FAQ om årsafgift


Illustrativt billede

​​​​​​​​Hvorfor skal jeg betale en afgift? 

Den 19. december 2012 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 40​​. Loven indeholder bestemmelser om en årlig afgift på skibe og trådte i kraft den 15. februar 2013. Loven er senest ændret ved lov nr. 139 af 28. februar 2018.

Loven betyder, at der indføres en årlig afgift for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre. Afgiften gælder for alle typer skibe og vil blive opgjort d. 1. marts hvert år. Afgiften skulle betales for første gang i efteråret 2013.

Den årlige afgift skal medvirke til at finansiere de myndighedsopgaver, der er forbundet med, at skibe sejler under dansk flag. Lov nr. 139 af 28/2/2018 (Gældende) (Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd)

​Hvorfor har jeg modtaget en regning? 

Hvis du står som ejer af et skib den 1. marts, som er den dato, registret blev opgjort, skal du betale afgiften for det pågældende år.

Hvorfor har jeg modtaget en rykker?

Såfremt fakturaen ikke er betalt inden betalingsfristens udløb, vil der blive fremsendt en rykker. Hver rykker pålægges et gebyr på 250 kr. Der sendes i alt 3 rykkere. Såfremt disse ikke betales, sendes kravet til inddrivelse hos SKAT. 


Hvor meget skal jeg betale?

Den årlige afgift bliver som hovedregel udregnet på baggrund af dit skibs bruttotonnage: 

Bruttotonnage < 20                                          800 kr. 
Bruttotonnage mellem 20 og 500           1.600 kr.
Bruttotonnage > 500                                    2.400 kr. ​

Dog udgør afgiften 300 kr. for handelsskibe og fiskeskibe med en bruttotonnage under 30.

Hvordan vil jeg blive opkrævet? 

Opkrævningen udsendes via e-boks og PBS. Udsendelse sker i løbet af foråret hvert år. 

Hvordan kan jeg betale min faktura? 

​Fakturaen kan du betale via din netbank, på posthuset eller i dit pengeinstitut.

Skal jeg betale afgift, hvis skibet er solgt? 

Afgiften skal betales af den, der står registreret som ejer den 1. marts hvert år. Du kan dog undgå at skulle betale afgift for det kommende afgiftsår, hvis skibet bliver slettet, eller der bliver registreret en ny ejer inden den 28. februar kl. 14.00. Hvis skibet bliver slettet efter den 28. februar, men før den 31. august, skal du kun betale halvdelen af afgiften. 

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler? 

Hvis du ikke betaler, vil der blive sendt en rykker med et rykkergebyr på 250 kr. pr. rykker. Hvis du ikke har betalt efter 3 rykkere, bliver sagen sendt til inddrivelse hos SKAT. 

Hvad hvis jeg i løbet af året anmelder, at skibet skal slettes? 

Afgiften opgøres pr. 1. marts. Hvis du har anmeldt dit skib til slettelse inden da, skal du ikke betale afgiften det pågældende år. Hvis du har anmeldt dit skib til at blive slettet fra Skibsregistret inden den 31. august, skal du huske at anmode om refusion for halvdelen af årsafgiften. Hvis du først har anmeldt dit skib til slettelse efter den 31. august, skal du betale den fulde årsafgift, som er fastsat på baggrund af dit skibs bruttotonnage: 

Bruttotonnage > 20                                            800 kr.
Bruttotonnage mellem 20 og 500             1.600 kr.
Bruttotonnage < 500                                      2.400 kr. 

Når dit skib er slettet, vil du ikke få tilsendt fakturaer for de kommende år. 

Jeg har modtaget en faktura på et skib, som jeg ikke længere ejer 

Den årlige afgift vil blive opkrævet hos den, der er registreret som ejer af skibet pr. 1. marts. Det kan derfor være en god idé at kontrollere skibsregister.dma.dk​ for at se, hvad der er registreret på dit skib. Har du solgt skibet, skal ejerskiftet anmeldes, eller skibet skal slettes, og originalt skøde m.v. skal indsendes til Skibsregistret.
Læs mere om registrering af skibe

Om du skal betale afgiften afhænger af, hvornår du har anmeldt ejerskiftet til Skibsregistret: 

  • For ejerskifter, der er anmeldt til registrering inden den 1. marts, jf. lovens bestemmelser, påhviler afgiften den nye ejer. Det er dog en forudsætning, at ejerskiftet kan registreres på grundlag af de fremsendte dokumenter. 
  • For ejerskifter, der er anmeldt efter den 1. marts, påhviler afgiften den, der var registreret som ejer af skibet den 1. marts. 

Hvordan anmelder jeg et ejerskifte i et skib, der allerede er registreret? 

Information om ejerskifte

Hvordan sletter jeg et skib? 

Information om hvordan man sletter et fritidsskib 

Mit skib eksisterer ikke længere, hvad skal jeg gøre? 

Forlis 

Du kan blive fritaget for afgiften, hvis dit skib er forlist for flere år siden. Det kræver, at du skriftligt orienterer Skibsregistret om, hvad der er sket. Derudover skal Skibsregistret have dokumentation for forliset. Det kan være i form af billeder, korrespondance med et forsikringsselskab, eller hvad du måtte have. Hvis du indsender din dokumentation til Skibsregistret vil vi se på, om det er tilstrækkeligt til, at vi kan eftergive afgiften. Skibet bliver slettet af Skibsregistret, hvis du indsender blanket S 5. Blanketten skal underskrives af den, der står registreret som ejer. På blanketten skal du redegøre for omstændighederne omkring forliset. Skibsregistret kan bede om yderligere oplysninger. 
Blanket S 5

Ophug 

Du kan blive fritaget for afgiften, hvis dit skib er ophugget for flere år siden. Skibsregistret skal have dokumentation for ophugningen i form af billeder, attest fra en ophugger, korrespondance med et forsikringsselskab, eller hvad du måtte have. Hvis du indsender din dokumentation til Skibsregistret vil vi se på, om det er tilstrækkeligt til, at vi kan eftergive afgiften. Skibet bliver slettet af Skibsregistret, hvis du indsender blanket S 6. Blanketten skal underskrives af den, der står registreret som ejer, samt attesteres af Søfartsstyrelsen eller en havnemyndighed. Der skal samtidig indsendes dokumentation for ophugningen.
Blanket S 6

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00