Skibets bemanding


​Lov om skibes besætning

Besætningsfastsættelsen
Lov om skibes besætning foreskriver, at der på ethvert skib skal være en skibsfører, ligesom der herudover skal være den af hensyn til sikkerhed for menneskeliv på søen nødvendige besætning.

Passagerskibe uanset størrelse, lastskibe med en bruttotonnage på 20 og derover samt lastskibe med en bruttotonnage under 20 i international fart skal være forsynet med et af Søfartsstyrelsen udstedt certifikat indeholdende besætningsfastsæ​ttelsen. Den udstedes under hensyntagen til IMO resolution A.1047(27) om bemanding af skibe.

Besætningen fastsættes for hvert enkelt skib under hensyn til skibets type, indretning, udstyr, anvendelse og fartsområde, således at besætningens størrelse og sammensætning gør det muligt at dække alle opgaver af betydning for skibets og de ombordværendes sikkerhed, herunder opretholdelse​ af sikker bro- og maskinvagt, 

  • betjening og vedligeholdelse af redningsmidler,
  • betjening og vedligeholdelse af havarikontrol-, brandsluknings- og kommunikationsudstyr,
  • anden vedligeholdelse og rengøring af sikkerhedsmæssig art,
  • fortøjningsopgaver,
  • kostforplejning og sundhedsforhold.

Herudover skal der ved fastsættelsen af besætningen tages hensyn til

  • vagtordningen om bord,
  • holddrift,
  • de enkelte besætningsgruppers faktiske arbejdstid,
  • gældende hviletidsbestemmelser samt
  • anvendelse af enhedsmandskab.

Klage
Inden for en periode på 4 uger fra udstedelsen af en besætningsfastsættelse har rederiet eller de søfarendes organisationer mulighed for at indbring​e en besætningsfastsættelse for Ankenævnet for Søfartsforhold, der træffer den endelige administrative afgørelse om besætningens sammensætning.

Læs mere om besætningsfastsættelse

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Benny Gade Matsumoto-Hansen, Besætningskonsulent
+45 72 19 60 73