1

Førstehjælp ved udsættelse for krigsgasser

Stands ulykken:

 1. Førstehjælperen ifører sig beskyttelsesudstyr (butylhandsker og maske med filter).
 2. Klargør mobilt genoplivningsudstyr hvis det forefindes om bord.
 3. Undgå at berøre redskaber og fangst. Spred ikke forureningen om bord.
 4. Bring skibet i en sådan position at vinden bærer eventuelle dampe fra gassen bort fra opholdsområdet om bord. Luk døre og luger til det forurenede område.
 5. Klargør skibet. Kan det ikke ske uden at komme i berøring med det forurenede område, skal besætningen være iført beskyttelsesudstyr (butylhandsker og maske med filter).

Symptomer fra Luftveje: åndenød- hæshed - hoste- brystsmerter - kvælningsfornemmelse

Førstehjælp

 1. Giv ilt hvis det forefindes, 9 liter på Hudson maske.
 2. Den tilskadekomne må ikke ryge, spise eller drikke og skal holde sig i ro

Øjne: svien – rødme – smerter - tillukning - løber i vand

Førstehjælp

 1. Skyl øjeblikkeligt øjet med vand i rigelig mængde.
 2. Luk øjet og rens med forsigtighed den omgivende hud med vand og sæbe.
 3. Giv ilt hvis det forefindes, 9 liter på Hudson maske.

Symptomer fra Huden: rødme – kløe – svie - ætsning

Førstehjælp

 1. Vask huden grundigt med vand og sæbe, tør forsigtigt med rent håndklæde og giv ilt hvis det forefindes, 9 liter på Hudson maske.
 2. Hud forurenet med vaselinagtige gas stoffer: afskrabning med en træspatel eller bagsiden af en kniv.
 3. Tag arbejdstøjet forsigtigt af og efterlad det på stedet.
 4. Vask huden grundigt med vand og sæbe.
 5. Tør forsigtigt med rent håndklæde.
 6. Giv ilt hvis det forefindes, 9 liter på Hudson mask
2

Førstehjælp ved udsættelse for nervegas

Nervegassymptomer: Hovedpine – synsforstyrrelser - trykken for brystet - evt. kramper

Førstehjælp

 1. Giv Atropin sprøjte straks i låret gennem arbejdstøjet.
 2. Giv ilt hvis det forefindes, 9 liter på Hudson maske.
 3. Hvis symptomerne ikke fortager sig i løbet af 10 minutter, gives endnu 1 Atropin sprøjte. Der må højst gives 3 sprøjter uden lægevejledning.