FAQ om ansættelse


Illustrativt billede

​​​​Ansættelsesaftaler


Spørgsmål:
Skal søfarendes ansættelsesaftaler være på engelsk?

Svar:
Nej, en søfarendes ansættelsesaftale kan være på engelsk, hvis den søfarende kan læse og forstå, hvad der står. Hvis skibet er i international fart, og der anvendes en standardansættelsesaftale for søfarende, skal denne standard være tilgængelig om bord på engelsk, evt. blot som supplement til den danske aftale.

Spørgsmål:
Skal søfarendes ansættelsesaftaler være i papirformat?

Svar:
Nej, de kan være tilgængelige elektronisk, men sådanne elektroniske versioner skal være underskrevet af begge parter.

Spørgsmål:
Skal søfarendes ansættelsesaftaler være tilgængelige om bord i original?

Svar:
Nej, en kopi kan opbevares om bord, men det skal fremgå tydeligt, at begge parter har underskrevet ansættelsesaftalen. 

Spørgsmål:
Skal overenskomstaftalerne være tilgængelige om bord?

Svar:
Ja, hvis en overenskomstaftale udgør den søfarendes ansættelsesaftale helt eller delvist, skal rederen sikre, at enten en standardkopi af overenskomstaftalen eller en elektronisk udgave er tilgængelig om bord. For så vidt angår skibe i international fart, skal de dele af overenskomstaftalen, der er underkastes havnestatskontrol, og som er gældende for de ansatte om bord, altid være tilgængelige på engelsk.

Spørgsmål:
Skal overenskomstaftalen være underskrevet af parterne?

Svar:
Nej, den skal blot være tilgængelig i en standardudgave.

Spørgsmål:
Skal overenskomstaftaler være i papirformat?

Svar:
Nej, de kan være tilgængelige elektronisk.

Spørgsmål:
Skal ansættelsesaftalen indeholde fødested for den søfarende?

Svar:
Ja, hvis skibet sejler i international fart. Hvis skibet sejler i national fart, anser Søfartsstyrelsen den søfarendes danske personnummer som tilstrækkelig bevis på personens identitet, og oplysningen om fødestedet kan udelades.

Spørgsmål:
Vi har søfarende, som er ansat før 20. august 2013. Skal disse søfarende have nye ansættelsesaftaler, der lever op til kravene i MLC?

Svar:
Nej. Hvis ansættelsesaftalerne ikke opfylder alle kravene i konventionen som søfarendes arbejdsforhold (MLC), skulle de søfarende senest den 20. november 2013 have haft et tillæg til ansættelsesaftalerne med de supplerende oplysninger, således at aftalen med tillæg opfylder kravene i bekendtgørelsen om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene. Der kunne dog også senest den 20. november 2013 udleveres en helt ny ansættelseskontrakt til de søfarende, der opfylder kravene.

Spørgsmål:
Hvad sker der, hvis en gældende kollektiv overenskomst er udløbet?

Svar:
Danske Rederier har oplyst over for Søfartsstyrelsen, at en kollektiv overenskomst normalt ikke udløber, også selvom den går ud over den aftalte varighed. De fleste kollektive overenskomster, som er indgået med danske rederier, fastsætter, at den kollektive overenskomst finder anvendelse enten ud over den aftalte løbetid, eller indtil den kollektive overenskomst er erstattet af en ny kollektiv overenskomst. Skulle en kollektiv overenskomst, hvortil der henvises i en søfarendes ansættelseskontrakt, opsiges eller afbrydes i den tid af tjenesten, skal vilkårene og betingelserne i den ophørte kollektive overenskomst automatisk gælde som individuelt aftalte vilkår og betingelser for beskæftigelsen for den resterende tid af tjenesten. Denne automatiske og – når det kommer til udtryk – ubetydelige ændring af det kontraktmæssige udgangspunkt kræver normalt ikke en ny ansættelseskontrakt.


Udbetaling af hyre


Spørgsmål:
Skal den søfarende have adgang til en månedlig oversigt over lønningerne?

Svar:
Ja, og den kan være i elektronisk form.


Forhyring og formidling

Spørgsmål:
Skal man certificeres til at drive forhyrings- og formidlingstjeneste?

Svar:
Ja. Certificeringen skal være på plads, inden virksomheden påbegyndes.

Spørgsmål:
Skal vi som rederi certificeres?

Svar:
Det kommer an på, om rederiet betragtes som at drive forhyrings- og formidlingstjeneste. Normalt vil et rederi i sig selv dog ikke anses for at drive forhyrings- og formidlingstjeneste.

Spørgsmål:
Vi anvender en forhyrings- og formidlingstjeneste i et andet land, som har ratificeret MLC. Hvad skal vi være opmærksomme på i den forbindelse?

Svar:
Redere, der anvender private forhyrings- og formidlingstjenester for søfarende i lande, der har ratificeret MLC – eller ILO's konvention nr. 179 om forhyring og formidling for søfolk (1996) –, skal sikre, at de pågældende tjenester har et certifikat eller en licens, der dokumenterer, at de drives i overensstemmelse med kravene i konventionen. Udsteder det pågældende land ikke sådanne certifikater eller licenser, skal rederne sikre sig en anden form for officiel bekræftelse på, at de pågældende tjenester drives i overensstemmelse med kravene i konventionen.

Spørgsmål:
Vi anvender en forhyrings- og formidlingstjeneste i et andet land, som ikke har ratificeret MLC. Hvad skal vi være opmærksomme på i den forbindelse?

Svar:
Redere, der anvender private forhyrings- og formidlingstjenester for søfarende i lande, der ikke har ratificeret MLC – eller ILO's konvention nr. 179 om forhyring og formidling for søfolk (1996) –, skal kunne dokumentere, at de pågældende tjenester overholder kravene til forhyrings- og formidlingstjenester, der følger af konventionen. Søfartsstyrelsen kan godkende, at en reder anvender den pågældende tjeneste. Godkendelsen gives for en tidsbegrænset periode, der normalt er 5 år.


Hviletid


Spørgsmål:
Kan oplysninger om hviletimer opbevares om bord i elektronisk form?

Svar:
Ja. Hvis der er tale om et elektronisk hviletidsregistreringssystem, skal Søfartsstyrelsen give tilladelse til rederiet, før systemet må anvendes om bord. Oplysning om en sådan tilladelse skal forefindes om bord.

Spørgsmål:
Skal den søfarende altid modtage oversigten over hviletimer i papirformat?

Svar:
Ja, hver måned og ved afslutningen af tjenesten skal den søfarende modtage en underskrevet kopi af oversigten over hviletimer. Skibsføreren eller en af skibsføreren bemyndiget person samt den søfarende skal underskrive oversigten over hviletimer. Hvis underskriften er givet elektronisk, er et print af oversigten tilstrækkelig, men det skal fremgå, at skibsføreren eller en af skibsføreren bemyndiget person samt den søfarende har underskrevet elektronisk.

Spørgsmål:
Må søfarende arbejde på helligdage?

Svar:
Ifølge bekendtgørelse nr. 676 fra 2015 må rederen ikke pålægge søfarende arbejde på søn- og helligdage, som kan udsættes. Imidlertid kan rederen og den søfarende lave andre aftaler. Som dokumentation for dette bør en sådan aftale være skriftlig og underskrevet af begge parter, såfremt det er muligt. Begrebet ”helligdag” henviser udelukkende til danske helligdage og ikke til andre helligdage i havne i lande, hvor fartøjet ligger til kaj, eller til andre helligdage i en ikke-dansk søfarendes hjemland. Naturligvis skal arbejde relateret til fartøjets sikkerhed eller uafbrudte drift anses for arbejde, der ikke kan udsættes. Det antages dog, at det samme gælder for arbejde, hvis udsættelse ville påvirke eller ulejlige andre ombordværende eller fartøjets drift i betydelig grad.Kost

Spørgsmål:
Skal kosten være gratis?

Svar:
Ja. Men det kan aftales, at der udbetales et kompenserende kostpengebeløb i stedet for gratis kost.

Spørgsmål:
Skal det kompenserende kostpengebeløb være separat fra lønnen?

Svar:
Det er op ​til parterne, om kostpengebeløbet skal være en del af aflønningen, eller om beløbet skal afholdes separat fra lønnen. Det anbefales, at det enten af overenskomsten eller af ansættelsesaftalen fremgår, om der udbetales kompenserende kostpengebeløb eller om kostpengebeløbet er en del af aflønningen.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00