Internationale konventioner


Billede af verdenskort

​​​En række af de vigtigste regler, der gælder for danske skibe og søfarende, udspringer af internationale konventioner vedtaget i IMO.​


Fra international konvention til dansk lovgivning

IMO's vigtigste produkt er de forskellige internationale konventioner, som medlemslandene har forhandlet, vedtaget og ratificeret. Dertil kommer de såkaldte 'koder', der er uddybende regler til konventionerne, og som typisk behandler et afgrænset teknisk område.

Når Danmark først har ratificeret en konvention, og den er trådt i kraft, har danske myndigheder ansvaret for at sikre, at danske skibe lever op til kravene i konventionen.

Konventioner træder i kraft, når et tilstrækkeligt antal IMO-medlemmer har ratificeret dem. I praksis defineres det ofte sådan, at den sammenlagte tonnage, for de ratificerende lande skal nå et vist niveau, før konventionen kan træde i kraft. Man kan finde status på ratificering af de forskellige konventioner på IMO's hjemmeside.

Hvor finder jeg IMO-reglerne?

En del af IMO's udgifter dækkes af salg af konventioner og koder. Teksterne er derfor beskyttet af IMO's ophavsret og skal købes hos organisationen. Det kan man gøre her:

Besøg IMO's webshop

Se status for ratificering af konventionerne på IMO's hjemmeside

Når Danmark tiltræder IMO-regler, implementeres de efterfølgende i dansk lovgivning. Nogle gange omsætter EU først IMO's regler til direktiver og forordninger, som derefter implementeres i EU-landenes nationale lovgivning.

De vigtigste konventioner

Her følger en kort beskrivelse af de vigtigste IMO-konventioner:

  • SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea

SOLAS betragtes af mange søfolk som 'biblen inden for søsikkerhed'. Konventionen er noget ældre end IMO selv og blev i første omgang vedtaget som følge af katastrofen med Titanic i 1912 – en episode der satte internationalt fokus på nødvendigheden af regler og minimumsstandarder for sikkerhed på skibe. SOLAS regulerer alt fra skibes konstruktion og udstyr til den daglige drift om bord, og mange af de vigtigste IMO-koder udspringer af SOLAS-konventionen.

  • MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution From Ships

MARPOL er den vigtigste maritime miljøbeskyttelses-konvention, som først og fremmest skal begrænse skibes forurening af havet og luften. MARPOL dækker områder som olieforurening, skadelige væsker og stoffer, spildevand, affald og luftforurening.

Konventionerne om ansvar, erstatning og forsikringspligt ved olieforurening, i forbindelse med passagertransport, m.v.

Det er f.eks. oliefondskonventionerne, der fastsætter bidragspligt for modtagere af olie med henblik på at kunne udbetale erstatninger, hvor erstatningsbeløbene ved forureningsskader overstiger de enkelte rederes erstatningspligt. Et andet eksempel er Athen-konventionen, der fastsætter ansvar, erstatning og forsikringspligt i forbindelse med passagertransport.

  • STCW - International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

STCW er den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold og fastsætter kvalifikations- og uddannelseskravene for skibsførere, officerer og vagthavende personale på søgående handelsskibe.

  • FAL – International Convention on Facilitation of International Maritime Traffic

Målet med FAL-konventionen er at facilitere international søtransport. Konventionen regulerer en lang række udfordringer ved international sejlads, som især opstår i forbindelse med ophold i, anløb af eller afgang fra havne. Reglerne spænder vidt - de vedrører fx spørgsmålet om, hvilken dokumentation skibets kaptajn skal fremvise til lokale havnemyndigheder, men d​er er også regler for at sikre korrekt håndtering af situationer med blindpassagerer om bord.

Foruden de her nævnte har IMO vedtaget en lang række andre konventioner og koder, som dækker alle tænkelige områder i forbindelse med skibsfart. Og flere kommer løbende til.

Se en komplet liste over konventioner på IMO's hjemmeside.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00