Sygdomsbehandling om bord


​​Lov om søfarendes​ ansættelsesforhold m.v., § 27, bekendtgørelse om søfarendes ret til pleje og bekendtgørelse om særlig sygesikringsordning for søfarende
Reglerne sikrer samlet den søfarende gratis lægebehandling, medicin m.v. under tjenesten om bord og under ophold i fremmed havn. Den særlige sygesikringsordning for søfarende omfatter behandlingsydelser svarende til dem, der gælder i Danmark, men tilpasset søens særlige forhold. Den søfarende har under tjenesten om bord også mulighed for økonomisk tilskud fra staten til visse former for akut tandbehandling.

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A IX B, Undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin

Sygdomsbehandling m.v.
Reglerne om sygdomsbehandling og skibsmedicin finder anvendelse på søfarende i alle skibe med undtagelse af skibe, der går i fart af ikke over ½ times varighed i søen, og bugserskibe og andre skibe, der sejler i havneområder. Tilsvarende finder reglerne om arbejdsmiljø anvendelse på alt erhvervsmæssigt arbejde, der udføres om bord på nye og eksisterende danske skibe.

Reglerne sikrer, at der under hensyntagen til skibets fartsområde er en skibsmedicinkiste om bord med foreskrevet udstyr, vejledning og medicin, samt at skibsføreren og en anden søfarende skal have gennemført en sygdomsbehandleruddannelse, som bl.a. opfylder STCW-konventionens krav herom.

Sygdomsbehandlingen om bord skal tilrettelægges og udføres efter anvisningerne i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog.

Gennem Radio Medical Denmark sikres der døgnets 24 timer professionel bistand til såvel danske som udenlandske skibe uden beregning.

Skibets sygdomsjournaler, som indeholder oplysninger om undersøgelse, ordination fra Radio Medical, behandling og udlevering af lægemidler, er fortrolige og udleveres til den søfarende ved afmønstring. Kopi af journalen opbevares om bord i et år, hvorefter kopien skal destrueres.

Søfartens Arbejdsmiljøråd publicerer oplysnings- og undervisningsmateriale om trivsel, sundhedsforebyggelse og ulykkesforebyggelse for søfarende.

Sundhedstjenesten i skibe
Der skal forefindes en læge om bord, hvis antallet af ombordværende personer er over 100. Det forudsætter dog, at skibet foretager rejser i international fart af mere end tre dages varighed.

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.​

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. Passagerskibe i national fart​

Krav til sygdomsbehandling om bord reguleres gennem kapitel II-3 i hhv. Meddelelser B og Meddelelser D.

Meddelelser B gælder for nye lastskibe med en længde (L) på 15 meter og derover eller med et dimensionstal på 100 eller derover og for passagerskibe i international fart.

Meddelelser D gælder for alle nye passagerskibe i national fart.

Reglen, der omhandler sygdomsbehandling om bord i Meddelelser B, findes i kapitel II-3 og beskriver kravene til et særskilt sygerum, når dette er krævet.

Dog kan der i stedet for sygerummet indrettes et behandlingsrum (skadestue), der skal være hensigtsmæssigt udstyret, herunder med håndvask og akutbehandlingsplads, når hver enkelt af mandskabet har eget soverum med tilhørende toilet og bad.

Dispensationer og ækvivalenser
Eventuelle undtagelser eller ækvivalente løsninger givet i forhold til kap. II-3 skal kunne dokumenteres om bord, således at overensstemmelse med reglerne kan verificeres under en inspektion på en for inspektøren nem måde.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Jette Lisbeth Bloch Arrias, Seniorskibsinspektør
+45 72 19 63 61