Beskyttelse af sundhed og sikkerhed samt forebyggelse af ulykker


​Lov om sikkerhed til søs

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe​

Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs

De danske arbejdsmiljøregler finder anvendelse på alt arbejde, der udføres om bord i skibe, og foreskriver, at forpligtelserne påhviler redere, skibsførere, arbejdsledere og øvrige personer, der arbejder om bord. Reglerne gennemfører EU-direktiver om arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, herunder for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Reglerne omfatter planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdets udførelse, oplæring og instruktion, kontrol med arbejdsmiljøet, generelle forebyggelsesprincipper samt arbejdsmiljøpåvirkninger (fysiske, biologiske og kemiske). Endvidere er der særlige regler for unges arbejde i skibe, herunder visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre.

Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet forudsætter, at der foretages en arbejdspladsvurdering, som i den udstrækning, den har særlig betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, skal foreligge i skriftlig form. Arbejdspladsvurderingen skal bl.a. ske under hensyntagen til bedst muligt at forebygge ulykker eller arbejdsskader.

Arbejdsulykker og arbejdsskader
Føreren af ethvert skib skal anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket om bord i skibet, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, eller at tilskadekomne ikke har kunnet varetage sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Sikkerhedsorganisationen om bord
I handelsskibe med en fastsat besætning på 4 personer eller flere skal der oprettes en sikkerhedsorganisation.

Medlemmerne af en sikkerhedsgruppe skal have gennemgået et af Søfartsstyrelsen godkendt arbejdsmiljøkursus.

Medlemmer af sikkerhedsorganisationen skal arbejde for at løse sikkerheds- og sundhedsproblemerne om bord.

Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at arbejdsforholdene og arbejdet bliver tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Søfartens Arbejdsmiljøråd m.v.
Der er etableret et Søfartens Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste, som har til opgave at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed både fysisk og psykisk, at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning blandt ansatte på danske handelsskibe, og at understøtte skibenes sikkerhedsorganisationer. Søfartens Arbejdsmiljøråds opgaver er bl.a. at kortlægge og vurdere handelsflådens arbejdsmiljøproblemer i samarbejde med rederiet og sikkerhedsorganisationen, at fremsætte forslag til forbedring af sikkerheds- og sundhedsforhold i handelsskibe og at medvirke til indsamling og revision af statistisk materiale om sikkerheds- og sundhedsforholdene i handelsskibe. Søfartens Arbejdsmiljøråd ledes af en bestyrelse, der udgør en ligelig repræsentation for henholdsvis redere og søfarende.

Undersøgelse af ulykker
I medfør af lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs er der oprettet en maritim havarikommission, som undersøger meget alvorlige ulykker til søs. Andre arbejdsulykker undersøges af Søfartsstyrelsen.

Læs mere om arbejdsmiljø

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Jette Lisbeth Bloch Arrias, Seniorskibsinspektør
+45 72 19 63 61