1

Indledning

For at afbøde de negative konsekvenser af Brexit, særligt i de regioner og sektorer, der er mest negativt påvirket, har Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union vedtaget en forordning om en samlet Brexittilpasningsreserve (”Brexitreserven”)[1]. Danmark står til at modtage omkring to milliarder kroner fra Brexitreserven, som skal fordeles til fiskerierhvervet og øvrige erhverv.

Der er i den politiske aftale af den 13. januar 2022 afsat 100 mio. kr. til udmøntning via den maritime omstillingspulje til virksomheder i den maritime sektor, der kan dokumentere omsætningstab som konsekvens af Brexit.[2]

Indsatsen om den maritime omstillingspulje til virksomheder i den maritime sektor, der kan dokumentere omsætningstab som konsekvens af Brexit har til formål at understøtte de maritime virksomheder i at opretholde deres markedsposition eller omstille sig til nye markeder.

Indsatsen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1362 af 29. september 2022 (herefter omtalt bekendtgørelsen)[3]

Virksomheder kan gennem denne pulje modtage kompensation for op til 50 pct. af deres dokumenterede omsætningstab, der er en konsekvens af Brexit, i perioden fra den 1. januar 2020 frem til og med ansøgningstidspunktet. Kompensationen kan imidlertid maksimalt være 250.000 kr. og minimum 20.000 kr., og den kan blive reduceret forholdsvist, hvis det samlede kompensationsbeløb, på tværs af de godkendte ansøgninger, overstiger ansøgningsrundens samlede størrelse.

Støtte givet under Brexit-reserven forudsætter bl.a., at virksomheden er en del af den maritime sektor og er negativt påvirket af Brexit med et dokumenterbart omsætningstab på minimum 40.000 kr.

Fiskeri- og akvakultursektoren, hvilket inkluderer fiskebearbejdningsvirksomheder, er ekskluderet fra denne aftale. Der henvises til, at Fiskeristyrelsen har sin egen Brexit-pulje, hvor der, blandt andet, også kan søges om kompensationstab (se Fiskeristyrelsens hjemmeside).

Idet der er tale om EU-midler, stiller det nogle bestemte krav til udmøntningen. Der kan således kun ydes kompensation, hvis der er en tydelig relation mellem det ansøgte omsætningstab og Brexit.

Når I ansøger, skal I derfor for omsætningstabet redegøre fyldestgørende for, hvordan denne er relateret til Brexit, og I skal indsende dokumentation for det ansøgte omsætningstab.

Det er derfor vigtigt, at I har sat jer godt ind i ansøgningsproceduren, inden I påbegynder ansøgningen, så I har alle de nødvendige oplysninger klar. Samtidig skal I også indstille jer på, at det kan være tidskrævende at udfylde blanketten.
[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1755 af 6. oktober 2021

[2] Udmøntning af Brexit-tilpasningsreserven til dansk erhvervsliv

[3] Bekendtgørelsen kan tilgås her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1362

2

Hvem kan søge puljen?

Alle virksomheder i den maritime sektor, der har haft omsætningstab som er relateret til Brexit, i perioden 1. januar 2020 frem til og med ansøgningstidspunktet, har mulighed for at søge op til 50 pct. af dette omsætningstab kompenseret gennem puljen.

Med virksomheder i den maritime sektor menes der virksomheder, som beskæftiger sig indenfor følgende erhverv:

 1. Olie, gas og havvind: Virksomheder der er beskæftiget med udvinding af olie og naturgas samt med havvind i Nordsøen eller globalt.
 2. Udstyr: Underleverandører til bygning og udrustning af skibe.
 3. Skibsbygning: Nybygnings-, vedligeholdelses- og reparationsværfter.
 4. Skibsfart: Rederier, som er baseret i Danmark, og som udfører transport af varer eller passagerer til søs.
 5. Hjælpevirksomhed: Havne og hjælpevirksomhed i forbindelse med transport, der omfatter havne og stevedorer samt anden transportformidling, der omfatter skibsmæglere og speditører.
 6. Øvrige maritime virksomheder: Virksomheder inden for andre brancher end ovenstående med væsentlige økonomiske maritime aktiviteter inden for den maritime sektor fx underleverandører til den maritime sektor.

En virksomhed der har økonomiske aktiviteter med Storbritannien og som har fået færre ordrer på grund af Brexit, vil antagelsesvis også handle mindre med underleverandører. Disse underleverandører, der har direkte dokumenterbare omsætningstab vedrørende handel med en anden maritim virksomhed på grund af Brexit, kan ligeledes søge kompensation.

Det er et krav for at ansøge, at virksomheden er registeret i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 13. januar 2022.

Virksomheder, der er et organ inden for den offentlige forvaltning, eller som hører til i den finansielle sektor, kan ikke ansøge om kompensation gennem denne pulje. Derudover må virksomheden ikke være under konkurs på hverken ansøgnings- eller udbetalingstidspunktet, og virksomheden må ikke have modtaget ulovlig statsstøtte, som endnu ikke er tilbagebetalt.

 

Krav for at søge kompensation

Betingelserne er som følger:

 • Virksomheden er registreret i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 13. januar 2022.
 • Virksomheden skal have haft omsætningstab, som en konsekvens af Brexit (uddybes i afsnittet Hvordan beregnes kompensationsbeløbet).
 • Dokumenterede omsætningstab er sket i perioden fra 1. januar 2020 frem til og med ansøgningstidspunktet.
 • Omsætningstabet der søges kompenseret, er ikke godtgjort på anden vis.
 • Virksomheden er ikke et organ inden for den offentlige forvaltning.
 • Virksomheden er ikke en finansiel virksomhed og derfor ikke omfattet af lov om finansiel virksomhed.
 • Virksomheden må ikke være under konkurs, hverken på ansøgnings- eller udbetalingstidspunktet.
 • Virksomheden har ikke modtaget ulovlig statsstøtte, som endnu ikke er tilbagebetalt.
3

Hvad kan man få kompenseret?

Puljen kompenserer dokumenterbare omsætningstab, der er relateret til Brexit. Omsætningstabet skal være hændt i perioden fra og med den 1. januar 2020 frem til og med ansøgningstidspunktet og i øvrigt ikke være godtgjort på anden vis. Det vil sige, at omsætningstabet ikke må være refunderet af forsikring, andre virksomheder eller andre offentlige støttemidler. Omsætningstabet kompenseres med maksimalt 250.000 kr. og minimum 20.000 kr. Dertil skal omsætningstabet kunne kompenseres i overensstemmelse med reglerne for de minimis-støtte. I kan læse mere om de minimis-støtte senere i vejledningen.

Overordnet gør det sig gældende, at der kun ydes kompensation for omsætningstab, som er relateret til Brexit.

Når I ansøger, skal I for om kunne redegøre for, hvordan det er relateret til Brexit. Dertil skal I indsende dokumentation, der underbygger redegørelsen.

Nedenfor kan I finde eksempler på dokumentation, der potentielt forklarer omsætningstab.

 1. Annullerede/opsagte kontrakter.
 2. Ubetalte fakturaer.
 3. Mailkorrespondancer både interne og eksterne.
 4. Interne notater/anden dokumentation.
 5. Årsberetninger fra generalforsamlinger.
 6. Pressemeddelelser både egne og fra samarbejdspartnere.
 7. Interne notater/anden dokumentation.
 8. Brancheanalyser, artikler og andre nyhedsressourcer.

Disse bliver uddybet senere i vejledningen i afsnittet Eksempler på, hvordan din virksomhed kan dokumentere relation til Brexit.

4

Ansøgningsfrister

Puljen har to ansøgningsrunder.

Første runde åbner for ansøgninger den 3. oktober 2022 med frist for indsendelse af ansøgninger den 15. november 2022.

Datoer for åbning og ansøgningsfrist for anden runde vil blive annonceret på Virk.dk.

5

Hvordan søger I?

I ansøger via en ansøgningsblanket, der tilgås ved at trykke på knappen ’Start selvbetjening’ på Virk.dk.

Blanketten skal udfyldes af en repræsentant for virksomheden, som skal logge ind med sin medarbejdersignatur.

Hvis personen, der indsender ansøgningen, ikke er tegningsberettiget for virksomheden, skal I, inden I begynder på ansøgningen, downloade en ledelseserklæring, der skal udfyldes og underskrives af en tegningsberettiget og uploades i ansøgningsblanketten. Ledelseserklæringen findes på Virk.dk.

I kan som udgangspunkt kun være logget på ansøgningsblanketten i en time. Efter en time vil I blive logget af systemet, men jeres besvarelse vil være gemt og tilgængelig, når I logger ind igen.

Det er kun muligt at have én verserende ansøgning ad gangen hos puljen. Såfremt en indsendt ansøgning er fejlbehæftet, kan virksomheden kontakte Søfartsstyrelsen på maritimpulje@dma.dk med henblik på at frafalde sin ansøgning.

Hvis Søfartsstyrelsen modtager mere end én ansøgning fra en virksomhed, vil styrelsen tage kontakt til virksomheden for at afdække, hvilken ansøgning der er gældende. Hvis ikke Søfartsstyrelsen kan komme i kontakt med virksomheden, vil det altid være den senest modtagne ansøgning, der anses som værende gældende.

6

Ansøgningsblanket trin for trin

1. Introduktion til puljen

Her er det muligt at downloade en ledelses- og de minimis-erklæring, hvis det ikke er en tegningsberettiget person eller en medarbejder, der er bemyndiget hertil med en fuldmagt, som udfylder ansøgningsblanketten. Denne skal i så fald uploades senere i ansøgningen.

 

2. Virksomhedens oplysninger

Virksomheden

Oplysninger om jeres virksomhed vil automatisk blive trukket fra CVR-registeret, når I indtaster virksomhedens CVR-nummer.

I ansøgningsblanketten skal I også indtaste kontaktoplysninger på den person, som Søfartsstyrelsen kan tage fat i, såfremt der er problemer med eller opklarende spørgsmål til ansøgningen.

 

Branche

Her skal I angive, hvilken branche inden for den maritime sektor, virksomheden tilhører. Der er mulighed for at vælge flere svar.

I skal med få ord uddybe virksomhedens hovedaktivitet for at vise tilknytningen til den maritime branche.

 

Flere CVR-numre tilknyttet virksomheden siden 2017?

En virksomhed forstås ved en privatretlig juridisk person eller personligt ejet virksomhed herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Alle enheder, som ifølge loven og i praksis kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én virksomhed.

Hvis jeres virksomhed pr. d.d. eller i løbet af reference- eller kompensationsperioden (se nedenfor) har haft andre CVR-numre tilknyttet fx pga. virksomhedsfusion, -spaltning eller -overdragelse, så beder Søfartsstyrelsen jer oplyse dette.

 

3. Kompensation

Hvordan beregnes kompensationsbeløbet

Under dette punkt skal I indtaste oplysninger for omsætningstabet, som I søger kompensation for. I kan ansøge om kompensation for omsætningstab fra perioden 1. januar 2020 frem til og med ansøgningstidspunktet, og som ikke er godtgjort på anden vis.

Omsætningstabet, som der kan søges kompensation for, beregnes ud fra det konkrete tab i omsætning for virksomhedens dokumenterbare økonomiske aktiviteter i løbet af kompensationsperioden. Det er afgrænset således, at der er tale om økonomiske aktiviteter der er direkte eller indirekte relateret til Storbritannien generelt, og ikke virksomhedens samlede omsætningstal. Disse afgrænsede omsætningstal for kompensationsperioden sammenlignes med omsætningstallene fra referenceperioden. Kompensationsperioden udgør regnskabsårene 2020 og 2021, og referenceperioden udgør regnskabsårene 2017, 2018 og 2019, eller så langt tilbage som virksomhedens regnskaber går.

I skal kunne dokumentere, at virksomheden har tabt omsætning, der er relateret til det britiske marked, og gennem regnskabstal kunne understøtte dette med sikkerhed. Med det menes, at det er virksomhedens ansvar at bevise, at omsætningstabet skyldes Brexit.

En virksomhed der har økonomiske aktiviteter med Storbritannien (i følgende afsnit kaldet ”hovedvirksomheden”) og som har fået færre ordrer på grund af Brexit, kan forventes også at handle mindre med underleverandører. Derfor kan disse underleverandører, der har direkte dokumenterbare omsætningstab vedrørende handel med en anden maritim virksomhed på grund af Brexit, kan ligeledes søge kompensation.

For begge typer virksomheder skal det i dokumentationen klart fremgå, at der er tale om omsætningstab pga. Brexit og ikke, at omsætningstabet fx skyldes;

 • almindelig markedskonkurrence,
 • tab af omsætning pga. fx COVID-19 nedlukninger,
 • at virksomheden selv har haft problemer med fx materialeleverancer, og af den årsag har mistet omsætning,
 • at anden type af lovgivning, fx regulering af fiskekvoter, told- eller handelsbarriere uden for Storbritannien, o.l., har forårsaget omsætningstabet,
 • at omsætningstabet med rimelighed kunne være undgået,
 • samt alle andre tænkelige scenarier for omsætningstab der ikke skyldes Brexit.

For underleverandører er det yderligere en forudsætning, at omsætningstabet ikke skyldes;

 • at ”hovedvirksomheden” har ændret i sin produktportefølje og derfor ikke har samme købsmængde fra underleverandøren som før.

Er dette ikke muligt, kan der ikke bevilges kompensation.

 

Sådan dokumenterer I både nettoomsætningen for hele virksomheden og delregnskabet for de økonomiske aktiviteter relateret til Storbritannien

Først og fremmest skal de regnskaber, I lægger op, være nemt sammenlignelige på tværs af hinanden. Det faktiske omsætningstab skal let kunne udregnes som et tab i omsætning for kompensationsperioden sammenlignet med referenceperioden.

 

Nettoomsætning (hele virksomheden):

Her skal I indtaste, afrundet til hele danske kroner, hvad nettoomsætningen har været. Dette kan normalt hentes direkte fra årsopgørelsen eller årsregnskabet.

Nettoomsætningen er et udtryk for virksomhedens samlede salg eksklusiv moms, afgifter og skat. Ifølge årsregnskabsloven[4] defineres nettoomsætningen som:

"Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet."

Det er altså ikke nok at angive bruttofortjenesten. Dette gælder især for virksomheder i regnskabsklasse B og C, som normalvis ikke er forpligtet til at oplyse nettoomsætningen.

Det er ikke et krav, at I får en revisor til at godkende oplysningerne, men det kan være en hjælp i sagsbehandlingen.

 

Opgørelse af omsætningen specifikt for virksomhedens økonomiske aktiviteter relateret til Storbritannien:

I skal kunne udspecificere, hvad omsætningen for virksomhedens direkte eller indirekte økonomiske aktiviteter med Storbritannien er.

Dette kan dokumenteres ved at udvælge kontolinjer og/eller dimensioner fra regnskabet fx opgørelser på specifikke markeder eller kundegrupper, som dokumenterer omsætningen relateret til Storbritannien.

På baggrund af disse omsætningstal vil Søfartsstyrelsen beregne omsætningstabet. Det er kun på baggrund af disse tal, at kompensationsbeløbet udregnes.

 

Forskudte regnskabsår?

Har jeres virksomhed et regnskabsår, som ikke følger kalenderåret, dvs. et regnskabsår som f.eks. løber fra den 1. april til den 31. marts, eller fra den 1. oktober til den 30. september, så skal I opgøre jeres omsætningstal relateret til Storbritannien i kvartaler for regnskabsåret, der løber fra 2019 til 2020 og altså krydser datoen den 1. januar 2020.

Her ses et eksempel på kvartalsopgørelse af regnskabsåret, som krydser den 1. januar 2020:

Billedet viser, hvordan regnskabsåret 2019 er delt op i kvartaler, eftersom 1. januar 2020 ligger midt i dette forskudte regnskabsår.

 

Eksempler på, hvordan din virksomhed kan dokumentere relationen til Brexit

Det er afgørende for at kunne søge kompensation gennem den maritime omstillingspulje under Brexit-reserven, at der er tale om omsætningstab alene på grund af Brexit. Derfor skal I under punkt 3.3 beskrive med tekst, hvordan regnskabstallene indsat og uploadet tidligere (under 3.1-2) er relateret til Brexit.

Som supplement til doku¬mentation for det faktiske omsætningstab er der også behov for egentlige forklaringer på omsætningstabet. Der er forskellige måder, dette kan dokumenteres på, og ne¬denfor er der angivet nogle eksempler på dette:

 1. Annullerede/opsagte kontrakter: Er der dokumentation for, at en aftale ikke er ble-vet fornyet eller afbrudt som følge af Brexit (evt. force majeure), er dette en form for dokumentation, der forklarer årsagen til omsætningstabet.
 2. Ubetalte fakturaer: Der kan være mange årsager til, at fakturaer ikke bliver betalt, men opsagt samarbejde som følge af Brexit kan være en af dem, hvilket gør ubetalte fakturaer til en mulig forklaringskilde.
 3. Mailkorrespondancer både interne og eksterne: Skriftlig kommunikation, der viser, at et samarbejde ikke kan fortsætte på grund af Brexit, vil kunne fungere som supplement til dokumentation for omsætningstab. Dette gælder både kommunikation med samarbejdspartnere og mellem medarbejdere i virksomheden.
 4. Interne notater/anden dokumentation: Al form for skriftlig dokumentation, der forklarer ændringer i omsætning, kan potentielt bruges som dokumentation.
 5. Årsberetninger fra generalforsamlinger.
 6. Pressemeddelelser både egne og fra samarbejdspartnere.
 7. Interne notater/anden dokumentation: Al form for skriftligt materiale, der påvi¬ser ændringer i omsætning, kan potentielt bruges som dokumentation.
 8. Brancheanalyser, artikler og andre nyhedsressourcer: Disse ressourcer kan være med til at underbygge argumentet om, at tabet af omsætning skyldes markedsændringer som resultat af Brexit.

Listen er ikke udtømmende.

Et krav til dokumentationen er, at den skal være årsagsforklarende, dateret og det tydeligt skal fremgå, hvem der er afsender og modtager. Uddybende forklaringer til dokumentationen vil derfor kunne gavne ved behandling af ansøgningerne.

 

4. Beskrivelse af midlernes anvendelse

Pengene fra Brexittilpasningssreserven bliver tildelt for at understøtte virksomheder i den maritime sektor med at modvirke de negative konsekvenser af Brexit og for at hjælpe i omstillingen til nye markeder. Dette kan fx være deltagelse i messer eller støtte til undersøgelser eller konsulenttjenester, der er nødvendige for at lancere et nyt eller eksisterende produkt eller service på et nyt marked (dog ikke direkte eksportstøtte).

Søfartsstyrelsen beder jer derfor forklare, hvad pengene fra den maritime omstillingspulje tænkes at gå til i jeres virksomhed, eller beskrive initiativer som jeres virksomhed allerede har igangsat efter 31. januar 2020.

 

 

5. Forventede effekter af midlerne

Søfartsstyrelsen beder jer vurdere i hvor høj grad en kompensation fra den maritime pulje vil hjælpe jeres virksomhed inden for hver af de tre parametre:

 1. at styrke virksomhedens omstilling til nye markeder,
 2. at fastholde og øge virksomhedens langsigtede vækst og beskæftigelse, samt
 3. at styrke virksomhedens bæredygtige omstilling og klimaindsats.

Dette gøres ved at angive i en skala fra ”I meget høj grad” til ”Slet ikke”, hvordan midlerne vil opfylde de ovenstående parametre.

Derudover kan ansøgeren uddybe med egne ord, hvordan tilskuddet vil gavne virksomheden.

 

6. Tro og love-erklæringer

Ansøger er ansvarlig for, at alle afgivne oplysninger er korrekte. Derudover skal ansøgeren erklære:

 1. at virksomheden har tabt omsætning på grund af Brexit,
 2. at omsætningstabet ikke bliver dækket af andre kilder, fx puljer, programmer (også kaldet dobbeltfinansiering), og
 3. at der søges om en skattepligtig støtte, og at ansøger skal overholde de minimis-reglerne.

BEMÆRK: der gælder de almindelige strafferegler i tilfælde af, at der bliver afgivet urigtige eller vildledende oplysninger samt, hvis betydelige oplysninger tilbageholdes. Her vil vi henvise til bekendtgørelsen for denne pulje samt straffelovens 5. kapitel.

Derudover er det et krav, at det er en tegningsberettiget eller en på vegne af den tegningsberettigede, der udfylder ansøgningen ved hjælp af ledelseserklæringen.

 

Dobbeltfinansiering

Ved ansøgning til den maritime omstillingspulje skal I som virksomhed erklære på tro og love, at I ikke søger om dækning af omsætningstabet via andre kilder fx puljer, programmer, osv. (dobbeltfinansiering). Dette udelukker ikke, at en ansøger kan søge om støtte ved mere end én pulje, men det samme omsætningstab kan kun kompenseres én gang.

Hvis virksomheden får dækket sit omsætningstab fra flere kilder, har virksomheden pligt til at indberette dette til myndighederne, og tilbagebetale uretmæssigt bevilligede og udbetalte beløb.

 

7. De minimis-, SMV- og ledelseserklæring

De minimis-erklæring

Kompensation gennem denne pulje ydes som de minimis-støtte [5]. Ifølge reglerne om de minimis-støtte kan en virksomhed over en periode på tre år modtage op til 200.000 EUR. Hvis virksomheden er koncernforbundet, kan koncernen tilsammen modtage højest 200.000 EUR i de minimis-støtte. For primærproducenter i henholdsvis Landbrugssektoren og Fiskeri- og akvakultursektoren gælder der dog andre de minimis-støtte-lofter. I kan læse mere herom nedenfor.

Under dette punkt skal I oplyse, om virksomheden har modtaget de minimis-støtte inden for de seneste tre regnskabsår.

Har jeres virksomhed ikke modtaget de minimis-støtte inden for de seneste tre regnskabsår, skal I blot svare ’Nej’ og fortsætte til næste afsnit om ledelseserklæring.

Hvis I derimod har modtaget støtte som de minimis-støtte fra andre ordninger i indeværende eller de to forudgående regnskabsår, skal I for hvert af disse oplyse følgende:

 • Dato for hvornår minimis-støtten blev givet.
 • Beløbet I har modtaget i støtte (kr.).
 • Under hvilken ordning støtten er givet.
 • Af hvilken myndighed der er givet de minimis-støtte.

Det vil som udgangspunkt tydeligt fremgå af eventuelle tilsagns- og/eller udbetalingsbreve, hvis støtten er givet som de minimis-støtte.

 

Særligt i forhold til virksomheder med primærproduktion i Landbrugssektoren og Fiskeri- og akvakultursektoren

Hvis jeres virksomhed beskæftiger sig med primærproduktion under Landbrugssektoren og/eller Fiskeri og akvakultursektoren, skal I være opmærksomme på, at der gælder andre lofter for de minimis-støtte [6].

Det gør sig i den forbindelse gældende, at enkelte virksomheder i Landbrugssektoren maksimalt kan modtage 20.000 EUR i de minimis-støtte over en periode på tre regnskabsår, mens enkelte virksomheder i Fiskeri- og akvakultursektoren maksimalt kan modtage 30.000 EUR i de minimis-støtte over en periode på tre regnskabsår.

 

Er virksomheden en SMV?

I skal her erklære, hvorvidt jeres virksomhed falder inden for virksomhedskategorien små- og mellemstore virksomheder (SMV). SMV’er er virksomheder som:

 1. beskæftiger under 250 personer og
 2. har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
 3. har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR [7].

BEMÆRK: det er ikke et krav, at virksomheden er en SMV for at søge denne pulje.

 

Ledelseserklæring

For at være berettiget til kompensation fra puljen, skal ansøgningen indsendes af en tegningsberettiget, eller vedlægges en ledelseserklæring.

Hvis det er en tegningsberettiget i virksomheden, der indsender ansøgningen, erklærer denne sig på ledelseserklæringen i ansøgningsblanketten.

Hvis ikke det er en tegningsberettiget, der udfylder ansøgningsblanketten, skal I downloade en skabelon til ledelseserklæring, som skal udfyldes af en tegningsberettiget og uploades i blanketten. Bemærk at man som tegningsberettiget i den sammenhæng giver fuldmagt til den person, som udfylder ansøgningsblanketten på vegne af tegningsberettigede, således er det tegningsberettigede, som har ansvaret for ansøgningens indhold. Det fulde navn for den person, som udfylder ansøgningen, skal fremgå af erklæringen.

 

8. Opsummering

Læs opsummeringen af jeres ansøgning grundigt igennem, inden I trykker ’Send’.

Efter I har indsendt ansøgningen, vil en kopi af den udfyldte ansøgningsblanket blive sendt til virksomhedens Digitale Postkasse.

 


[4] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/838

[5] Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013, senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 2020/972 af 2. juli 2020.

[6] Kommissionens forordning (EU) nr. 316/2019 af 21. februar 2019 (landbrugssektoren) og Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 (fiskeri) 

[7] Brugervejledning til definitionen af SMV’er

7

Sagsbehandlingstid

Det er ikke muligt at angive en forventet sagsbehandlingstid i første ansøgningsrunde. I kan fremskynde sagsbehandlingen ved at sørge for, at sagen er fuldt oplyst.

Hvis der skulle være brug for yderligere oplysninger for at kunne færdigbehandle jeres ansøgning, vil Søfartsstyrelsen kontakte den i blanketten anførte kontaktperson.

Kompensationen vil først blive udbetalt, når alle ansøgninger i den pågældende ansøgningsrunde er færdigbehandlede.

8

Afgørelse: støtte, delvist støtte og afslag

Søfartsstyrelsen vurderer på baggrund af den indsendte ansøgning, om jeres virksomhed er berettiget til kompensation.

Når Søfartsstyrelsen har truffet afgørelse, vil et afgørelsesbrev blive fremsendt til virksomhedens Digitale Postkasse, og kontaktpersonen vil blive orienteret herom på mail.

 

Støtte

Opfylder jeres virksomhed og ansøgning betingelserne for kompensation, vil kompensationsbeløbet blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. Vær opmærksom på, at der alene ydes kompensation for op til 50 pct. af det støtteberettigede omsætningstab.

Dertil bemærkes det også, at beløbet vil blive nedjusteret, hvis det samlede kompensationsbeløb, på tværs af alle godkendte ansøgninger, overstiger beløbet afsat i den pågældende ansøgningsrunde. Læs mere herom nedenfor.

Virksomheden vil modtage et tilsagnsbrev, der beskriver de forhold, der er blevet lagt til grund for støtten samt kompensationsbeløbet.

 

Delvist støtte

En delvist støtte gives, hvis Søfartsstyrelsen vurderer, at jeres virksomhed opfylder betingelserne for kompensation, men ikke al omsætningstabet, der er søgt kompensation for, er støtteberettigede eller tilstrækkeligt dokumenteret. Dette kan eksempelvis være, hvis virksomheden har søgt om kompensation for omsætningstab, der er i strid med reglerne for de minimis-støtte, eller på anden vis falder uden for bekendtgørelsens rammer, herunder hvis det vurderes at omsætningstabet ikke er relateret til Brexit.

Virksomheden vil i tilfælde af et delvist støtte udelukkende få kompenseret det støtteberettigede omsætningstab. Virksomheden vil modtage et tilsagnsbrev, der beskriver de forhold, der er blevet lagt til grund for den delvise støtte samt det endelige kompensationsbeløb.

 

Afslag

Får virksomheden afslag på sin ansøgning, sender Søfartsstyrelsen et afslagsbrev. Der gives afslag på ansøgningen, hvis det vurderes, at:

 1. virksomheden ikke har afgivet de påkrævede oplysninger i ansøgningsskemaet eller i forbindelse med sagsbehandlingen.
 2. virksomheden og/eller det angivne omsætningstab ikke opfylder puljens betingelser.

 

Nedjustering eller tilbagebetaling

Efter hver af de to ansøgningsrunders udløb, vil Søfartsstyrelsen behandle alle ansøgninger med henblik på udbetaling af den pågældende puljes samlede midler.

Ens for begge runder er det, at hvis det samlede kompensationsbeløb, på tværs af alle godkendte ansøgninger, overstiger beløbet afsat i den pågældende ansøgningsrunde, nedjusteres kompensationen forholdsmæssigt, så den samlede udbetaling svarer til rundens størrelse. Søfartsstyrelsen kan i øvrigt træffe afgørelse om nedsættelse eller kræve hele eller delvis tilbagebetaling af kompensationen, hvis:

 1. ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder om tidligere tilsagn om de minimis-støtte. Søfartsstyrelsen vil i disse tilfælde træffe afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.
 2. ansøger ikke lever op til betingelserne for at modtage kompensation, som fastsat i puljens bekendtgørelse eller i tilsagnsbrevet.
 3. kompensationens forbindelse til Brexit underkendes af EU-Kommissionen.
9

Udbetaling af kompensation

Søfartsstyrelsen udbetaler udelukkende kompensation direkte til virksomhedens NemKonto, når virksomhedens ansøgning er godkendt, og når summen af samtlige kompensationsberettigede ansøgninger er klarlagt og eventuelt nedjusteret.

Søfartsstyrelsen indberetter den udbetalte kompensation til skattemyndighederne. Med hensyn til afklaring af skattemæssige konsekvenser, anbefales det at I selv tager kontakt til Skattestyrelsen.

10

Klagemulighed

 

Du har mulighed for at klage over afgørelsen. Det gør du ved at indsende din skriftlige klage til klagemyndigheden via mailadressen de@erst.dk, hvor Erhvervsstyrelsen, som forvalter Brexitreserven, er modtageren.

Klagen skal modtages senest fire uger efter du har modtaget afgørelsen; hvis klagefristen er en lørdag, søndag eller en helligdag, udløber klagefristen den førstkommende hverdag. Dette vil også blive uddybet i et tilsagns- eller afslagsbrev, hvor der vil være en klagevejledning.

11

Kontrol

Administrativ kontrol

Søfartsstyrelsen foretager administrativ kontrol i forbindelse med administrationen af denne ordning og kan indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder i nødvendigt omfang eller fra ansøger.

 

Kontrol og tilsyn med projekter

Repræsentanter for Søfartsstyrelsen, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, Rigsrevisionen eller det uafhængige revisionsorgan skal have adgang til at kontrollere alle relevante oplysninger om ansøgningen. Denne kontrol kan finde sted i samme periode, som dokumentationen skal opbevares.

 

Opbevaring af dokumentation

Kompensationsmodtager har ansvaret for at opbevare alle relevante oplysninger i sagen. Disse oplysninger skal opbevares i fem år fra den 30. september 2024. Dokumentationskravet gælder uanset om kompensationsmodtager udskifter eller ændrer elektroniske systemer i perioden.

12

Straf

Personer, der i forbindelse med ansøgning og bevilling heraf afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse, kan blive straffet med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Selskaber m.v. (juridiske personer) kan efter bestemmelsens stk. 2 pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

13

Søfartsstyrelsens brug af data

Oplysninger indsendt af ansøger vil blive brugt af Søfartsstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol i forbindelse med denne pulje.

Behandlingen af oplysningerne vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens regler. Rettighederne givet herunder er uddybet i Bilag 1.

Det bemærkes, at alle kan anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning efter offentlighedsloven, dog kan oplysninger/dokumenter om blandt andet forretningsforhold af væsentlig økonomisk betydning, fx interne regnskaber, være undtaget fra pligten til udlevering efter offentlighedsloven §30 stk. 2. 

14

Yderligere oplysninger og kontakt

Denne ansøgningsvejledning findes på Virk.dk under ’Ansøgning til den maritime omstillingspulje – Søfartsstyrelsen’ og ’Vejledning’.

Skulle I have nogen spørgsmål til vejledningsmaterialet eller puljen, er I velkomne til at ringe til os på telefon +45 91 37 60 25 eller skrive til maritimpulje@dma.dk.

15

Bilag 1

Oplysninger om Søfartsstyrelsen behandling af dine personoplysninger m.v.

1. Søfartsstyrelsen er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Søfartsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Søfartsstyrelsen
Caspar Brandts Plads 9,
4220 Korsør
CVR-nummer: 29831610

 

Mail: sfs@dma.dk
Telefon: 72 19 60 00

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Erhvervsministeriet
Slotholmsgade10-12
1216 København K
Att. Databeskyttelsesrådgiver

Mail: dpo@em.dk
Telefon: 33 92 33 50

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. med henblik på at kunne udbetale kompensation til din virksomhed for tabt omsætning som konsekvens af Brexit.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 1. databeskyttelsesforordningen art. 6. stk. 1, litra e, jf. bekendtgørelse om kompensation til virksomheders omsætningstab som konsekvens af Brexit, nr. 1362 af den 29. september 2022
 2. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 1. almindelige personoplysninger.
 2. fortrolige personoplysninger i form af CPR-nummer.
 3. CVR-nummer tilknyttet en enkeltmandsvirksomhed.


5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 1. til brug for kontrol videregiver Søfartsstyrelsen personoplysninger, som styrelsen har modtaget i forbindelse med ansøgning om kompensation af omsætningstab afholdt som konsekvens af Brexit, til Skattestyrelsen.

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne er afgivet i forbindelse med ansøgning om kompensation for omsætningstab som konsekvens af Brexit.


7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger frem til aflevering til Rigsarkivet, hvilket som udgangspunkt finder sted hvert 5. år. Der kan dog ske undtagelse hertil efter en konkret vurdering.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, de oplysninger som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Søfartsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk