Ballastvand


Billede af gopler

​Ballastvandkonventionen har til formål at forhindre indførelsen af invasive arter fra skibes ballastvand. Læs mere om status på konventionen her.

Ballastvandkonventionen blev vedtaget i IMO i 2004, og Danmark tiltrådte den i 2012. Konventionen træder i kraft den 8. september 2017.

Danmark arbejder generelt for, at indfasningen af konventionen sker på en måde, som ikke pålægger erhvervet unødige byrder, og som er praktisk gennemførlig.

Danmark har flere producenter af anlæg til håndtering af ballastvand. Konventionen kan derfor medvirke positivt til udvikling af grønne maritime teknologier, der kan bidrage til at skabe grøn vækst og beskæftigelse.

Fakta om ballastvandkonventionen

Implementering

Anvendelsesdatoerne i konventionen blev ændret ved en Assembly-resolution i 2013.

Dette medfører, at alle skibe bygget før konventionens ikrafttræden betragtes som eksisterende skibe. Disse eksisterende skibe skal som udgangspunkt begynde at rense deres ballastvand 5 år efter, at konventionen er trådt i kraft. Det præcise tidspunkt vil være, når skibet har sit første fornyelsessyn af IOPP-certifikatet efter konventionens ikrafttrædelse. Alle nybygninger vil skulle rense deres ballastvand efter ikrafttrædelsen.

IMO's miljøkomité (MEPC) diskuterede imidlertid anvendelsesdatoerne på sidste møde i oktober 2016, og der er dermed rejst tvivl om, hvorvidt de vil blive udskudt i 2 år. Dette vil blive diskuteret igen i juli 2017.

Undtagelser

Det dansk udviklede koncept kaldet "Same Risk Area" blev diskuteret på sidste møde, og det blev besluttet, at konceptet kan bruges nu, mens vejledning G7 om risikovurderinger kan blive justeret på MEPC 71, således at "Same Risk Area" nævnes og defineres i vejledningen. Det betyder, at man i stedet for at udarbejde en risikovurdering per skibsrute, hvilket er kravet i dag, kan udarbejde en risikovurdering for et område (efter enighed blandt myndighederne i alle de berørte lande), hvilket vil være betydeligt enklere at håndtere for både redere og myndigheder.

Typegodkendelse

Systemer til rensning af ballastvand typegodkendes efter en IMO-vejledning.

En revision af vejledningen G8 om kvalitet og test af ballastvandsanlæg blev afsluttet på mødet ved, at den revidere vejledning blev vedtaget. Yderligere vil vejledningen blive obligatorisk og omskrevet til en kode.

Prøvetagning

Der har i IMO været drøftelser om procedurerne for den praktiske prøvetagning og test i forbindelse med havnestatskontrollen. Drøftelserne har vist sig vanskelige, hvorfor fastlæggelsen af disse procedurer er blevet udskudt. Der er fastlagt havnestatskontrolprocedurer, men der er endnu ikke udviklet en metode for prøvetagning. Det er derfor besluttet at udsætte prøvetagningsdelen af havnestatskontrollen i to til tre år efter ikrafttrædelsen af konventionen.

 Relateret indhold

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Clea Henrichsen, Specialkonsulent
+45 72 19 63 69