Fuldmagt - Skibsregistret

Alle dokumenter, som du anmelder til Skibsregistret med henblik på registrering, skal være underskrevet af den, der er berettiget til at disponere (underskrive) vedr. den ret, som dokumentet drejer sig om. Det kan være en ejendomsret (fx bilbrev, skøde), et pant, en rådighedsindskrænkning, en anmeldelsesblanket mv.

Kan du ikke selv underskrive et dokument, kan du, som fuldmagtsgiver, oprette en fuldmagt til en anden fysisk eller juridisk person (fuldmægtig), som kan underskrive på dine vegne.

Hvis du vil bruge en fuldmagt, skal den altid forevises i original for Skibsregistret.

En indleveret fuldmagt kan altid trækkes tilbage, før registrering er sket. En fuldmagt trækkes tillbage ved brev eller sikker e-mail fra fuldmagtsgivers e-Boks til Skibsregistrets e-Boks. Hvis du trækker en fuldmagt tilbage, bør du straks ringe til Skibsregistret (telefon +45 72 19 60 00) og oplyse, at fuldmagten vil blive trukket tilbage.

Skibsregistret har udarbejdet en standardfuldmagt, men du kan også vælge selv at oprette en fuldmagt. Hvis du selv opretter fuldmagten, så vær opmærksom på, at følgende skal oplyses i fuldmagten:

  • Fuldmagtsgivers navn, adresse, fødselsdato, CPR/CVR nummer eller for udenlandske personer og selskaber, pas- eller ID nummer/selskabsnummer i hjemlandet
  • Skib/e, som registreringen vedrører identificeres med oplysning om kendingsbogstaver og skibets navn. I fuldmagter vedr. skibe, som endnu ikke er registrerede og som ikke har kendingsbogstaver, kan skibet identificeres med IMO-nummer eller byggeår, byggenummer og byggeværft, forudsat at oplysningerne bekræftes andet steds, fx i skibets målebrev udstedt af dansk autoriseret måler
  • Det skal detaljeret oplyses, hvilke dispositioner, der gives fuldmagt til
  • Fuldmagten bør indeholde en udløbsdato og evt. maksimum eller minimum på dispositionens værdi i en oplyst valuta
  • Bekræftelse af underskrivers identitet, underskriftdatoen samt underskrivers myndighed af enten to vitterlighedsvidner (som ikke må have en personlig økonomisk interesse i dispositionen – det vil normalt sige ægtefælle, eller samlever til underskriver eller parter i aftalen), en dansk, autoriseret advokat eller notarius publicus. For fuldmagtsgivere, som er selskaber, skal fuldmagten udstedes i henhold til selskabets tegningsregel, og tegningsretten kan dokumenteres ved enten selskabsregisterudskrift (kun for EU/EØS lande og forudsat, at udskriften indeholder oplysning om selskabets tegningsregel og de tegningsberettigede), eller notarius publicus’ udtrykkelige bekræftelse af underskrivers underskriftkompetence på vegne af udstederselskabet (authorized to sign on behalf of).

Generalfuldmagter og fuldmagter uden udløbsdato kan bruges, men Skibsregistret henstiller, at sådanne fuldmagter normalt ikke er ældre end tre år, samt at fuldmagter udstedt af selskaber afspejler selskabets aktuelle tegningsforhold. Fuldmagter udstedt af partredere i partrederier med mange partredere vurderes konkret.

Kontakt

Skibsregistret