Drivhusgasudledninger


Illustrativt billede

​Transport til søs udleder omkring 1.000 mio. tons CO2 årligt, og det udgør ca. 2,2 pct. af den årlige udledning på verdensplan. Derfor arbejder Danmark sammen med andre lande i EU, IMO og UNFCCC på regulering for skibsfartens CO2-udledning.

Afhængigt af udviklingen i verdenshandlen, det fremtidige transportbehov samt den fremtidige regulering af skibenes CO2-udledning, kan udledningerne fra international skibsfart ventes at stige markant. Spørgsmålet om fremtidig regulering af CO2-udledningerne fra skibsfarten er et vigtigt emne på den internationale skibsfartspolitiske dagsorden.

EU

EU har vedtaget den såkaldte MRV-forordning, der skal overvåge CO2-udledninger fra skibe. Forordningen fastlægger regler for overvågning, rapportering og verifikation af oplysninger om bl.a. CO2-udledninger fra skibe, som sejler i EU samt til eller fra en EU-havn.

MRV-forordningen træder i kraft i januar 2018. Forordningen foreskriver, at der skal udstedes og efterfølgende foretages kontrol af et overensstemmelsesdokument, der udstedes af en akkrediteret organisation. Dette dokument skal være om bord på skibene og bliver skibets bevis for, at det lever op til sine forpligtelser.

I forhold til håndhævelse henviser forordningen til EU’s havnestatskontroldirektiv, således at håndhævelse af forordningen kan ske i forbindelse med havnestatskontrol.

IMO

IMO vedtog i 2011 globalt bindende regler om et energieffektivitetsindeks (EEDI), der fastsætter standarder for energieffektivitet i nye skibe, og en driftsplan for skibsenergieffektivitet (SEEMP), som er et værktøj for både nye og eksisterende skibe til at forbedre energieffektiviteten.

Reglerne trådte i kraft i 2013. I forbindelse med disse regler er der derudover vedtaget en række resolutioner og cirkulærer, der implementerer reglerne. I 2025 vil reglerne for nye skibes energieffektivitet være fuldt indfaset. Det indebærer, at nye skibe skal være 30 pct. mere energieffektive end skibe, der blev bygget før 2013.

I IMO (MEPC) forhandles der p.t. om et obligatorisk globalt dataindsamlingssystem for struktureret overvågning og rapportering af skibes brændstofforbrug, et såkaldt Data Collection System. Systemet skal opgøre skibenes brændstofforbrug, og det forventes indarbejdet i MARPOL Annex VI. Forhandlingerne pågår i IMO, hvor MEPC 69 i april 2016 godkendte et udkast til dataindsamlingssystemet, som forventes vedtaget på MEPC 70, der afholdes i oktober 2016.

IMO (MEPC) har vedtaget en køreplan for, hvordan international skibsfart kan bidrage til den globale indsats for reduktion af drivhusgasudledningerne. Køreplanen indebærer, at IMO skal udvikle en strategi for at reducere skibenes drivhusgasudledninger, herunder udvikling af nye globale tiltag på både kort og lang sigt. Strategien skal i første omgang være klar i 2018 med henblik på at kunne bidrage til den første statusdrøftelse vedrørende opfyldelse af Parisaftalens langsigtede klimamålsætning. Strategien skal efterfølgende opdateredes og vedtages endeligt i 2023. Med vedtagelse af køreplanen er det desuden besluttet, at IMO’s klimaarbejde de kommende år skal opprioriteres, idet der skal holdes en række intersessionelle møder mellem MEPC møderne.

UNFCCC

International skibsfart blev drøftet som led i forhandlingerne under FN’s Klimakonvention (UNFCCC) om en global klimaaftale på COP21 i 2015 i Paris. (Parisaftalen)

På trods af Danmarks og EU’s aktive indsats for, at den globale klimaaftale skulle adressere udledninger fra international skibs- og luftfart, lykkedes det ikke at få international transport eksplicit nævnt i aftalen.

 Relateret indhold

 KONTAKT vedr. EU og IMO

KONTAKT vedr. EU og IMO

Maritim regulering og jura
Palle Kristensen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 72

 KONTAKT vedr. UNFCCC

KONTAKT vedr. UNFCCC

 
 
72 19 60 00