Coronavirus - søfarten

Søfartsstyrelsen følger situationen nøje såvel i Danmark som internationalt i relation til de særlige forhold for skibsfarten og de søfarende. Læs her spørgsmål og svar.

Først og fremmest bør alle rederier, skibe og søfarende følge råd og vejledning fra Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet. Alle spørgsmål vedrørende smitte, risiko, sygdom, behandling, overvejelser i forbindelse med rejser eller havneanløb henvises hertil samt til instrukser og vejledninger fra myndighederne i de havnestater, skibene anløber.

Herudover står Søfartsstyrelsen samtidig til rådighed for rederier og de søfarende med bistand og vejledning i forhold til de særlige situationer, der eventuelt måtte opstå.

Kontakt til Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen vil tilstræbe at bistå med nødvendige løsninger, så en given udfordring kan håndteres, uden at skibene forsinkes eller driften påvirkes unødigt.

Du kan kontakte Søfartsstyrelsen med spørgsmål herom.

I Søfartsstyrelsens åbningstid kan du henvende dig på styrelsens hovednummer: tlf. 72 19 60 00.

I akutte tilfælde udenfor normal åbningstid kan Søfartsstyrelsens vagttelefon benyttes – tlf. 72 19 60 00.

Spørgsmål og svar i forbindelse med COVID-19

Rederier og maritime virksomheder bør søge information for virksomheder på www.virksomhedsguiden.dk.

Søfarende, rederier og skibe kan stå over for særlige problemstillinger. Nedenfor har vi samlet svar på nogle af de spørgsmål, som kan opstå. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Søfartsstyrelsen.

Nej, du skal selv tilmelde dig et nyt kursus. Kontakt Center for det Maritime Sundhedsvæsen på cms@dma.dk

I skibets medicinkiste findes medicin og udstyr, herunder ilt, til behandling af symptomerne i forbindelse med COVID-19. Alle medicinkisterne indeholder værnemidler som beskyttelsesbrille og handsker. I medicinkisterne A, A MFAG A1 og A MFAG A2 findes også mundbind.

Alt behandling skal ske i samråd med Radio Medical Danmark.

Følg rådene om forebyggelse på www.coronasmitte.dk

Kontakt til Radio Medical Danmark

Kontakt Søfartsstyrelsen. Vi vil som hovedregel kunne udstede nødvendige tilladelser til forlængelse og udsættelse.

Udenlandske certifikater (til udenlandske søfarende) kan Søfartsstyrelsen ikke forlænge e.l. I tilfælde af problemer med udenlandske certifikater vil Søfartsstyrelsen hjælpe med kontakt til den relevante udenlandske myndighed for at få udstedt fornødne forlængelser.

Hvis der opstår problemer, eller du har spørgsmål vedrørende sundhedsbevis, brandkursus, sønæringsbevis m.v., kan du kontakte Søfartsstyrelsen, som vil forsøge at finde en løsning.

Du kontakter Center for det Maritime Sundhedsvæsen på cms@dma.dk og booker en kursusdato samt ansøger om endnu en forlængelse af certifikatet.

Kontakt Søfartsstyrelsen om det konkrete skib. Vi vil som hovedregel kunne udstede nødvendige tilladelser til forlængelse og udsættelse.

Hvis en søfarende om bord udviser tegn på COVID-19 eller bliver syg, skal skibsføreren i samråd med Radio Medical vurdere den bedste behandling. Vedkommende skal som hovedregel i isolation om bord.

Kontakt Radio Medical Danmark

rmd@rsyd.dk
+45 75 45 67 66
Radio Medical Danmark

Forholdsregler for de øvrige ombordværende, forebyggelse af smitte mv. skal træffes i samråd med Radio Medical.

Hvis behandling skal ske i land, kan Søfartsstyrelsen bistå rederiet med kontakt til relevante myndigheder i ind- og udland.

Der er udarbejdet en vejledning, som bør følges, når en person ombord skal i isolation. 

 

Opstår der problemer med certifikater til skib eller besætning i forbindelse med havnestatskontrol, skal rederiet kontakte Søfartsstyrelsen, som vil søge at bistå i situationen.

Særlige påbud, karantænebestemmelser o.l. sker efter gældende regler i det land, som skibet skal anløbe. Skulle der i den forbindelse opstå særlige problemer, kan man kontakte Søfartsstyrelsen, der så vidt muligt vil bistå med råd og vejledning samt etablering af kontakt til relevante myndigheder i det pågældende land.

Du kontakter Center for det Maritime Sundhedsvæsen (cms@dma.dk) for at aftale en ny kursusdato. Hvis dit sygdomsbehandlercertifikat udløber inden nyt kursus, skal du ansøge om forlængelse af certifikatet på cms@dma.dk

Rederiet skal kontakte Søfartsstyrelsen, som vil være indstillet på at bistå med at finde og tillade en midlertidig løsning under hensyntagen til sikkerheden.

Skriv til Søfartsstyrelsen på cfs@dma.dk 

Ja, indrejse til Danmark er afhængigt af, om de pågældendes bopælsland kan karakteriseres som 'åbent' eller i karantæne.

Er dit bopælsland kategoriseret som et karantæneland (orange), må du rejse ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål.

Ved tvivlsspørgsmål bør man rette henvendelse til politiet for vejledning. Politiets hotline: 70 20 60 44.

Du kan finde en aktuel liste med hhv. "åbne lande" og "karantænelande" her

Ja, ifølge Rigspolitiet er af- eller påmønstring i Danmark i forbindelse med besætningsskifte tilladt, da det er et anerkendelsesværdigt formål.

Se mere på www.coronasmitte.dk

Ophold af passagerer på færger på lukkede vogndæk under overfarten kan undtagelsesvist tillades efter konkret anmodning fra passagerer med særlige beskyttelsesbehov.

  • Skibet skal i så fald have fastsat et beredskab og nødvendige procedurer med henblik på at håndtere sådanne situationer. Beredskabet skal fastslå det samlede antal passagerer, der højst kan opholde sig i bilerne under overfarten.

Det skal også sikres,

  • at der til enhver tid er tilstrækkelig plads mellem bilerne, så samtlige passagerer kan komme uhindret ud af bilerne og med direkte adgang til evakueringsveje
  • at der opretholdes vagt på vogndækket under hele overfarten, og at der er tilstrækkelig besætning på vogndækket til at bistå ved en evakuering
  • at der sker optælling af passagerer, der sidder i biler på vogndæk
  • at der foreligger en evakueringsplan og er planlagt evakueringsveje fra vogndækket til skibets redningsudstyr samt fastlagt procedurer, der sikrer kontrol af, at alle bliver evakueret fra vogndækket
  • Salg af fødevarer og lignende bør ikke tilbydes på denne del af skibet.

Der er ikke krav om, at man orienterer Søfartsstyrelsen, når der undtagelsesvist gives tilladelse til passagerers ophold på vogndæk, jf. ovenstående.

Nej, søfarende fra højrisikolande, som rejser ind i Danmark med det anerkendelsesværdige formål at foretage besætningsskifte, skal ikke vise en negativ COVID-19 test. Den søfarende er i transit i Danmark for at foretage besætningsskiftet og er derfor undtaget reglen om at skulle fremvise en negativ test.

Du kan læse mere om krav ved indrejse her

Eller kontakt Politiets hotline på 70 20 60 44.

Kontakt

Søfartsstyrelsen