Finansiel sikkerhed for hjemsendelse


Dele af de krav, som er omfattet af forskrift 2.5, er omfattet af lov om Lønmodtagernes Garantifond, som er en lovbestemt ordning, der dækker skibsførere og søfarende på danske skibe, såfremt lovens almindelige krav er opfyldt. Fondens dækning er uafhængig af, om arbejdsgiveren har betalt det lovpligtige bidrag.

Dele af de krav, som er omfattet af norm A 2.5.2, er endvidere dækket af følgende danske offentlige sociale sikkerhedsordninger, som omfatter skibsførere og søfarende på danske skibe: sygesikringsordningen for søfarende samt sygedagpenge- og barselsdagpengeordningerne for søfarende.

Rederen for et dansk skib skal tegne en forsikring eller stille anden tilsvarende sikkerhed, der opfylder kravene i forskrift 2.5, norm A2.5.2. Krav, der er omfattet af Lønmodtagernes Garantifond eller de nævnte offentlige sociale sikkerhedsordninger, kan dog undtages fra forsikringen eller den anden tilsvarende sikkerhed.

Bevis for finansiel sikkerhed i henhold til forskrift 2.5. udgøres derfor for danske skibe dels af en erklæring fra et forsikringsselskab eller en anden garantigiver, der lever op til konventionens bilag A 2.1. Såfremt der i denne erklæring er taget forbehold for krav, der er dækket af Lønmodtagernes Garantifond eller de ovenfor nævnte sociale sikkerhedsordninger, skal de vedlagte erklæringer fra Lønmodtagernes Garantifond og Søfartsstyrelsen tillige medbringes om bord på skibet.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17