Søfarendes ansættelsesaftaler


​​​​Bekendtgørelse om rederens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene

Der skal indgås en skriftlig ansættelseskontrakt mellem den søfarende og rederen eller arbejdsgiveren eller den, der er trådt i rederens eller arbejdsgiverens sted. Kontrakten skal være indgået senest ved ansættelsens begyndelse. For skibsansatte søfarende senest fra tjenestens tiltræden om bord på skibet. Den søfarende skal, inden ansættelseskontrakten underskrives, have mulighed for at gennemgå den og søge råd vedrørende dens vilkår.

Ansættelseskontraktens indhold
Den søfarende skal have udleveret et eksemplar af ansættelseskontrakten, der er underskrevet af rederen/arbejdsgiveren eller den, der er trådt i rederens eller arbejdsgiverens sted. Der er ikke krav om, at der skal anvendes en særlig formular til den søfarendes ansættelseskontrakt.

Ansættelseskontrakten skal indeholde oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, således som de fremgår af bekendtgørelsen, der findes på dansk og på engelsk på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Når den søfarende eller arbejdsgiveren bringer ansættelsesforholdet til ophør, skal datoen herfor samt oplysning om, hvorledes ansættelsesforholdet er ophørt, gives skriftligt.

For en række af oplysningerne om ansættelsesforholdet anses rederens oplysningspligt for opfyldt, hvis der i ansættelsesaftalen henvises til love, administrative bestemmelser eller kollektiv overenskomst, der gælder for de pågældende forhold.

Hvis en kollektiv overenskomst udgør hele eller en del af den søfarendes ansættelsesaftale, skal rederen sikre, at der er en kopi af denne overenskomst til rådighed om bord. For skibe, der sejler i international fart, skal alene de dele af den eller de kollektive overenskomster, der er genstand for en havnestatsinspektion, foreligge på engelsk.
 
Kopi af ansættelseskontrakten skal være om bord

Den søfarende skal medbringe eller inden skibets afgang fremskaffe en kopi af sin ansættelsesaftale til skibsføreren, der opbevarer den om bord, så længe den ansatte gør tjeneste om bord. Den søfarendes underskrift skal fremgå af kopien, når den afleveres om bord. For skibe, der sejler i international fart, skal der endvidere foreligge en engelsksproget kopi af en anvendt standardformular.

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., § 74

Skibsføreren skal sørge for, at et eksemplar af loven og de regler, der er udstedt i medfør af denne, findes om bord på dansk og engelsk og er tilgængelig for de søfarende.

Bekendtgørelse om søfartsbøger​

Søfartsbøger udstedes i henhold til ILO konvention nr. 108 om søfarendes nationale identitetsdokumenter (1958) af Søfartsstyrelsen til personer med dansk indfødsret, der er fyldt 16 år.

Skibsføreren skal på anmodning bekræfte tjenesteforholdet ved påtegning i vedkommendes søfartsbog eller på anden måde, f.eks. ved en særlig erklæring (farttidserklæring).

En udfyldt søfartsbog eller en skriftlig erklæring fra skibsføreren anses for tilstrækkelig registrering af den søfarendes beskæftigelse til at opfylde reglen i Standard A2.1, paragraf 1e.

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., §§ 5, 37, 47 m.v., Regler om opsigelse og afsked

Opsigelse med varsel
For menige søfarende er opsigelsesvarslet 7 dage, medmindre andet er aftalt i kontrakten eller følger af den kollektive overenskomst. Den søfarende kan have et kortere opsigelsesvarsel end rederen, men ikke omvendt.

For skibsofficerer er opsigelsesvarslet som hovedregel 3 måneder, hvis officeren er ansat på en tidsubestemt kontrakt. Rederens varsel kan dog ikke være mindre end 1 måned det første år. Er officeren ansat på en tidsbestemt kontrakt, er opsigelsesvarslet typisk kortere og som hovedregel enten 1 måned eller 7 dage. Ligesom for de menige kan der ikke aftales kortere opsigelsesvarsel for rederen end for officeren.

Afsked (ensidig ophævelse uden varsel af kontraktforholdet inden udløb af ansættelsesperioden)
Fra den søfarende
Loven indeholder en række regler, der giver den søfarende ret til at ophæve ansættelsesforholdet uden varsel (afsked). Det er tilfælde, hvor skibet f.eks. er usødygtigt, skal anløbe en havn med ondartet epidemi eller ikke længere sejler under dansk flag. Det kræver i det enkelte tilfælde opfyldelse af særlige vilkår, der er nærmere beskrevet i de enkelte regler i loven. Dermed opfyldes reglen i Standard A.2.1, stk. 6.

Fra rederen
Loven indeholder endvidere regler, der giver rederen/skibsføreren ret til at bringe den søfarendes ansættelsesforhold​ til ophør uden varsel i tilfælde af f.eks. uduelighed og agterudsejling, eller hvis den søfarende forser sig groft i tjenesten ved gentagen ulydighed, voldsom adfærd eller beruselse om bord m.v. Dermed opfyldes reglen i Standard A.2.1, stk. 6.

For skibsføreren gælder særlige regler, der opfylder kravene i Standard A.2.1, stk. 6.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00