Mindstealder


​​​​Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., § 4, Regler om minimumsalder​
Mindstealderen for, at en søfarende må arbejde på et dansk skib, er den, der følger af MLC, dvs. 16 år. Til værn for søfarende mellem 16 og 18 år er der fastsat særlige regler om hviletid, natarbejde m.v., som omtales nedenfor.

Lov om skibes besætning, § 8, Skibskokke​
Skibskokke foreskrevet i skibets besætningsfastsættelse må ikke være under 18 år.

Bekendtgørelse om søfarendes hviletid
Regler om forbud mod natarbejde m.v. for unge under 18 år
En søfarende under 18 år skal have en hvileperiode på mindst 12 timer inden for arbejdsdøgnet. En søfarende under 18 år må ikke arbejde i perioden mellem kl. 20 og kl. 6.00, og denne periode fastlægger begrebet nat. Skibsføreren kan dog kræve, at søfarende under 18 år arbejder, når det er nødvendigt af hensyn til skibets, ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhed eller for at bistå andre skibe eller personer i havsnød.

For søfarende under 18 år, der går vagt, kan hvileperioden på 12 timer højst deles i 2 perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 8 timer og ligge i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.

Forbuddet mod natarbejde gælder dog ikke, hvis anden placering er nødvendig som led i en erhvervsuddannelse, en af Søfartsstyrelsen godkendt maritim uddannelse eller tilsvarende uddannelse af mindst 2 års varighed, som giver erhvervskompetence.

Søfartsstyrelsens meddelelser A, kapitel I, afsnit B, Unges arbejde i skibe​
Søfarende under 18 år må ikke udføre arbejde, der er sundhedsskadeligt. Kapitel I, afsnit B, indeholder en beskrivelse af arbejde, der vurderes som sundhedsskadeligt for unge søfarende. Det gælder f.eks. beskæftigelse med visse tekniske hjælpemidler.

Unge søfarende må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan bringe deres sundhed i fare. Herudover er bl.a. beskæftigelse i omgivelser eller arbejde, der på grund af ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer kan bringe unge søfarendes sikkerhed i fare, forbudt, ligesom unge søfarende ikke må beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra farlige stoffer og materialer.

En søfarende under 18 år må dog udføre visse former for risikofyldt arbejde, i det omfang dette er nødvendigt for gennemførelse af visse former for uddannelse. For arbejde efter uddannelsens afslutning gælder samme undtagelser, i det omfang de er nødvendige for den unges beskæftigelse, og under forudsætning af at den pågældende fortsat er under 18 år. ​

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00