisk garantistempel og beskriver, hvordan kravene til miljø, sundhed og sikkerhed overholdes. Et CE-mærke på en fritidsbåd er et af hverdagens synlige tegn på, at forbrugerbeskyttelse og arbejdsmiljø er på dagsordenen i Europa.

Hvilke konsekvenser får det, hvis et fritidsfartøj sælges uden CE-mærkning, hvis det skulle have været CE-mærket?

Det er ulovligt at sælge et nyt eller importeret fritidsfartøj uden CE-mærkning, hvis det skulle have været CE-mærket. Den, der sætter fartøjet på markedet i EU første gang uden CE-mærkning, kan således straffes med bøde eller hæfte i henhold til  Meddelelser L om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., jf. §2

Hvis Søfartsstyrelsen opdager, at et fritidsfartøj ulovligt er sat på markedet i Danmark uden CE-mærkning, vil Søfartsstyrelsen foretage nødvendige tiltag, således at den pågældende producent CE-mærker fartøjet. Hvis fartøjet er produceret i et andet EU medlemsland, vil tilsynsmyndigheden i denne stat gøre det samme.
Konsekvenserne for køber kan også være, at forsikringen ikke dækker i tilfælde af skader samt problemer ved videresalg.

Hvad koster det at få CE-mærket et fritidsfartøj?

​Det kan være en bekostelig affære, men det afhænger af flere faktorer som f.eks. fritidsfartøjets størrelse, alder, og omfanget af ændringer m.v. For yderligere oplysninger kontakt et  bemyndiget organ​ (se oversigt her) eller et af de anerkendte klassifikationsselskaber.
​​
Skal alle brugte både mærkes?

Nej, det gælder kun både, der er bygget i eller importeret til EU eller EFTA landene Island, Norge og Liechtenstein efter d. 16. juni 1998. Ligeledes skal båden være mellem 2,5 og 24 meter, før der er krav om CE-mærkning.

Hvilken dokumentation skal jeg bede om, når jeg køber brugt båd?

Overensstemmelseserklæring samt manual på dansk eller på det lands sprog, hvor båden er købt. Derudover skal det tjekkes, hvorvidt stelnummer og byggeplade er den samme som den, der optræder på overensstemmelseserklæringen. Overensstemmelseserklæringen er fabrikantens eller importørens dokumentation til myndighederne for, at produktet lovligt kan markedsføres i Europa.

Skal en selvbygget båd mærkes?

Hvis den handles før der er gået 5 år fra ibrugtagning skal den CE-mærkes.

Skal jordomsejleren fra 1996 mærke sin båd?

Hvis båden er ældre end fra 1950, dit ejerskab er fra før 1998 eller hvis båden er bygget og/eller indregistreret i EU før 1998 skal den ikke mærkes.

Hvis jeg køber et erhvervsfartøj, f.eks. et fiskeskib, for at anvende det som fritidsfartøj, skal det så CE-mærkes for at blive lovligt?

Det kommer an på, hvornår erhvervsfartøjet er bygget. Er fartøjet bygget efter den 16. juni 1998, altså efter at direktivet trådte i kraft, skal fartøjet CE-mærkes, inden det kan tages i brug som fritidsfartøj.
Er fartøjet derimod bygget før direktivet trådte i kraft den 16. juni 1998, behøver det ikke at blive CE-mærket.
 Begrundelsen herfor er, at fritidsfartøjer, der allerede var i EU før den 16. juni 1998, jo heller ikke skal være CE-mærkede. Hvis erhvervsfartøjet kommer fra et land uden for EU, skal det uanset byggetidspunkt CE-mærkes, inden det anvendes som fritidsfartøj.

CE-mærkning af vandscootere?

Kravet om CE-mærkning af vandscootere blev indført med ændringsdirektiv 2003/44/EF af 16. juni 2003. Krav til konstruktion og bygning af vandscootere er gennemført ved Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 10160 af 22 september 2006. Ifølge reglerne skal alle vandscootere bygget efter den 1. januar 2006 og alle vandscootere - såvel nye som brugte - indført efter den 1. januar 2006 fra et land uden for EU være CE-mærkede. I forhold til vandscootere er det specielt de væsentlige krav til emission fra motorer og støj, der skal undersøges.

Bekendtgørelse nr. 10160 (2006)

Bekendtgørelse nr. 1690 (2015)

Hvor finder jeg reglerne om CE-mærkning?

Reglerne om CE-mærkning stammer fra fritidsbådsdirektivet 2013/53/EU, som er implementeret i dansk lovgivning i Bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer.

BEK nr. 1689 af 15/12/2015

Spørgsmål om fritidsbåde fra USA og lande uden for EU:


Skal min amerikanske båd, som jeg købte i 1990, mærkes?

Nej, ikke hvis du kan dokumentere ejerskab (eller tilstedeværelse i EU) før 16. juni 1998.

Jeg har planer om at købe et fritidsfartøj i USA eller et andet land udenfor EU. Er denne CE-mærket?

Fritidsfartøjer der købes brugt fra lande udenfor EU området er efter al sandsynlighed ikke CE-mærket, da CE-mærkningen normalt foregår i EU-regi. Myndighederne har ikke et register over alle fritidsfartøjer, der er CE-mærket. For at finde ud af om fritidsfartøjet er CE-mærket må du undersøge den enkelte båd.

Jeg har tænkt mig at importere et fritidsfartøj uden CE-mærkning fra USA eller et andet land udenfor EU. Hvem kan hjælpe mig med at få mit fartøj CE-mærket?

Den person, der importerer et fritidsfartøj uden CE-mærkning, er ansvarlig for, at fartøjet bliver korrekt CE-mærket. Det er også muligt at få hjælp til CE-mærkning af et fritidsfartøj hos et  bemyndiget organ.

Jeg har tænkt mig at importere et fritidsfartøj fra Grækenland, som er produceret i 2001. Det er ikke CE-mærket. Er dette fritidsfartøj fritaget for kravet til CE-mærkning?

Nej, fartøjet skulle have været CE-mærket, da det blev sat på markedet eller taget i brug for første gang. Grunden er, at fartøjet blev bygget i et EU-land efter 1998.

Skal et danskproduceret fartøj fra 1992, som bliver importeret fra et land uden for EU (for eksempel Japan), være CE-mærket?

Der kræves ikke CE-mærkning af et fritidsfartøj, der er produceret indenfor EU området før 16. juni 1998.
Dette skyldes, at fartøjet allerede var på EU-markedet inden fritidsbådsdirektivet 94/25/EF trådte i kraft. Selvom fartøjet i mellemtiden har været brugt i Japan (som jo er et tredje land), kan det frit importeres tilbage og omsættes i Danmark på et senere tidspunkt.

Jeg skal importere et fritidsfartøj fra Holland. Fartøjet blev produceret i USA i 1997 og blev solgt som nyt i Holland samme år. Skal fartøjet CE-mærkes?

Da fartøjet blev importeret og taget i brug i Holland i 1997 (det vil sige før krav om CE-mærkning trådte i kraft), kan det frit omsættes i EU-landene, selvom det ikke er CE-mærket.

Jeg vil gerne indføre et 50 fods fritidsfartøj til Danmark. Fartøjet er bygget på et værft i Grækenland i 1993 og registreret i USA. Er der krav til CE-mærkning af fartøjet?


Der er ikke krav til CE-mærkning af fartøjet, da det er produceret inden for EU og før fritidsbådsdirektivet trådte i kraft den 16. juni 1998. Du skal dog kunne dokumentere, at fartøjet i dette tilfælde er bygget og markedsført eller taget i brug i Grækenland i 1993, det vil sige før 16. juni 1998.

Efter at have boet seks år i USA tager jeg nu mit model 1994 fritidsfartøj med hjem til Danmark. Skal fartøjet CE-mærkes?

Kravene til CE-mærkning knytter sig til tidspunktet for, hvornår fartøjet kommer på markedet eller tages i brug første gang i EU. Den, som importerer et fritidsfartøj til Danmark efter at kravene til CE-mærkning er trådt i kraft (16. juni 1998), må derfor CE-mærke fartøjet uanset produktionsår.

Kan man ved import af et fritidsfartøj fra USA medbringe papirer fra producenten, som er på højde med kravene til CE-mærkning eller bedre?

Hvis man ønsker at købe et nyt fritidsfartøj i USA er det nødvendigt at gøre producenten opmærksom på, at fartøjet skal til et EU-land og få en fuld CE-mærkning med dokumentation fra USA. Det er kun nye fritidsfartøjer, som er beregnet for EU markedet, der CE-mærkes i USA. Et brugt fartøj fra USA, som ikke er CE-mærket, skal CE-mærkes efter ankomst til Danmark. Der skal laves en fuldteknisk dokumentation på fartøjet, en brugermanual på et skandinavisk sprog, og et overensstemmelsesbevis samt et CIN-nummer (fartøjsidentifikationsnummer).

Jeg overvejer at importere et fritidsfartøj fra USA. Skal fartøjet CE-mærkes, selv om samme type fartøj bliver importeret (samme størrelse motor, samme skrog og type) allerede er solgt på markedet af forhandlere i Danmark, samt været anvendt i EU lande før 16. juni 1998?

Det har ingen betydning om samme type fartøj forefindes i Danmark eller i EU-området, idet der er tale om en individuel certificering og ikke en typecertificering.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17