Registrering af pant og brugsrettigheder i skibe

Hvordan der registreres pant og brugsrettigheder i skibe.

 • For ejerpantebrev: Udsteder eller bank bemyndiget til at underskrive påtegning om udslettelse
 • For pantebreve: Kreditor
 • For skadesløsbreve: Kreditor
 • Allongen/påtegningen skal ikke påtegnes af vitterlighedsvidner
 • Privatpersoner og enkeltmandsvirksomheder: Den enkelte person
 • Selskaber: Skal underskrives af tegningsberettigede i henhold til tegningsregel
 • Partrederier: Alle partredere skal underskrive – medmindre der er tale om pantsætning alene af den pågældende partreders part af skibet
 • Foreninger, kommanditselskaber, interessentskaber o. lign: Der skal underskrives i henhold til vedtægter af udpegede personer
 • Kommuner: Skal underskrives af borgmester eller i henhold til direktiver givet af borgmester
 • Stat: Skal underskrives for en af registreringen relevant embedsmand.

I alle tilfælde skal underskrifter på nye pantebreve bekræftes af vitterlighedsvidner.

Hvis pantebrevet skal underskrives af andre end de forannævnte personer, kan det ske i henhold til en fuldmagt.

Husk, at fuldmagten skal sendes i original til Skibsregistret sammen med pantebrevet.

Mortifikation af et omsætningspantebrev

For at kunne disponere over et omsætningspantebrev skal du kunne fremlægge det originale dokument.

Omsætningspantebreve er fx ejerpantebreve og pantebreve, men ikke skadesløsbreve.

Forsvinder et omsætningspantebrev kan du anlægge sag om mortifikation af pantebrevet ved byretten. Det koster retsafgift, og mortifikationsprocessen varer typisk mellem 3 og 12 måneder, inden retten afsiger dom om, at et pantebrev er mortificeret.

Mortificeret betyder, at det fysiske dokument erklæres ”dødt og magtesløst”.

Derefter kan pantebrevet så udslettes af Skibsregistret, eller der kan udstedes et erstatningspantebrev, hvorefter du igen kan disponere over pantebrevet.

Du kan læse mere om mortifikation på Domstol.dk.

For at anlægge en sag om mortifikation skal du bl.a. give retten en kopi af pantebrevet. Den kan du bestille ved at skrive til srg@dma.dk.

En udskrift koster 150 kr., som skal indbetales til Søfartsstyrelsens konto:

Danske Bank
reg.nr. 0216
kontonummer: 4069 0316 25
IBAN: DK8402164069031625
SWIFT: DABADKKK

med angivelse af kendingsbogstaver/FTJ-nr. og dokumentart ”pantebrev”.

Når en mortifikationssag er anlagt ved byretten

Du skal meddele Skibsregistret, at du har indledt en mortifikationssag. Det gør du ved at sende en original bekræftet udskrift af retsbogen til skibsregistret, eller du får retten til at sende en udskrift via e-Boks til Skibsregistret. Skibsregistret noterer så oplysning om, at mortifikation af pantebrevet er indledt, på skibsbladet.

Noteringen har også den virkning, at hvis pant og skib udslettes af skibsregistret, når mortifikationsdom er afsagt, så ophører din pligt til at betale årlig afgift for skibet fra den dato, hvor skibsregistret modtog meddelelse om, at mortifikation var indledt.

Når mortifikationsdom er afsagt

Efter afsagt dom kan du enten

 • slette det bortkomne pantebrev fra registret ved at sende os mortifikationsdommen med rettens påtegning om, at dommen ikke længere kan ankes. Den originale dom skal sendes enten som fysisk post eller elektronisk via rettens e-Boks. Dommen skal fastslå præcist, hvilket pantebrev dommen vedrører, og at pantebrevet erklæres dødt og magtesløst i henhold til mortifikationslovens § 2, stk. 2
 • anmelde ændringer til pantebrevet til registrering i skibsregistret, hvis du har anmodet retten om at udstede erstatningspantebrev

Mortifikationsdommen skal udtrykkeligt tage stilling til genudstedelse af det bortkomne pantebrev. Udskriften af dommen skal have en påtegning om, at ankefristen er udløbet. Også i dette tilfælde skal du sende en original, bekræftet udskrift af retsbogen med fysisk post eller elektronisk via rettens e-Boks til skibsregistret.

Bemærk venligst, at når alle panterettigheder over et fritidsskib med en BT på under 20 slettes, så vil skibet blive udslettet af skibsregistret, fordi ubehæftede fritidsskibe med en BT under 20 ikke kan være registrerede i skibsregistret efter den 1. marts 2018.

Pantebreve kan registreres i Skibsregistret, når ejeren af et skib ønsker at stille sit skib til sikkerhed.

Følgende typer af pantedokumenter kan registreres i Det Internationale Skibsregister (DIS) og Skibsregistret (DAS). Der kan ikke registreres pant i Fartøjsfortegnelsen (FTJ).

Du skal anvende Skibsregistrets formularer.

Nye pantebreve skal sendes til Skibsregistret i original, fortløbende sidenummereret og underskrevet af udsteder.

Hvis du skal have registreret ændringer til et allerede registreret pantedokument, sker det ved indsendelse af en allonge. Allongen skal hæftes fysisk fast (så den ikke kan falde af) på det originale pantedokument.

Skibsregistret har udarbejdet en standardallonge som kan anvendes.

Hvis du vil slette et registreret pant, kan du give en påtegning på sidste side af det allerede registrerede pantebrev (i stedet for at indsende en allonge), eller du kan påhæfte en allonge.

Det samme gælder allonger til allerede registrerede pantedokumenter, afhængigt af hvad der i øvrigt er registreret på skibet kan der være krav om underskrift fra kreditor og påtaleberettigede på rådighedsbegrænsninger.

For at Skibsregistret kan registrere udlægget, skal vi modtage en original udskrift fra fogedbogen eller sendt direkte fra fogedrettens e-Boks. Det er vigtigt, at det af fogedbogsudskriften fremgår, præcist hvilket skib udlægget er foretaget i, hvem kreditor er, hvem skyldneren er og for hvor mange penge der gøres udlæg. Oplysning om kreditors navn, ejers navn, udlæggets størrelse, skibets navn, hjemsted og kendingsbogstaver er tilstrækkelig.

Det er muligt på skibet at få registreret en ret, der begrænser ejerens adgang til at råde (rådighedsindskrænkning) i en eller flere nærmere angivne retninger, fx salgsforbud og pantsætningsforbud.

Skibsregistret har ikke udarbejdet en standard blanket til rådighedsindskrænkning. Der skal udarbejdes et originalt dokument, hvori rådighedsindskrænkningen er beskrevet.

For at rådighedsindskrænkningen kan registreres, skal den fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret, der begrænser ejerens adgang til at råde over skibet. Dokumentet skal tydeligt identificere i hvilket/hvilke skib(e) rådighedsbegrænsningen skal registreres. Det skal anføres, hvem der har påtaleret i henhold til rådighedsindskrænkningen. Er der tale om en tidsbestemt rådighedsindskrænkning skal det også fremgå af dokumentet. Der skal angives en prioritetsstilling for rådighedsindskrænkningen. En manglende angivelse af prioritetsstillingen vil medføre en anmærkning.

Rådighedsindskrænkningen skal underskrives af ejeren af skibet, eller den han bemyndiger hertil, se mere under 'Fuldmagt. Dokumentet skal påtegnes med vitterlighedsvidner.

Rådighedsindskrænkninger kan slettes ved at anmode om slettelse på det originale dokument, hvoraf indskrænkningen fremgår, eller en original, løs erklæring (nyt brev).

Det er den påtaleberettigede i henhold til rådighedsindskrænkningen, der skal skrive under. Dokumentet skal ikke påtegnes af vitterlighedsvidner.

Kreditor kan slette et registreret udlæg på løs kvittering, hvilket vil sige, at Skibsregistret blot skal modtage et brev fra kreditor, hvori der anmodes om, at udlægget slettes fra Skibsregistret. Brevet skal oplyse skibets kendingsbogstaver og beløbet på udlægget – og brevet skal underskrives af kreditor. Er kreditor et selskab, skal brevet underskrives af de tegningsberettigede for selskabet.

Panterettighederne på et skib købt på tvangsauktion kan blive slettet af Skibsregistret. Det kan ske på begæring af dig eller rekvirenten af tvangsauktionen.

For at slette panterettighederne skal der sendes en anmodning om udslettelse til Skibsregistret. Anmodningen skal sendes som et fysisk brev.

Du skal enten:

 • Vedlægge den originale udskrift fra retsbogen om tvangsauktionen med påtegning om, at ankefristen er udløbet
 • Indsende det originale tvangsauktionsskøde med en allonge (en side hæftet på skødet) med anmodning om udslettelse af panterettigheder. Anmodningen, eller allongen, skal opremse de rettigheder, du ønsker slettet

Når alle panterettigheder i et fritidsskib med en BT under 20 slettes, vil skibet blive udslettet af skibsregistret. Ubehæftede fritidsskibe med en BT under 20 kan ikke være registrerede i skibsregistret efter lovændring den 1. marts 2018.

At få slettet et pantebrev fra registret kræver, at pantebrevet gives en påtegning eller påhæftes en allonge, om at pantebrevet ønskes slettet.

Bemærk, at skadesløsbreve kan udslettes på løs kvittering – altså uden at det originale skadesløsbrev indsendes. Hvis skadesløsbrevet indeholder bemyndigelse til en agent eller en repræsentant til at have kreditorrettigheder, skal hele skadesløsbrevet fremlægges, herunder bemyndigelsen.

Endvidere kan skadesløsbreve med påtegning om, at de skal være omsætningspapirer (”til ordre”) ikke udslettes på grundlag af løs kvittering.

Du kan få slettet et pantebrev fra Skibsregistret efter tvangsauktion over skib eller mortifikation af pantebrev.

Ved konkurs kan udlæg foretaget senere end tre måneder før fristdagen, begæres slettet af kurator. Skibsregistret skal modtage en original udskrift fra retten, eller sendt via rettens e-Boks.

Køberen af et skib på tvangsauktion kan, efter at der er udstedt tvangsauktionsskøde, anmode Skibsregistret om, at udlæg (og andre hæftelser) der ikke dækkes på tvangsauktionen, slettes fra Skibsregistret. Dette kræver dog, at det i tvangsauktionsdommen fremgår, at udækkede rettigheder bortfalder ved tvangsauktionen. Den nye ejer af skibet kan ved brev til skibsregistret anmode om slettelse. Er der flere udlæg (og andre hæftelser), der skal slettes fra registret, skal disse hver især nævnes udtrykkeligt.

Indkaldelse til tvangsauktion

Når et skib indkaldes til tvangsauktion, får skibsregistret besked fra retten. Retten sender en udskrift af indkaldelsen til skibsregistret. Skibsregistret noterer herefter oplysningen om indkaldelse til tvangsauktion på skibsbladet.

Køb af skib på tvangsauktion

Køber du et skib på tvangsauktion udsteder retten et tvangsauktionsskøde. Når du indsender skødet i original til skibsregistret, bliver ejerskiftet registreret. Er du ikke i forvejen registreret som ejer af et skib i Skibsregistret, skal du også indsende en rederanmeldelse

Find den relevante rederianmeldelse (R-blanketter) på siden Blanketter.

Du har pligt til at anmelde ejerskifte for alle skibe, der er registreret i et skibsregister:

 • Alle skibe, der anvendes til erhverv, skal være registreret i et dansk skibsregister
 • Alle fritidsskibe med en bruttotonnage på 20 eller mere, skal være registreret i et dansk skibsregister

Hvis du har gæld og ikke kan betale, har kreditor mulighed for, på et fogedretsmøde, at foretage udlæg i dine aktiver, herunder dit skib registreret i et dansk skibsregister. Udlægget giver kreditor mulighed for at kræve skibet solgt på tvangsauktion. Når udlægget er registreret har det også den retsvirkning, at du ikke kan rådes over skibet, fx sælge skibet, uden udlægshavers samtykke.

Vil du foretage ændringer til et registreret pantebrev, skal du udarbejde en eller flere ekstra sider (allonge) til pantebrevet, som skal hæftes på pantebrevet.

Du kan benytte vores standardallonge, som du kan udfylde, hæfte på det originale pantebrev og sende til Skibsregistret.

Standardallongen viser, hvordan en allonge opstilles, hvem der skal underskrive og om der skal være vitterlighedsvidner. Samtidig giver standardallongen eksempler på de typiske ændringer til pantebreve.

Allongen skal afhængig af sit indhold være underskrevet af den/de tegningsberettigede for pantsætter, og afhængig af allongens indhold, også af kreditor og/eller påtaleberettiget, fx for allonger, som indebærer forhøjelse eller nedskrivning af pantesummen eller kreditor- eller debitorskifte.

Allongen påtegnes af vitterlighedsvidner for underskriverne.

Kontakt

Skibsregistret