Fødevarer og forplejning


​Bekendtgørelse om kost i danske skibe
Kosten skal være sammensat på en sådan måde, at det nødvendige indhold af såvel proteiner, fedt og kulhydrater som af vitaminer, mineraler og salte tilgodeses. Kosten skal være varieret mest muligt og fremtræde indbydende. Kostens sammensætning skal afpasses efter de klimatiske forhold. Der skal i så vid udstrækning som muligt anvendes friske eller dybfrosne råvarer.

Kosten skal tilberedes og serveres under forsvarlige hygiejniske forhold.

Drikkevandet skal være af tilstrækkelig kvalitet og tilgængeligt i en tilstrækkelig mængde i forhold til størrelsen af besætningen om bord.

Kosten skal fordeles på tre hovedmåltider og et eller flere mellemmåltider.

Kosten skal tilbydes i et sådant omfang, at alle om bord kan blive mætte.

Kostens sammensætning skal afpasses efter de søfarendes religiøse overbevisning og kulturelle baggrund.

Kosten skal være gratis for den søfarende under udmønstringsperioden. Det kan dog aftales mellem parterne, at retten til gratis kost kan opfyldes ved udbetaling af et kompenserende kostpengebeløb, når den søfarende ikke sover om bord.

Bekendtgørelse om hygiejnekompetencer for søfarende, der håndterer fødevarer om bord på skibe
En person, der påmønstrer i en stilling på et dansk handelsskib, som indebærer, at vedkommende skal håndtere fødevarer om bord, skal, såfremt den pågældende ikke har et sønæringsbevis som skibskok, kunne dokumentere kompetencer inden for egenkontrol af procedurer vedrørende behandling af fødevarer, herunder kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurer, almen mikrobiologi, herunder fødevarebårne sygdomme, og hygiejneprincipper, herunder rengøring, personlig hygiejne og behandling og opbevaring af fødevarer.

Kompetencerne kan enten erhverves som led i en uddannelse eller ved en certifikatuddannelse i fødevarehygiejne, som Fødevarestyrelsen fastsætter indholdet af, hvor der opnås et bevis for gennemførelse, eller ved oplæring om bord på et skib i minimum syv dage, hvor der blandt andet kan anvendes e-learning.

Skibsføreren er ansvarlig for, at personer, som behandler fødevarer om bord, har dokumentation for de nævnte kompetencer.

Lov om skibes besætning og bekendtgørelse om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister​

En kok, der er foreskrevet i et skibs besætningsfastsættelse, skal have et dansk bevis som skibskok. Ingen under 18 år må gøre tjeneste som skibskok.

I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kræves der ikke dansk bevis som skibskok. Personer kan gøre tjeneste i foreskrevne stillinger som skibskok, hvis de kan dokumentere en læretid i kokkefaget på 48 måneder, heraf mindst 24 måneder i søgående skibe, eller en tilfredsstillende gennemførelse af en kokkeuddannelse med relevant indhold fra en anerkendt skole suppleret med kokketjeneste om bord i et søgående skib i mindst 5 måneder. Dokumentationen skal være ledsaget af en af Søfartsstyrelsen udfærdiget påtegning, der bekræfter, at indehaveren kan gøre tjeneste som foreskreven skibskok.

Personer, der i medfør af de regler, der var gældende inden ikrafttrædelsen af ILO’s konvention om søfarendes arbejdsforhold, har erhvervet ret til at arbejde som foreskreven kok i danske skibe, bevarer denne ret.

 

Opbevaring af proviant mm
(Meddelelse B, kapitel II-3, regel 11.6) og (Meddelelser D, kapitel II-3, regel 11.6)

Der skal være passende og tilstrækkelig mulighed for opbevaring af proviant samt køle- og fryseindretninger for letfordærvelige fødevarer.

Drikkevand
(Meddelelser B, kapitel II-3, regel 20.2) og (Meddelelser D, kapitel II-3, regel 17.2)

Alle skibe skal om bord have etableret et system, der sikrer drikkevandskvaliteten om bord. På anmodning skal skibet kunne fremvise gyldige analyser af drikkevand i henhold til ovennævnte system.

Renholdelse og tilsyn
(Meddelelser B, kapitel II-3, regel 11.5 samt 19) og (Meddelelser D, kapitel II-3, regel 11.5 og 20)

Opholdsrum (hertil regnes kabyssen) skal holdes i ren og ordentlig stand. Rengøring skal foretages daglig. De må kun benyttes til varer eller forråd, som tilhører den eller dem, til hvem rummet er bestemt.

Opholdsrum skal desinficeres i fornødent omfang efter enhver smitsom sygdom om bord.

Opholdsrum, hvori der konstateres utøj, skal omgående rengøres og desinficeres.

Skibsføreren eller den, han har overdraget dette hverv, skal sammen med et eller flere medlemmer af mandskabet inspicere alle opholdsrum med højst en uges mellemrum.

Resultatet heraf skal indføres i skibsdagbogen, hvor en sådan findes, og ellers i bilag til bilagsmappen.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00