Blanketter til social sikring


​​​Anmodning om refusion af sygesikringsudgifter og af sygedagpenge

Blanketten udfyldes ved anmodning om refusion af udgifter til sygesikringsydelser og sygedagpenge.

For at opnå refusion skal det dokumenteres, at den søfarende har ret til sygesikringsydelser. Dokumentation kan f.eks. være kopi af Medical Report eller ansætt​​​elsesaftale. Søfartsstyrelsen skal have tilsendt originale regningsbilag.

Refusion vil normalt kunne finde sted, når der indsendes regninger, der indeholder oplysning om den sikredes navn samt oplysning om, hvilken behandling, medicin, transport m.v., der er ydet. De indsendte regninger må normalt ikke være ældre end ét år.

Udgifterne opdeles efter kategori. Hvis udgiftsbilag vedrører samme kategori, anføres den samlede udgift og bilagene sammenhæftes. En separat opgørelse, der viser, hvordan rederiet er nået frem til det ønskede refusionsbeløb, vil fremme sagsbehandlingen.

Ved uoverensstemmelse mellem datoerne på henholdsvis Medical Report og udgiftsbilagene bedes det oplyst, hvorfor der er en sådan uoverensstemmelse.

Rederiforeningerne henstiller, at der ikke søges om refusion for udgifter, der er mindre end 1.000 kr. per sygdoms- eller skadesbegivenhed.

Medical Report

Blanketten benyttes ved den søfarendes henvisning til læge, hospital m.v. Første del af blanketten udfyldes af skibet, anden del af lægen og den sidste del kan udfyldes rederiet.

Blanketten indsendes sammen med evt. anmodning om refusion af sygesikringsudgifter.

Anmodningsskema om sygedagpenge og barselsdagpenge

Blanketten udfyldes af rederiet eller anden arbejdsgiver ved anmodning om sygedagpenge eller ved anmodning barselsdagpenge til søfarende i udlandet, herunder fædreorlov. Skemaet kan udskrives i en dansk eller engelsk version.

Skemaet, der skal underskrives af rederiet og den søfarende, benyttes både ved anmodning om refusion af rederiets udbetaling af sygehyre, som refunderes i form af sygedagpenge, og ved anmodning om udbetaling af sygedagpenge direkte til den søfarende.

Det er derfor vigtigt, at rederiet hurtigst muligt sender skemaet til Søfartsstyrelsen, hvis den søfarende fortsat er uarbejdsdygtig, når rederiets sygehyreforpligtelse er ophørt.

Anmeldelse af arbejdsulykke vedrørende søfarende og fiskere

 

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00