Optagelse af skib i dansk register og udstedelse af nationalitetsbevis eller midlertidigt nationalitetsbevis

Om de danske registre

I Danmark har vi to skibsregistre; Skibsregistret (DAS) (herunder Skibsbygningsregistret), Dansk Internationalt Skibsregister og Fartøjsfortegnelsen.

Alle danske skibe, som skal anvendes erhvervsmæssigt, skal være registreret i et af registrene. Undtaget er dog lastfartøjer, pramme, lægtere, uddybningsmaskiner, flydekraner og lignende med en bruttotonnage (BT) mindre end fire, og som ikke har helt gennemgående dæk.

I Skibsbygningsregistret, som er en særlig afdeling af Skibsregistret (DAS), kan optages alle skibe under bygning her i riget, såfremt skibenes bygning er så langt, at skibet kan identificeres og BT forventes at blive målt til en bruttotonnage på 5 eller mere. Dog kan skibe, som bygges til fritidsformål kun optages, såfremt de skønnes at få en BT på 20 eller mere.

Nedenfor ses de størrelsesmæssige krav for, at et skib kan optages i de forskellige registre

 • Skibsregistret (DAS): Her kan alle danske erhvervsskibe med en BT på 5 eller mere optages. Endvidere optages fritidsfartøjer, herunder husbåde, som bruges til privat beboelse, når de har en BT på 20 eller mere.
 • Dansk Internationalt Skibsregister (DIS): Her kan optages handelsskibe (ikke fiskeskibe), som har en BT på 20 eller mere. Skibe, der registreres i DIS må ikke transportere passagerer mellem danske havne, med mindre der er tale om fart til og fra havanlæg.
 • Fartøjsfortegnelsen (FTJ): Erhvervsskibe med en bruttotonnage på mellem 5 og 20 kan enten optages her eller i DAS. Erhvervsskibe med en bruttotonnage på mindre end 5 kan kun optages her.
 • Skibsbygningsregistret: Her kan optages alle skibe under bygning på et dansk værft, som forventes at få en BT på 5 eller mere.
 • Bemærk, at fritidsfartøjer med en BT under 20 ikke kan hverken optages eller genoptages i noget skibsregister. Når et skib anmeldes til registrering, tildeles det kendingsbogstaver. Når et registreret skib udslettes og senere anmeldes på ny (genoptagelse), får skibet ikke de samme kendingsbogstaver, som det tidligere har haft. Skibe som samme døgn udslettes og genoptages kan dog efter forudgående aftale med Skibsregistret beholde de samme kendingsbogstaver.

Om nationalitetsbeviser

1. Når skibet er registreret – udstedelse af nationalitetsbevis

Et dansk nationalitetsbevis dokumenterer, at skibet er berettiget til at føre dansk flag og er således dokumentation for skibets nationalitet som dansk.

Alle nationalitetsbeviser udstedes som elektroniske, verificerbare dokumenter. Du kan til enhver tid ved fx at scanne QR koden på nationalitetsbeviset, og se om beviset er gyldigt.

Udstedte nationalitetsbeviser gøres ugyldige, når der udstedes et nyt nationalitetsbevis til skibet, hvis skibet udslettes af dansk register, når en bareboat-ind registrering ophører eller hvis skibet skifter anvendelse til ”tidligere fiskeskibe”.

Du kan få adgang til nationalitetsbeviset på Søfartsstyrelsens hjemmeside i skibsrederselvbetjeningen med MitID eller efter at have oprettet dig som bruger. Se vejledning her.

Nationalitetsbeviset skal altid være tilgængeligt om bord på skibet, enten i fysisk eller elektronisk form.

A. Digital anmeldelse

Når anmeldelse af et skib eller af en ændring til et allerede registreret skib er registreret modtager anmelder mailbesked om, at ”Din anmeldelse er blevet behandlet af en sagsbehandler, og du kan nu genoptage din anmeldelse”.

Du kan så genoptage anmeldelsen og skal da indskrive det sted i skibets indvendige, faste konstruktion, hvor skibets kendingsbogstaver er permanent påmærket i skibets indvendige, faste konstruktion. Herefter kan du anmode om udstedelse af nationalitetsbeviset, som derefter kan downloades som PDF-fil..

Du kan se en egentlig vejledning til dette trin i vejledningerne til de forskellige typer af digital anmeldelse.

B. Anmeldelse, når digital anmeldelse ikke kan ske

Du bliver af skibsregistret senest i forbindelse med afslutningen af den manuelle sagsbehandling af din anmeldelse anmodet om skriftligt – gerne på mail - at oplyse, hvor skibets kendingsbogstaver er permanent påmærket i skibets indvendige, faste konstruktion. Først når du har afgivet den oplysning kan nationalitetsbeviset udstedes

2. Midlertidigt nationalitetsbevis

Skibsregistret kan efter skriftlig anmodning – gerne på mail - udstede et midlertidigt nationalitetsbevis. Udstedelse af og anmodning om midlertidige nationalitetsbevis kan ikke ske i DSRG, Selvbetjeningen.

Midlertidigt nationalitetsbevis kan udstedes til skibe, som er anmeldt til registrering i Danmark, når skibet er færdigbygget eller under bygning med henblik på prøvetur eller lignende. Endvidere skal forskellige ting henholdsvis dokumenteres og sandsynliggøres.

Et midlertidigt nationalitetsbevis udstedes for en kortere, afgrænset periode, normalt 7 – 30 dage. Midlertidige nationalitetsbeviser kan efter skriftlig anmodning og omstændighederne forlænges.

Et midlertidigt nationalitetsbevis kan tjene som grundlag for udstedelse af fartstilladelse, besætningsfastsættelse, forsikringscertifikater mv. udstedt af Søfartsstyrelsen.

Et midlertidigt nationalitetsbevis giver mulighed for at sejle under dansk flag før skibet er registreret. Et midlertidigt nationalitetsbeviser er ikke en registrering af skibet og der kan ikke registreres pant eller andre rettigheder i skibet på det grundlag.

Anmeldelse af dokumentation og dokumenter for udstedelse af midlertidigt nationalitetsbevis

A. Digital anmeldelse

Hvis du ønsker at anmelde digitalt skal du gennemføre anmeldelse af skibet, og skibets nye ejer skal underskrive anmeldelsen.

For at du ikke bliver bremset i flowet, skal du oplyse, at sælger er udenlandsk (og således ikke kan underskrive med MitID), uanset om det er korrekt eller ej.

Du skal endvidere indlevere følgende i kopi til skibsregistret:

 • Kopi af endeligt adkomstdokument
 • Sandsynliggørelse af skibets BT fx med Kopi af målebrev
 • Kopi af udslettelses eller ikke registreringsattest, hvis skibet indføres fra udlandet

B. Anmeldelse, når digital anmeldelse ikke kan ske

Du skal for at få udstedt et midlertidigt nationalitetsbevis indlevere følgende:

Originalt underskrevet blanket om anmeldelse af skibet til registrering svarende til det register du vil anmelde skibet til – en af følgende:

Blanketten vedlægges:

 • Kopi af endeligt adkomstdokument
 • Kopi af målebrev
 • Kopi af udslettelses eller ikke- registreringsattest, hvis skibet indføres fra udlandet

Anmeldelse til optagelse eller genoptagelse af skibe

A. Digital anmeldelse

Se vejledning om optagelse og genoptagelse af skib

Bemærk, at hvis du har et adkomstdokument, som er ældre end 30 dage (udstedt for mere end 30 dage siden) eller udsteder af skødet ikke har MitID, så kan du starte anmeldelsen digitalt og så afkrydse i feltet ”fuldmagt fremsendes” og så sende det originale skøde til Skibsregistret. Hvis udsteder af skødet har MitID kan anmeldelse også ske fuldt digitalt i DSRG, Selvbetjeningsløsningen.

B. Anmeldelse, når digital anmeldelse ikke kan ske

Du får her et overblik over, hvilke dokumenter og blanketter, du skal forvente at indlevere til Skibsregistret, når du anmelder et skib til registrering.

Der gælder en række formkrav til dokumenterne, og vi anbefaler, at du gør dig bekendt med kravene

Dokumentkrav

For at få et skib optaget i registrene skal du indsende en række dokumenter til os. Der gælder en række formkrav til dokumenterne, og vi anbefaler, at du gør dig bekendt med kravene.

Hvilke dokumenter skal indsendes?

Hvis skibet skal optages i et af de nævnte skibsregistre, skal der indsendes:

 1. Som det første skal du for alle andre skibe end fritidsskibe, herunder husbåde til privatbrug indsende blanket II 22 Anmeldelsesskema erhvervsskibe til dansk flag (Ny blanket kommer snarest)

  Blanketten indebærer ikke registrering, men er en administrativ meddelelse, som anvendes til at tildele skibet kendingsbogstaver og oprette det i DSRG, Selvbetjeningsløsningen og til at starte en sag om syn mv. af skibet. Der er ikke krav om, at blanketten underskrives af skibets ejer og blanketten kan indsendes af alle.

 2. Du anmelder et skib til registrering ved at indlevere/indsende en af følgende af Skibsregistrets anmeldelsesblanketter. Hvilken blanket, du skal vælge, afhænger af, hvilket register du vil anmelde skibet til. Du kan vælge mellem disse blanketter:

Du anmelder en ejer ved at indlevere/indsende en af Skibsregistrets anmeldelsesblanketter. Hvilken blanket, du skal vælge, afhænger af, hvilken ”type” ejer du vil anmelde. Søloven kalder en ejer af et skib for et ”rederi” og den sprogbrug følges i blanketterne. Du kan vælge mellem disse blanketter:

Hvis ejeren allerede er registreret som ejer af et skib, skal der ikke indsendes en ny anmeldelse, bortset fra i disse to situationer, hvor der altid skal indsendes ejer anmeldelse:

 • Når ejer er et partrederi, fordi ét partrederi kun kan eje et skib og det skal oplyses, hvor stor en del af skibet hver partreder ejer.
 • Når skibet er et erhvervsskib og ejer ikke er dansk, fordi der er krav om opfyldelse af aktivitets- og kontaktbetingelsen, og opfyldelsen af de krav skal dokumenteres og oplyses konkrete for hvert enkelt skib.

Hvis den anmeldte ejer er udlænding gælder særlige krav – se Udenlandsk ejer

Der skal anmeldes et adkomstdokument til skibet, som fx kan være skøde, Bill of Sale, Bilbrev eller Builder’s Certificate.

Dokumentet registreres og er dokumentation for, hvem der ejer skibet. Adkomstdokumenter bedes udfærdiget på en af Skibsregistrets formularer:

Se mere om adkomstdokumenter her, herunder om hvilke krav der stilles til adkomstdokumenter, herunder adkomstdokumenter som ikke er udfærdiget på Skibsregistrets formularer og på andre sprog end dansk

Hvis du vil have dit brugte skib, jf. Bekendtgørelse om skibsregistrering § 3, nr. 26, optaget i et af de danske skibsregistre, skal du i udgangspunktet fremlægge kopi af dokumentation for en ubrudt række af overdragelser af ejerskab til skibet for alle tidligere ejere af skibet.

Der skal i udgangspunktet fremlægges dokumentation i en ubrudt række for alle, der har ejet skibet tilbage til det tidspunkt, hvor skibet blev leveret fra værft. Bemærk, følgende afvigelser fra det krav:

 • Hvis skibet tidligere har været registreret i dansk register, skal ejerrækken ikke dokumenteres længere tilbage end til den i et af registrene senest anførte ejer.
 • Hvis skibet på et tidspunkt er indført fra udlandet (solgt af en person eller juridisk person til en ejer bosiddende i Danmark), skal ejerrækken ikke dokumenteres længere tilbage end til og med den i Danmark bosiddende ejer. I sådanne situationer kan der blive tale om, at det skal dokumenteres, at skibet ikke er registreret i udlandet, normalt i det land, hvor

Dokumentationen kan være de tidligere skøder, salgskontrakter og lignende.

 • For skibe, som anmeldes til Fartøjsfortegnelsen, kan i stedet for kopi af tidligere dokumenter accepteres blanket II, 5 'Erklæring om tidligere ejerforhold' (Ny blanket kommer snarest). Erklæringerne skal udfyldes for tidligere sælgere og købere af skibet og sendes med original underskrift fra sælger, køber og vitterlighedsvidner.

Det kan være umuligt, at skaffe kopi af alle gamle adkomstdokumenter til et skib. I den sådan situation, kan skibsregistrator efter anmodning acceptere, at der i stedet for kopi af adkomstdokumentet fremlægges originalt underskrevne erklæringer om tidligere overdragelser af skibet med oplysning om til hvem og hvornår skibet er blevet overdraget.  Hvis skibsregistrator skønner, at den fremlagte dokumentation er tilfredsstillende, kan skibet registreres.

Hvis skibsregistrator skønner, at dokumentationen ikke er tilfredsstillende, kan du anlægge en sag ved domstole med henblik på at opnå en dom om din ejendomsret til skibet, jf. Retsplejeloven, kapitel 44 – en ejendomsdom. En ejendomsdom, som siger, at du ejer skibet vil så være dit adkomstdokument, og der skal ikke dokumenteres ejerrække. Det skal bemærkes, at domstolene har et andet og bredere grundlag til at træffe afgørelse om ejerskab til skibet end skibsregistrator har. Kontakt domstolene, for at høre nærmere om opnåelse af og udgifter ved at opnå en ejendomsdom.

Hvis du skønner, at det er mere hensigtsmæssigt, at opnå en ejendomsdom end at indhente dokumentation for tidligere ejere, kan du til enhver tid vælge den fremgangsmåde i stedet.

Skibsregistrator har i medfør af Søloven § 41 mulighed for, at tillade præklusion af rettigheder over bl.a. et skib, som er anmeldt til skibsregistret. Gennemførelse af præklusion indebærer, at efter gennemførelse af en offentlig annoncering med indkaldelse af indsigelser imod en given ejendomsret, kan skibsregistrator, hvis ingen indsigelser indkommer, afgør skibsregistrator at den prækluderede adkomst kan danne grundlag for registrering. Præklusion anvendes normalt ikke, når der er mulighed for mortifikation eller anden retlig afgørelse.

Det skal tydeligt fremgå af et adkomstdokumentet, at ejendomsretten over skibet overdrages fra sælger til køber, eller ved nybygninger, fra værft til bygherre.

Hvis adkomstdokumentet ikke angiver datoen for købers eller bygherres overtagelse af ejendomsretten til skibet, må adkomstdokumentet suppleres med denne oplysning fx ved en leveringsprotokol, som oplyser datoen for ejendomsrettens overgang. Du kan sende protokollen til skibsregistret pr. e-mail.

Et skib indføres fra udlandet, når sælger er udlænding eller en dansk statsborger bosiddende i udlandet og skibet ikke allerede er registreret i dansk register.

Hvis skibet er registreret i et andet lands skibsregister, skal skibet slettes fra dette register, før det kan optages i et af de danske registre. Du skal som dokumentation for, at skibet er udslettet af det fremmede register fremlægge en original udslettelsesattest (Certificate of Deletion) fra dette register, og sende den til Skibsregistret.

Har skibet ikke har været registreret før optagelsen i et af de danske registre, skal du i stedet for udslettelsesattesten fremlægge en attest om, at skibet ikke har været registreret i det pågældende land, normalt det land, hvor sælger er bosiddende. I tvivlstilfælde kan der kræves ikke-registreringsattester fra flere lande. Attesten kaldes en ikke-registreringsattest (Certificate of Non-registration).

Det er et krav for registrering, at der er udarbejdet et målebrev (Tonnage Certificate) for skibet.

Målebrevet skal være udarbejdet af en dansk autoriseret skibsmåler. Her finder du en liste over autoriserede skibsmålereFra og med den 16. januar 2023 anmelder de dansk autoriserede målere oplysningerne, som findes i målebrevet, direkte i DSRG.

Er der tale om et skib, som indflages fra udlandet og har dit skib allerede et internationalt målebrev udstedt af andre end en autoriseret dansk måler, kan du sende os en kopi af det. Senest tre måneder efter skibet er blevet registreret i dansk skibsregister, skal du indlevere kopi af et dansk målebrev.

Er der tale om et skib, som skal optages eller genoptages, i et dansk register, og har skibet et målebrev udstedt af en dansk autoriseret skibsmåler, kan det gamle målebrev kun anvendes, hvis det ikke er udstedt for mere end 18 måneder siden, regnet fra anmeldelsen af skibet. Hvis målebrevet er ældre, skal der udstedes et nyt.

Der skal udstedes nyt målebrev, sammen med anmeldelse af ændringer i skibets tonnage.

CSR-rapporter og krav om samme gælder for alle passager- og lastskibe i international fart (SOLAS SKIBE), med en BT på mere end 500.

CSR-rapporterne indeholder skibets historik. Det drejer sig fx om skibets tidligere ejerforhold og flag. Alle rapporten skal ligge om bord på skibet.

Alle kan ansøge ved at bruge blanketterne II 23 nedenfor:

Indlevering af CSR-dokumentet er ikke en registreringsbetingelse, men hvis skibet ikke har de korrekte CSR dokumenter om bord, kan det tilbageholdes af den årsag.

Læs mere om CSR her