Arbejds- eller hviletimer


​MLC og EU-retten giver valgfrihed mellem at regulere søfarendes arbejdstid eller hviletid. Danmark har valgt alene at regulere de søfarendes hviletid.

Bekendtgørelse om søfarendes hviletid


Hviletid pr. døgn og pr. uge
Den søfarende skal have mindst 10 timers hvil i et arbejdsdøgn, og heraf skal mindst 6 timer være i sammenhæng. De 10 timer må højst deles i 2 hvileperioder, og der må maksimalt være 14 timer mellem hvileperioderne. Fravær fra arbejdet tæller kun som hvil, hvis det er på mindst 1 time. Den søfarendes samlede hviletid på en uge skal være på mindst 77 timer. Her tæller samtlige hvileperioder med.

Et arbejdsdøgn er en 24-timers periode, der starter, første gang den søfarende begynder at arbejde i et kalend​erdøgn. En uge er en sammenhængende 7-døgns periode. Søfartsstyrelsen kan tillade, at den daglige og ugentlige hviletid beregnes inden for kalenderdøgnet (kl. 00.00-24.00). Kopi af tilladelsen skal forefindes om bord.

Fravigelser ved registrerede overenskomstaftaler
Vagtgående søfarende eller søfarende, der arbejder på skibe, der sejler på korte rejser (f. eks færgeruter), kan have ret til kortere hviletid. Det forudsætter dog, at der er en overenskomstaftale, som giver kompensation i form af øget fritid, afspadsering eller lignende. Der skal i aftalen samtidig være taget behørigt hensyn til den søfarendes sundhed og sikkerhed. Den særlige overenskomstaftale må først anvendes, når den er registreret i Søfartsstyrelsen. Den registrerede aftale skal forefindes om bord.
 
Fravigelse i særlige tilfælde

Søfarende på tilkaldevagt skal have en kompenserende hvileperiode, hvis den normale hvileperiode afbrydes som følge af arbejdet, og en sådan afbrydelse uden en sådan kompensation for den ansatte medfører, at kravet til arbejdsdøgnets hviletid ikke kan opfyldes.

Den samlede hviletid i arbejdsdøgnet for ansatte på tilkaldevagt skal være på mindst 10 timer. En af hvileperioderne skal være på mindst 6 timer.

Arbejdet om bord, brand- og redningsøvelser og andre foreskrevne øvelser skal gennemføres således, at de griber mindst muligt ind i de søfarendes hvileperioder og ikke medfører træthed. Den samlede hviletid i arbejdsdøgnet for den søfarende skal uanset afbrydelse være på mindst 10 timer. En af hvileperioderne skal være på mindst 6 timer.

Hviletidsreglerne kan fraviges i uforudsete nødsituationer, f.eks. når det er nødvendigt for skibets, ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhed eller for at bistå andre skibe eller personer i havsnød. Beslutningen træffes af skibsføreren, og så snart det er muligt, skal denne påse, at den søfarende får en tilstrækkelig hvileperiode.

Vagtplaner og hviletidsregistrering
På et let tilgængeligt sted om bord skal der opslås en oversigt over hver enkelt funktion om bord og over de ansattes arbejdsperioder til søs og i havn, herunder vagtgående ansattes vagtperioder. Den søfarendes hvileperioder skal løbende registreres i et særligt hviletidsskema. Søfartsstyrelsen har udsendt vagt- og hviletidsskemaer i en standardform. Skemaerne findes som bilag i hviletidsbekendtgørelsen. Hvis et rederi ønsker en anden udformning, skal denne godkendes af Søfartsstyrelsen. Hviletidsskemaet skal føres i 2 eksemplarer.

Skibsføreren eller en af ham bemyndiget person og den søfarende skal underskrive skemaet hver måned. Den søfarende skal med passende mellemrum og ved skibstjenestens ophør have udleveret et underskrevet eksemplar af hviletidsskemaet. Skibets eksemplar skal opbevares om bord i 6 måneder efter skibstjenestens ophør.

Søfartsstyrelsen kan tillade, at de søfarendes hviletidsoplysninger registreres og opbevares på elektronisk medie om bord. Kopi af styrelsens godkendelse skal forefindes om bord.​

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00