Vandscootere, jetski og lignende fartøjer


Billede af vandscootere
​​​​​Leg på vandet er populært som aldrig før. Når du er på vandet, så husk at tage hensyn til andre. Du skal have et vandscooterbevis, og der skal være en gyldig ansvarsforsikring, når du sejler med speedbåd, vandscooter eller lignende fartøjer, og du skal huske at overholde søvejsreglerne.

Reglerne gælder altid, når du er fører, uanset om du er lejer eller ejer af speedbåden eller vandscooteren/jetskiene.

Syv ting, du skal huske som fører

  1. Du skal medbringe dit vandscooterbevis (som fører af vandscooter)
  2. Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
  3. Max 0,5 promille i blodet
  4. Der skal være rednings- eller svømmevest til alle
  5. Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
  6. Overhold lokale sejladsbestemmelser
  7. Du skal medbringe dokumentation for, at forsikringsforholdene er i orden.

1: Krav om vandscooterbevis

En vandscooter er et lille kraftfuldt og planende fartøj, som det kræver kompetencer at sejle. Det kræver derfor vandscooterbevis at sejle vandscooter. Du skal være 16 år for at tage et vandscooterbevis. Beviset skal medbringes under sejladsen.
Du kan læse mere om hvordan man opnår vandscooterbevis her​. 

Personer, der inden 1. januar 2018 opfyldte kravene til at føre vandscooter ved at være indehaver af et fritidssejlerbevis eller sønæringsbevis som navigatør, må fortsat føre vandscooter indtil den 1. januar 2020; herefter skal de også have erhvervet et vandscooterbevis ved at aflægge den praktiske delprøve af vandscooterprøven. Der gælder de samme regler for gæstesejlere, som fører en dansk speedbåd, vandscooter eller et lignende fartøj.​ 
 
2: Regler for sejlads ved kysten

Hovedreglen er, at det er forbudt at sejle nærmere end 300 meter fra land. Inden for 300 meters grænsen må man alene sejle vinkelret på kysten med en hastighed på under 5 knob. Sejlads er forbudt i naturbeskyttelsesområder, fredede områder og vildtreservater. Læs mere under "På havet" på Miljøstyrelsens hjemmeside og i Miljøministeriets bekendtgørelse om sejlads med vandscootere.

​3: Promilleregler

For vandscootere og speedbåde gælder der en promillegrænse på 0,5 ‰.

4: Rednings- eller svømmevest til alle

Der skal være redningsvest eller svømmevest med til alle på vandscooteren. Læs mere om svømme- og redningsveste.

5: Søvejsreglerne

Søvejsreglerne gælder også for vandscootere. Det betyder bl.a., at man skal sejle med ”Sikker fart” under hensyn til overskuelighed, trafiktæthed samt roere og badende.

Der er ”højre vigepligt” for al trafik fra styrbord side og ubetinget vigepligt over for sejlbåde og robåde. Hvis man har vigepligten, skal man vige i god tid, så andre fartøjer kan se, at man viger. Det er vigtigt at vise hensyn og godt sømandskab over for andre fartøjer og at overholde sin vigepligt, så vi undgår, at en tur på søen ender med en ulykke.

Når solen går ned, har en vandscooter også pligt til at føre lanterner i henhold til Søvejsreglerne. Læs mere om søvejsreglerne.

6: Overholdelse af lokale sejladsbestemmelser

Det er vigtigt at sætte sig ind i de lokale sejladsbestemmelser. De kan findes på www.politi.dk under den enkelte region. Der kan også findes sejladsbestemmelser gældende for den enkelte havn. Der kan være områder, hvor det er forbudt at sejle med vandscooter, fx i Københavns Havn, eller der kan være fastsat hastighedsbegrænsninger. Se Den Danske Havnelods.

7. Obligatorisk ansvarsforsikring

Alle vandscootere og speedbåde skal være dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring.
Forsikringen skal dække både personskade, tab af forsørger og skade på ting. Ansvarsforsikringen skal dække op til sølovens ansvarsbegrænsningsbeløb (ca. 27 mio. kr. ved personskade og ca. 13,5 mio. kr. ved tingsskade).

Er speedbåden eller vandscooteren ikke forsikret, må du ikke benytte fartøjet. Det er føreren af fartøjet, som skal være i besiddelse af et forsikringscertifikat under sejladsen, der dokumenterer, at der er tegnet forsikring. I 2018 kan du nøjes med policen og dokumentation for, at præmien er betalt.

Der gælder særlige regler for ​​erhvervsmæssig transport af passagerer. 

Udenlandske gæstefartøjer skal også være dækket af en ansvarsforsikring – evt. i form af en grænseforsikring.  ​

Det skal du være opmærksom på, når du køber eller importerer en vandscooter

Når du køber en vandscooter i Danmark eller importerer en vandscooter fra et land uden for EU, skal du være opmærksom på krav om CE-mærkning. Vandscootere, som er bygget i et EU-land efter den 1. januar 2006, skal være CE-mærkede.

Ligeledes skal vandscootere, som er importeret fra et land uden for EU, og som er blevet taget i brug eller markedsført for første gang i et EU-land efter den 1. januar 2006, være CE-mærkede.

Det er specielt de væsentlige krav til emission fra motorer og støj, som du skal få undersøgt.