Analysens hovedkonklusioner

  • Samlet set beskæfti-gede Det Blå Dan-mark 64.413 perso-ner i 2020. Hertil kommer yderligere 38.108 beskæftigede, som beskæftiges pba. den efterspørgsel efter varer og tjenester, som Det Blå Danmark skaber i andre danske brancher. Tilsammen svarer det til 3,5 pct. af den samlede beskæftigelse i Dan-mark, hvilket er en lille stigning fra 2019.

    Den direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark er faldet med godt 1.200 personer i perioden 2010-2020. Beskæftigelsen har dog været sti-gende siden 2016, således at den maritime sektors beskæftigelsesbidrag næsten er til-bage på niveauet fra 2010.
  • Produktionen i Det Blå Danmark svarer til 8,7 pct. af den samlede produktion og 4,3 pct. af brutto-værditilvæksten (BVT) i den samlede øko-nomi. Inklusiv det indirekte bidrag gennem ef-terspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher er det samlede bidrag på hhv. 10,1 og 5,6 procent. For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark ca. dobbelt så meget BVT som en gennemsnit-lige branche i dansk økonomi.
  • Eksporten i Det Blå Danmark var i 2020 på godt 255 mia. kr., svarende til 24,6 pct. af den samlede ek-sport af varer og tjenester. Det er et mindre fald sammenlignet med eksporten i 2019. Medtages den indirekte eksport udgør andelen 27,1 procent. Det er også et lille fald fra 2019.

    Eksporten udgør i 2020 i alt 80,5 pct. af pro-duktionen i Det Blå Danmark, heraf 73 pct. di-rekte og 7,5 procent indirekte. Det er lille stig-ning fra 2019.
  • Skibsfarten blev ramt hårdt af krisen i 2009, men har si-denhen genvundet den tabte indtjening og produktivitet, og har samlet set oplevet en produktivitetsvækst på 5,3 pct. om året mod 1,4 pct. i den samlede danske økonomi i peri-oden 2008 til 2018. Dette skyldes særligt en produktivitetsvækst i delsektoren på 11 pct. fra 2017 til 2018.

    Den højeste bruttoværditilvækst pr. beskæfti-get findes i Olie og gas, hvor den i 2018 var på 6,7 mio. kr. Samlet set er bruttoværditil-væksten for Det Blå Danmark ca. 1,35 mio. kr. pr. beskæftiget.