Større passagerskibe


Billede af redningsflåde

​​​​På denne side kan du få mere information om, hvordan Søfartsstyrelsen syner større danske passagerskibe. Større passagerskib sejler typisk i international fart.

Synets indhold

I 2014 ændrede Søfartsstyrelsen sin måde at afholde passagerskibssyn på. Sikkerhedsledelse, betjening og vedligeholdelse er efter Søfartsstyrelsens opfattelse flere sider af samme sag. Derfor omfatter synet tekniske forhold (fornyelsessyn), sikkerhedsledelse (ISM) og søfartssociale forhold (MLC). Det betyder, at skibets fornyelsessyn, ISM-audit og MLC-syn er lagt sammen til et syn. Maritim sikring (ISPS) synes særskilt, men kan dog godt foregå i samme tidsrum.

Alle passagerskibe skal leve op til gældende konventioner og lovgivning. Synsområderne er derfor opbygget på baggrund af de eksisterende krav fra konventioner og love. Hvert synsområde kan dække flere specifikke krav og er derfor at betragte som overordnede områder.

Liste over synsområder

Synet består af en række moduler, som udføres i den rækkefølge, der passer bedst med skibets drift. Nogle moduler gennemføres løbende under hele synet – fx samtalerne med forskellige besætningsmedlemmer om søulykke, arbejdsmiljø, MLC og ISM.

Liste over moduler

Rederiet skal planlægge minimum en operationel øvelse, som tager udgangspunkt i årets tema. Rederiet har ansvaret for planlægningen, afholdelsen og udførelsen af øvelsen, og den skal afspejle, hvordan rederiet arbejder med sikkerhed til daglig. Efter øvelsen skal besætningen evaluere øvelsen, for at Søfartsstyrelsen kan vurdere rederiets sikkerhedsledelse i praksis.

Bemærk, at en teknisk test som fx udsætning af en redningsbåd ikke betragtes som en operativ øvelse. En operativ øvelse skal kunne verificere besætningens effektivitet, kommunikation, interaktion og fortrolighed med håndtering af udstyret under hensyntagen til skibets procedurer og den menneskelige faktor. En teknisk test er afprøvning af udstyr for at påvise korrekt operation og funktion af udstyret.

Inden synet

Søfartsstyrelsen anbefaler, at rederiet indsender en plan for afholdelse af synet senest 14 dage før dets afholdelse. Planen skal sendes til den skibsinspektør, som skal udføre synet.

Ved planlægning af synet skal der tages hensyn til hviletid for alle involverede personer, herunder skibets besætning og Søfartsstyrelsens skibsinspektører. Rederiet skal i den forbindelse være opmærksom på, at Søfartsstyrelsens skibsinspektører er underlagt de landbaserede hviletidsbestemmelser.

Forskellige forslag til synsplaner

Sikkerhedsrepræsentanterne/tillidsmændene på skibet skal så vidt muligt være til stede under synet.

Rederiet skal ikke indsende skibets SMS (sikkerhedsstyringssystem) til Søfartsstyrelsen før synet, da dette vil blive drøftet og verificeret gennem stikprøvekontrol under synet. Søfartsstyrelsen og rederiet kan indgå en individuel aftale om, at dokumentation indsendes før synet. Det kan fx være skibets sikkerhedsplan (ISPS) eller resultatet af det seneste interne audit på skibet og rederiet.

Rederiet skal endvidere være opmærksom på, at Søfartsstyrelsen ikke udsender kontrolskemaer som forberedelse til synet.

Efter synet

Efter synet får rederiet en rapport, som består af en samlet evaluering, hvor der lægges lige så meget vægt på de forhold om bord, der fungerer godt, som de forhold, hvor noget kan blive bedre. Evalueringen drøftes med besætningen på et afsluttende møde.

Evalueringen består af følgende punkter:

  1. Besætningens håndtering af søulykke (kompetencer og kvalitet af øvelser og træning)
  2. Sikkerhedsledelse og –kommunikation (hvordan er sikkerhedskulturen om bord?)
  3. Styring af vedligeholdelse

Rapporten indeholder også evt. krav og afvigelser, som måtte være fundet under synet.​

 Relateret indhold

Indflagningspakke til passagerskibe i international fart                   

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17