Klageprocedurer om bord


​​Bekendtgørelsen om klage om bord i danske skibe
Rederen er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet skriftlige procedurer til behandling af klager fra de ansatte. Det skal fremgå af klageproceduren, at klager skal indgives til den søfarendes overordnede.

Klageproceduren skal sikre, at klagen fremmes uden ugrundet ophold, der giver den ansatte en rimelig mulighed for at bringe klagen videre.

Den udarbejdede klageprocedure skal indeholde beskyttelsesforanstaltninger mod risikoen for personforfølgelse.

Proceduren skal til alle tider give klageren ret til at være ledsaget eller repræsenteret under klageproceduren.

Alle klager og beslutninger vedrørende klagerne skal registreres om bord, og klageren skal have en kopi.

Alle ansatte skal i tillæg til deres ansættelsesaftale have udleveret en kopi af de procedurer, der gælder for klager om bord på skibet.

Der henvises i øvrigt til den bekendtgørelse, der skal forefindes om bord på skibet, som forefindes på engelsk på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Send en klage til Søfartsstyrelsen

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Jette Lisbeth Bloch Arrias, Seniorskibsinspektør
+45 72 19 63 61