1

Forudsætninger

Kursisten skal være statsborger i et EU/EØS-land, samt være i besiddelse af et udenlandsk sønæringsbevis med førerrettigheder til et fiskeskib. Det udenlandske sønæringsbevis skal endvidere være udstedt i et EU/EØS-land.

2

Vivamus elementum semper nisi

Efter gennemført kursus skal kursisten:

 1. som skibsfører kunne varetage ansvaret for et fiskeskibs administrative drift under fuld hensyntagen til gældende regler, love og bestemmelser.
 2. have forståelse for formålene med nedenstående danske love, bekendtgørelser og forskrifter, der er i engelsk oversættelse: 
  • The Merchant Shipping (Masters' and Seamen's) Act
  • Danish Maritime Authority Order on instruction of seafarers when signing on a ship
  • Technical Regulations on The Performance of Work on Board Ship
  • Danish Maritime Authority on Substances and Materials Used on Board Ships
  • Act on Safety of Life at Sea (Chapter 4 and 12)
 3. kunne anvende disse danske love, bekendtgørelser og forskrifter, og kunne udlede svar og løsninger på almindelige forekommende problemstillinger.
 4. have forståelse af skibsførerens ansvar samt kendskab til straffebestemmelserne i disse danske love, bekendtgørelser og forskrifter.
3

Varighed

Kursets varighed er normeret til 2 dage.

4

Taksonomi

Til beskrivelser af formål og mål er der anvendt den i bilag 1 beskrevne taksonomi (klassifikation af uddannelsesmål).

5

Undervisningen

Undervisningen foregår på dansk eller engelsk

Undervisningen skal være anvendelsesorienteret og tilrettelægges med vægt på, at kursisten skal kunne udlede svar ved anvendelse af love og bekendtgørelser

6

Evaluering

Der skal ske individuel evaluering, hvor det ved afslutning af kursus vurderes, om kursisten har opfyldt formålet. Evaluering kan foretages løbende under kursus, ved prøver eller en kombination af løbende evaluering og prøver.

Der anvendes bedømmelsen GODKENDT / IKKE GODKENDT.

7

Registrering/Attestation

Kursusudbyderen skal efter godkendt gennemførelse af kursus udstede et kursusbevis (med dansk og engelsk tekst) til deltageren.

Beviset skal ud over at indeholde oplysninger om kursistens navn, fødselsdato og den udstedende myndighed indeholde:

 • betegnelse for kursus,
 • en beskrivelse af de uddannelseselementer, der indgår i det gennemførte kursus. Det skal endvidere fremgå, hvilke uddannelseselementer, institutionen evt. har meritgodkendt, og
 • omfanget af de enkelte uddannelseselementer angivet i timer

Beviset med tilhørende bilag attesteres af institutionens ledelse.

På beviset skal det anføres, at ”Kursus er godkendt af Søfartsstyrelsen” (”Training programme approved by Danish Maritime Authority”) samt kursets indhold og varighed på dansk og engelsk.

 Umiddelbart efter kursus indsendes en liste til Søfartsstyrelsen – Center for Søfarende og Fiskere - over kursusdeltagerne med angivelse af evalueringsresultatet (godkendt/ikke godkendt). Listen skal være påført navn, fødselsdato samt nationalitet og skal attesteres af underviseren.

8

Registrering/Attestation

En underviser skal være kvalificeret som underviser i søfartslovgivning ved en godkendt dansk maritim uddannelsesinstitution.

9

Dokumentation

Godkendte maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark og øvrige uddannelsesinstitutioner skal for dette kursus opfylde Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af de maritime uddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 387 af 19. maj 2004 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Endvidere skal der for hvert kursus foreligge dokumentation for undervisningens og evalueringens gennemførelse. Denne dokumentation skal opbevares i minimum et år efter kursus.

10

Godkendelse

Udbydere af kurset skal være godkendt af Søfartsstyrelsen i henhold til bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring mv. af maritime uddannelser.

Maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark godkendes generelt, hvor udpegning af underviseren sker i overensstemmelse med institutionens kvalitetssystem.

Øvrige personer, der ønsker godkendelse til at afholde kursus i søfartslovgivning, skal ansøge Søfartsstyrelsen om godkendelse.

Søfartsstyrelsen vil på baggrund af ansøgningen vurdere, om ansøgeren kan godkendes. Godkendelse gives normalt for en periode på 1 kalenderår. For at forny en godkendelse skal den pågældende have afholdt kurser og deltaget i tema/informationsmøder, som Søfartsstyrelsen måtte afholde om kurserne.

11

Opgavefordeling i uddannelsen

Uddannelsesinstitutionen har ansvaret for:

 • at tilrettelægge og gennemføre undervisningen samt tilhørende evalueringer i overensstemmelse med udannelsesplanen,
 • at gennemføre afsluttende evalueringer i overensstemmelse med retningslinierne i uddannelsesplanen,
 • at gennemføre intern kvalitetsstyring og – udvikling

Søfartsstyrelsen har ansvaret for:

 •  at udarbejde og vedligeholde uddannelsesplanen,
 • auditering af uddannelsesinstitutionen.

 

12

Tilsyn

Søfartsstyrelsen kan gennemføre tilsyn med kursusafholdelse. For godkendte maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark sker tilsyn i forbindelse med de ordinære audits.

13

Målbeskrivelser i emnerne

Arbejdsmiljø, sikkerhedsarbejde og arbejdsskadeforsikring

Efter gennemført kursus skal kursisten havet opnået færdigheder til i praksis og i samarbejde med andre medarbejdere kunne fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø gennem indsigt i regelsæt, arbejdsmiljøets påvirkninger m.v., herunder:

 1. have kendskab til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring samt kunne foretage anmeldelse af
  arbejdsskader,
 2. have kendskab til bekendtgørelse om instruktion af nymønstrede søfarende,
 3. kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det omgivende miljø,
 4. kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord vedrørende skibets sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af personligt sikkerhedsudstyr og værnemidler,
  5. have kendskab til evaluering og revision af et skibs instruktioner og procedurer vedrørende
  arbejdsmiljø og -sikkerhed,
  6. have kendskab til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og arbejdspladsvurderinger (APV),
  7. have kendskab til forholdsregler over for militære efterladenskaber, sennepsgas m.m.,
  8. have kendskab til nationale saltvandsfiskerilovgivningsbestemmelser,
  9. have kendskab til national bestemmelse vedr. registrering af fangstudstyr.

 

14

Sømandslov, politimæssig myndighed m.v.

1. Efter gennemført kursus skal kursisten:

 2. have kendskab til sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler (overenskomster), skibstjenesten, tvist om tjenesteforhold og straffebestemmelser, kunne udlede behovet for søforklaring og have kendskab til anmeldelse af denne,

Dersom kursisten skal anerkendes af Søfartsstyrelsen på niveau med en fiskeskipper af 1. grad da tillige

3. have forståelse for skibsførerens politimæssige myndighed således, at han på retsligt grundlag kananvende denne viden og løse opgaver i denne forbindelse.

15

BILAG 1: TAKSONOMI (klassifikation af uddannelsesmål)

Generelt

I nedenstående skema er angivet den taksonomi, der primært er anvendt i de følgende målbeskrivelser. For denne taksonomi gælder følgende:

 • Klassifikationens enkelte trin forklarer en adfærd, som en studerende, der har gennemgået uddannelsen skal kunne udvise.
 • Systemet består af seks klassifikationstrin (målkategorier). Tilsammen skulle de dække alle former for mål inden for områderne viden og intellektuelle færdigheder uanset uddannelsens art og fag.
 • Klassifikationstrinene er ordnet efter kompleksitet. Kendskabsmålene er de mest simple og vurderingsmålene de mest komplekse. Når den studerende eksempelvis opfylder et mål på analyseniveau, kan vedkommende også opfylde kendskab-, forståelse- og anvendelsesmål inden for samme problemkompleks eller emneområde.
 • Hvis betegnelsen “Orientere om” anvendes, betragtes en egentlig indlæring ikke at foreligge, hvorfor det behandlede stof ikke skal kunne gengives, og resultatkontrol derfor ikke udføres.
Klassifikation af uddannelsesmål (taksonomi) inden for viden og intellektuelle færdigheder
Klassifikationens trin er: Eksempler på andre egnede
adfærdsudtryk:
Klassifikationstrinene kan kortfattet beskrives som følger:

1.  Have kendskab til:

Skal efter hukommelsen kunne gengive en meddelt information. 
 Beskrive, redegøre for, tilegne sig, identificere, nævne, definere, gengive, genkende.  Kendskab er def. snævert som godkendelse eller gengivelse af en meddelt information.

2. Have forståelse af:

Skal med egen udtryksmåde kunne redegøre for en meddelt information og i en kendt situation gøre brug af den efter anvisning.
Forklare, formulere, fortolke, beregne, opstille, demonstrere, forklare med egne ord, give eksempler  

Forståelse inkluderer, at en given information kan fortolkes, hvilket forudsætter en reorganisation og sammenfatning af et givet indhold.

3. Kunne anvende:

Skal i enhver normal situation, til hvilken en meddelt information naturligt kan henføres, kunne benytte denne uden anvisning.

 

Anvende, vælge, løse, skelne, afprøve, bruge, gennemføre, klassificere, konstatere, konstruere, opfylde, tilrettelægge, udnytte, udøve, varetage, virkeanvisning.

 

Anvendelse indebærer, at tilegnede kundskaber kan overføres på nye situationer eller nye problemer, som svarer til allerede kendte typer.

 4. Kunne analysere:

Skal kunne opdele en information i dens bestanddele og gøre rede for, hvad der er karakteristisk for forholdet mellem dem.

 

Sammenligne, sammenholde, finde, uddrage, udvælge, udlede, analysere, påvise, registrere.

 

Analyse af en information er første led i en mere selvstændig problemløsning af helt nye og ukendte problemer.

 5. Kunne foretage syntese:

Skal kunne sammenholde en meddelt information med tidligere erfaringer og derigennem formulere sin egen opfattelse af emnet.

 Foreslå, fremstille, kombinere, konkludere, organisere, planlægge  

Syntese stiller krav om, at der udarbejdes en ny helhed. De studerende skal sammenstille deres viden på en for dem selv ny måde.

 6. Kunne vurdere:

Skal ved kombination af kendskab, forståelse, anvendelse, analyse og syntese kunne foretage en afvejning af diverse opfattelser og på baggrund heraf træffe en afgørelse.

 Afgøre, kontrollere, bedømme, overveje, kritisere, diskutere, evaluere.  

Vurdering inkluderer, at vurderingen baseres på kriterier. Det er ikke nok at fremsætte et subjektivt skøn. En vurdering vil ofte være præget af personlige holdninger, men disse må da komme klart til udtryk i de kriterier, der opstilles for vurderingen.