Behandling af løn


Lov om søfarendes ansættelse​sforhold m.v., §§ 21-26, Regler om udbetaling af hyre til den søfarende​

Hvor meget en søfarende skal have i hyre, og hvilke tillæg der skal udbetales samt regulering af hyren er ikke reguleret i dansk lovgivning. Det vil normalt være fastlagt i kollektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter eller i individuel aftale mellem den søfarende og arbejdsgiveren.

Den søfarendes hyre
Søfarende har efter loven krav på hyre under arbejdet, og den optjenes løbende, selv om hyrens størrelse normalt er ansat til et beløb pr. måned.

Ved hyre forstås normalt grundhyre og alderstillæg. Hertil kan komme andre former for tillæg for særlig tjeneste eller for særligt hårdt og byrdefuldt arbejde eller lignende.

Hyre og tillæg skal enten oplyses i den søfarendes ansættelseskontrakt eller gennem henvisning til en kollektiv overenskomst.

Hyren løber fra det tidspunkt, parterne har aftalt, dog senest fra det tidspunkt den søfarende tiltræder tjenesten om bord, eller som i øvrigt er fastlagt i § 21 i loven.

Hyrens udbetaling og månedlig opgørelse
Den søfarendes hyre skal udbetales med højst 1 måneds mellemrum.

Den søfarende kan kun kræve den optjente hyre udbetalt kontant, når skibet ligger i havn, og i samme land ikke oftere end hver 7. dag.

Kontantudbetalingen kan kræves i den lokale valuta, der gælder i den havn, hvor skibet ligger, og der skal anvendes dagens kurs. Den søfarende kan også vælge at få udbetalt hyren som en særlig anvisning på rederiet.

Den søfarende skal efter loven have udleveret en månedlig opgørelse over indtjent hyre med tillæg, udbetalt hyre og den kurs, der er lagt til grund, hvis udbetaling er sket i anden valuta end den aftalte.

Overførsel af den søfarendes hyre
En søfarende kan efter loven kræve hyre udbetalt i form af månedlige træk til en bestemt person. Der kan dog ikke kræves udbetaling efter flere end tre sideløbende træksedler. En søfarende kan kræve hele eller en del af sin hyre overført til et eller flere pengeinstitutter i Danmark eller i udlandet.

Forbud mod modregning i hyren
Uden den søfarendes samtykke kan der efter loven foruden for sådanne beløb, som det i henhold til særlig lovbestemmelse er pålagt rederen at tilbageholde, kun gøres fradrag i hyren for beløb til dækning af erstatningsansvar, som en søfarende har pådraget sig i tjenesten. Fradrag skal ske i hyre, der udbetales til den søfarende, frem for i hyre, der udbetales som træk, medmindre den søfarende bestemmer andet.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00