Årlige afgifter

For skibe registreret i et dansk skibsregister, betales en årlig afgift. Afgiften medvirker til at finansiere myndighedsopgaver forbundet med, at skibe sejler under dansk flag.

Alle ejere af skibe har pligt til inden 30 dage at anmelde ændringer i de oplysninger om skib og ejer, som er anmeldt til Skibsregistret.

Kontroller de oplysninger vi har om dit skib og dig

Søg i skibsregistrene

Afgiften gælder ikke skibe med hjemsted i Grønland – og hvis ejer har bopæl eller hjemsted i Grønland.

Skibe, der er bevaringsværdige, og fremgår af Skibsbevaringsfondens liste, er fritaget fra at betale afgiften: Liste over bevaringsværdige skibe

Afgiften opkræves hos skibets registrerede ejer via e-Boks. Det sker en gang årligt og normalt i sidste halvdel af marts.

Fristen for at indbetale afgiften er 30 dage.

Afgiftsperioden er 1. marts til 28./29. februar. Skibe registreret per 1. marts er afgiftspligtige for hele den kommende periode. Hvis du anmelder dit skib til udslettelse af registret inden udgangen af august, og skibet bliver udslettet, kan du dog få halvdelen af den aktuelle årsafgift tilbage. Vær opmærksom på, at skibe, hvori der er registreret pant eller andre hæftelser, først kan slettes af registret, når hæftelserne er udslettede.

Hvis du sælger, eller på anden måde overdrager dit skib i en afgiftsperiode og skibet forbliver registreret, skal den nye ejer betale afgiften i kommende afgiftsperioder. I kan naturligvis indbyrdes aftale at dele udgiften, men den, der per 1. marts er registreret som ejer af et skib, er den som efter loven er forpligtet til at betale afgiften.

Går skibet til grunde, ophugges eller lignende, ophører afgiftspligten, men husk at anmelde ændringen til skibsregistret. Du kan normalt få betalt afgift tilbage, beregnet fra det tidspunkt, hvor skibet ophørte med at eksistere, eller hvor en ret har givet tilladelse til at indlede mortifikation af et bortkommet pantedokument, som står i vejen for umiddelbart at udslette skibet.

Beløbet som skal betales i afgift, afhænger af skibets bruttotonnage og anvendelse:

Bruttotonnage under 30 (Handelsskibe og fiskeskibe) 300 kr.
Bruttotonnage under 20  800 kr.
Bruttotonnage mellem 20 og 500 1.600 kr.
Bruttotonnage over 500 2.400 kr.

​Vær opmærksom på, at hvis afgiften betales efter betalingsfristen, udsendes der rykker med gebyr. Betales afgiften ikke inden fristen, bliver den sendt til Gældsstyrelsen, som i øvrigt også pålægger en afgift.

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål om årsafgiften.

Kontakt

Skibsregistret