Lægeattester


​​​​Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere​
Søfarende skal være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for at arbejde på et skib, der dokumenterer, at den søfarende er fundet egnet til skibstjeneste, evt. med visse begrænsninger, gennem den særlige lægeundersøgelse for søfarende.

Bevisets form og indhold er fastsat af Søfartsstyrelsen, og det er både på dansk og engelsk.

Lægeundersøgelsen må i Danmark kun foretages af de af Søfartsstyrelsen udpegede søfartslæger, der er tildelt et særligt søfartslægenummer. En oversigt over søfartslæger findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.​ Uden for Danmark må lægeundersøgelsen foretages af læger, der er godkendt i det pågældende land til at foretage de nationale lægeundersøgelser for søfarende.

Liste over søfartslæger i Danmark

Søfartslægen anvender den af Søfartsstyrelsen foreskrevne digitale lægeattestblanket, der bl.a. fastlægger omfanget af lægeundersøgelsen, og om den søfarende er skikket til udkig. Foretages undersøgelse uden for Danmark, anvendes den engelske papirudgave af lægeattestblanketten med den tilhørende guideline, der indeholder oplysninger om, hvornår en søfarendes sygdomme og defekter medfører uegnethed til skibstjeneste, begrænsninger i gyldighedsperiode, arbejdsområde om bord eller fartsområde. Blanketten findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside og kan downloades. Andre lægeattestblanketter må ikke benyttes ved lægeundersøgelser uden for Danmark, medmindre andet bestemmes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Lægeattestblanketten

Søfartslægen udsteder eller påtegner den søfarendes sundhedsbevis om resultatet af lægeundersøgelsen og om, hvorvidt undersøgelsen af syn og hørelse gør den søfarende skikket til udkig. Søfartslægen anfører i denne forbindelse sit navn og sin adresse og stempler beviset med det tildelte søfartslægenummer. Er lægeundersøgelsen foretaget uden for Danmark, udstedes sundhedsbeviset af skibsføreren med angivelse af den undersøgende læges navn og bopæl samt skibsførerens navn og skibets navn. Søfartsstyrelsen kan ligeledes udstede sundhedsbevis til en søfarende eller påtegne det.

For søfarende på 18 år og derover har lægeundersøgelsen og dermed også sundhedsbeviset en gyldighed på 2 år regnet fra datoen for undersøgelsen, mens lægeundersøgelsen for søfarende under 18 år har en gyldighed på 1 år. Den undersøgende læge kan dog begrænse lægeundersøgelsen og dermed også sundhedsbevisets gyldighedsperiode. Udløber sundhedsbevisets gyldighedsperiode under en skibsrejse, bevarer beviset sin gyldighed indtil første anløb af en havn, hvor undersøgelsen kan finde sted uden unødigt ophold, dog højst i 3 måneder fra udløbsdato.

Den søfarende skal ved tjenestens tiltræden om bord overgive sundhedsbeviset til skibsføreren, der holder det i forvaring, så længe den søfarende gør tjeneste om bord.

Klage
Søfartslægens eller den udenlandske læges afgørelse om, at en søfarende er uegnet til skibstjeneste eller egnet med begrænsninger, og den deraf følgende påtegning i sundhedsbeviset kan indbringes skriftligt for det særlige Ankenævn for Søfartsforhold, der bl.a. repræsenterer søfartsmedicinsk viden. Ankenævnet er en dansk uafhængig offentlig myndighed. For afgørelser om syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib er Søfartsstyrelsen klagemyndighed. ​

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00